Tên đề tài
Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 3
Mở đầu

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải làm thế nào để bảo toàn và phát triển được vốn, phải biết sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến quản lý chi phí, vì mỗi đồng chi phí bỏ ra đều có ảnh hưởng đến lợi nhuận. Vì vậy, một trong những vấn đề doanh nghiệp đặc biệt coi trọng đó là làm thế nào kiểm soát được chi phí của doanh nghiệp, tiết kiệm được tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đây là điều kiện sống còn để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Đối với các doanh nghiệp xây lắp nói chung và việc thi công các công trình xây dựng cơ bản nói riêng thì việc tham gia đấu thầu là điều tất nhiên trong điều kiện hiện nay. Đơn vị trúng thầu phải là các đơn vị bỏ thầu có giá trị thi công công trình thấp nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Do vậy, việc hạch toán chính xác, khoa học giá thành công trình có vị trí đặc biệt quan trọng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .
Thực tiễn trong thời gian qua, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp đã phát huy được tác dụng nhất định trong quản lý. Song do cách hiểu và vận dụng cơ chế thị trường, các quan điểm và phương pháp kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp còn theo tư duy cũ có tính chất truyền thống chưa thay đổi kịp, chưa phản ánh đúng chi phí thực tế. Làm cho kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp chưa là cơ sở tin cậy để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Vì vậy, việc tổ chức đúng đắn quá trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp đang là một yêu cầu bức xúc trong giai đoạn hiện nay.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng. Trước những khó khăn của nền kinh tế thị trường, trong những năm gần đây, công ty xây dựng số 3 đã xây dựng đề án sản xuất mới, kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức, nhất là công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Nhờ đó từ cuối năm 1997 đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã dần đi vào ổn định, làm ăn có lãi và phát triển.
Nhận thức đúng vị trí, vai trò kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng với sự đam mê của bản thân . Trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng số 3 em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài :
Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 3

Nội dung đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 phần như sau :
Phần 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 3
Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 3

MỤC LỤC

Mở đầu

Phần 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất Và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
I. Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 3
1.Chi phí sản xuất: 3
1.1.Khái niệm, bản chất và nội dung chi phí sản xuất : 3
1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 5
2. Gía thành sản phẩm: 8
2.1. Khái niệm, bản chất và nội dung của giá thành sản phẩm: 8
2.2. Các loại giá thành sản phẩm: 10
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 12
4. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm: 12
4.1. Đối tượng hạch toán: 12
4.2. Phương pháp hạch toán: 14
5. Trình tự hạch toán và tổng hợp chi phí sản xuất: 17
6. Sổ sách hạch toán chi tiết: 17
II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp: 18
1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp: 18
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp: 18
2.1.Hạch toán chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên: 18
2.2. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp: 25
2.3. Hạch toán theo phương pháp khoán gọn: 27
3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 29
3.1. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 29
3.2.Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 30

Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Vinaconco 3 32
I. Tổng quan về công ty xây dựng số 3 32
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty xây dựng số 3 32
1.1.Quá trình hình thành và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty: 32
1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty: 33
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty: 35
2 Đặc điểm tổ chức kế toán công ty xây dựng số 3 36
3.Đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm xây lắp: 39
II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 3 41
1.Đối tượng , phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 3 41
2. Thực tế kế toán chi phí và tính giá thành xây lắp tại Vinaconco 3 42
2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: .
2.3. Hạch toán chi phí máy thi công: 53
2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 57
2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 66
2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp công trình:

Phần 3. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 3 73
I.Nhận xét chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 3: 73
1. Ưu điểm: 73
2. Tồn tại: 75
II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 3: 77

Kết luận

Tài liệu tham khảo 85Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xâ sẽ giúp ích cho bạn.