Tên đề tài
Tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần MEINFA
LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thông tin đã trở thành một kênh hết sức quan trọng đặc biệt là thông tin kinh tế. Nằm trong đó hạch toán kế toán chiếm một vị trí nổi bật bởi nó mang những thông tin tài chính chính xác và kịp thời cho người quan tâm. Kế toán đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tài chính của Nhà nước cũng như doanh nghiệp.
Đối với một sinh viên kiểm toán, việc nắm rõ về công tác kế toán là một trong những yêu cầu cần thiết. Việc đi thực tập thực tế tại công ty là điều kiện thuận lợi cho những sinh viên được áp dụng những kiến thức được học trong nhà trường vào thực tế. Đi thực tập khi còn đang học giúp sinh viên vừa hiểu sâu hơn về kiến thức, vừa đỡ bỡ ngỡ khi ra trường.
Công ty cổ phần MEINFA là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế có uy tín lớn cả trong và ngoài nước. Từ khi thành lập tới nay công ty đã từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và công tác kế toán tại doanh nghiệp đạt được những thành tựu to lớn thể hiện ở việc phát triển và mở rộng hoạt động của công ty tạo được sức cạnh tranh mạnh và khẳng định được chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường.
Là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán, bước đầu được làm quen và cọ xát thực tế tại công ty.Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý công ty đặc biệt là phòng Tài chính Kế toán, em đã tìm hiểu được vấn đề cơ bản: Tổng quan về công ty, tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty để từ đó đưa ra những đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy và công tác kế toán tại đơn vị. Bài viết của Em chia làm 3 phần :

PHẦN I : Tổng quan về công ty cổ phần MEINFA
PHẦN II : Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty
PHẦN III : Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại công ty
Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của cô giáo:TS.Trần Nam Thanh cùng cán bộ công nhân viên công ty cổ phần MEINFA đặc biệt là phòng Tài chính Kế toán đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như viết báo cáo. Tuy nhiên do điều kiện và thời gian và nhận thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo cũng như các cô, các bác cùng các anh chị trong công ty để em có điều kiện hoàn thiện và nâng cao kiến thức của mình.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA 3
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 3
1.1. Lịch sử hình thành 3
1.2. Quá trình phát triển 4
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 6
2.1. Mục tiêu của công ty 6
2.2. Ngành nghề kinh doanh 6
2.3. Quy trình công nghệ sản xuất 6
2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2005 – 2007 7
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA 11
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
1.1. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán trong đơn vị 11
1.2. Sơ đồ tổ chức kế toán tại đơn vị 12
2. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty 14
2.1. Các chính sách kế toán áp dụng 14
2.1.1. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 14
2.1.2. Chế độ kế toán áp dụng: 14
2.1.3. Các chuẩn mực và chính sách kế toán áp dụng: 15
2.2. Một số chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty cụ thể như sau: 15
2.2.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 15
2.2.2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 16
2.2.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 17
2.2.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 17
2.2.5. Phương pháp phân bổ chi phí trả trước 18
2.2.6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác 18
2.2.7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 19
2.2.8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 19
2.2.9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 19
2.2.10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 20
2.2.11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 20
2.2.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 21
2.2.13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 21
2.3. Hệ thống chứng từ 22
2.3.1. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty 22
2.3.2. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ 22
2.4. Hệ thống tài khoản kế toán 23
2.5. Hệ thống tổ chức sổ, báo cáo 24
2.5.1. Tổ chức hệ thống sổ 24
2.5.2. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 25
3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán 27
3.1. Kế toán vốn bằng tiền 27
3.1.1. Đặc điểm 27
3.1.2. Tài khoản sử dụng 27
3.1.3. Chứng từ và lưu chuyển chứng từ 28
3.1.4. Sổ sách và trình tự ghi sổ kế toán 29
3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30
3.2.1. Đặc điểm 30
3.2.2. Tài khoản sử dụng 30
3.2.3. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 30
3.2.4. Sổ sách sử dụng và trình tự ghi sổ 30
3.3. Kế toán tài sản cố định 31
3.3.1. Đặc điểm 31
3.3.2. Tài khoản sử dụng 32
3.3.3. Sổ sách sử dụng và trình tự ghi sổ 33
3.3.4. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 34
3.4. Kế toán bán hàng và cô☺ng nợ phải thu 34
3.4.1. Đặc điểm 34
3.4.2. Tài khoản sử dụng: 35
3.4.3. Sổ sách và trình tự ghi sổ kế toán 36
3.4.4. Chứng từ và luân chuyển chứng từ: 37
3.5. Kế toán phần hành mua hàng và công nợ phải trả 38
3.5.1. Đặc điểm: 38
3.5.2. Tài khoản sử dụng: 38
3.5.3. Chứng từ và luân chuyển chứng từ: 39
3.5.4. Sổ sách sử dụng và trình tự ghi sổ: 40
3.5.5. Mô phỏng quá trình hạch toán thực tế tại công ty 41
3.6. Các báo cáo tài chính trong Công ty 41
3.6.1. Bảng cân đối kế toán 41
3.6.1.1. Quy trình lập Bảng cân đối kế toán: 41
3.6.1.2. Bảng cân đối kế toán năm 2007 (kèm theo báo cáo) 42
3.6.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 42
3.6.2.1. Quy trình lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 42
3.6.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2007 ( kem theo báo cáo) 43
3.6.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 43
3.6.3.1. Quy trình lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 43
3.6.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2007 ( kèm theo báo cáo) 43
3.6.4. Thuyết minh báo cáo tài chính. 43

PHẦN 3:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA 44
1. Những ưu điểm 44
2. Những tồn tại và nguyên nhân 45
3. Giải pháp và kiến nghị 46

KẾT LUẬN 48


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần MEINFA
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần MEINFA sẽ giúp ích cho bạn.