Tên đề tài
Hoàn thiện hình thức tiền lương tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội
Lời mở đầu

Nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ này có sự biến đổi toàn bộ nền kinh tế trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất tới tiêu dùng.
Trong hoàn cảnh đó các doanh nghiệp kinh doanh của nhà nước có những sự thay đổi quan trọng trong cơ cấu chức năng cũng như quá trình hoạt động. Các doanh nghiệp kinh doanh của nhà nước đúng trước vô vàn những khó khăn và thách thức và đã không ít doanh nghiệp phải giải thể, thu hẹp sản xuất kinh doanh.
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này có rất nhiều có thể do điều kiện bên ngoài cũng có thể do điều kiện bên trong doanh nghiệp, điều kiện bên ngoài là các yếu tố thị trường, sự lên xuống của giá cả, do các chính sách điều tiết của nhà nước, các điều kiện bên trong có thể là do sự thiếu sót trong quản lý của doanh nghiệp về tài chính, sự kém năng động của doanh nghiệp, sự hạn chế về việc huy động vốn. Và một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng này là do sự quản lý yếu kém của các doanh nghiệp trong công tác quản lý nhân sự của mình.
Vì vậy để sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao thì vấn đề quản lý nhân sự là rất quan trọng và để người lao động phát huy được vai trò của mình thì phải có biện pháp kích thích mà trong đó tiền lương là một yếu tố đặc biệt quan trọng.
Tiền lương luôn là vấn đề được sự quan tâm rất lớn của xã hội bởi ý nghĩa kinh tế to lớn của nó. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp cho họ đảm bảo được cuộc sống. Thu nhập cao luôn là mục tiêu phấn đấu của người lao động bởi gắn với thu nhập cao là một cuộc sống đầy đủ hơn, có tương lai hơn cho người lao động, cho gia đình họ.
Để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp phải luôn đổi mới, hoàn thiện công tác tiền lương của mình . Do vậy việc hoàn thiện các hình thức trả lương tuy là một phần trong công tác tiền lương nói chung của doanh nghiệp nhưng lại có vị trí hết sức quan trọng. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của người lao động cũng như đáp ứng được những biến động về tiền lương luôn diễn ra. Điều này có nghĩa là hoàn thiện hình thức trả lương là tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp.
Trên quan điểm đó Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội đã đưa ra các hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Song trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần xem xét.
Qua quá trình thực tập, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tiến sĩ Mai Quốc Chánh và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các chú phòng Tổ chức - Hành chính, đặc biệt là chú Hùng trưởng phòng nên em đã có điều kiện thực hiện đề tài “ Hoàn thiện hình thức tiền lương tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội ”. Với mong muốn từ những lí luận đi cùng với thực tiễn công ty có thể phân tích đánh giá để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các hình thức trả lương của công ty.

Luận văn này thực hiện trên cơ sở phương pháp nghiên cứu phân tích trực tiếp, trên cơ sở lí luận cơ bản từ các số liệu thực tế được phản ánh qua hoạt động kinh doanh của Công ty. Bố cục luận văn gồm 3 chương:
CHƯƠNG I - CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.
CHƯƠNG II - PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THÉP VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI.
CHƯƠNG III - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THÉP VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI.

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước. 6
I. Bản chất của tiền lương các nguyên tắc trả lương. 6
1. Các khái niệm về tiền lương. 6
1.1 Tiền lương. 6
1.2 Tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế. 6
1.3 Tiền lương tối thiểu. 7
2. Bản chất của tiền lương. 7
3. Nguyên tắc tổ chức tiền lương. 10
3.1 Hệ thống nguyên tắc của tổ chức tiền lương. 10
3.2 Ý nghĩa của tiền lương 10
II. Các hình thức tiền lương. 11
1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 11
1.1 Khái niệm, đối tượng áp dụng. 11
1.2 Các hình thức tiền lương theo thời gian 13
2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 16
2.1 Khái niệm, ý nghĩa và điều kiện thực hiện hình thức tiền lương theo sản phẩm. 16
2.2 Các hình thức tiền lương theo sản phẩm. 19
III. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức tiền lương hiện nay 26

Chương II Phân tích các hình thức tiền lương tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà nội 29
I. Một vài nét về công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. 29
1. Giới thiệu chung về Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội. 29
2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội trong những năm qua. 32
3. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội và những ảnh hưởng tới các hình thức tiền lương . 35
3.1 Số lượng lao động của Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội 35
3.2 Chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên 36
3.3 Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty theo độ tuổi và giới tính 39
II. Thực trạng các hình thức tiền lương tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 40
1. Thực trạng tiền lương tại công ty 40
2. Thực trạng các hình thức tiền lương của Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội. 42
2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian. 46
2.2 Hình thức lương khoán theo lợi nhuận 49
III. Đánh giá chung về các hình thức trả lương tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội. 59
1. Về hình thức lương theo thời gian . 59
2 Về hình thức lương khoán 60
2.1 Về việc thực hiện các điều kiện áp dụng hình thức lương khoán. 61
2.2 Về việc thực hiện hạch toán nghiệm thu sản phẩm 61
2.3 Các hình thức giao khoán. 62
2.4 Việc áp dụng đơn giá tiền lương và chia lương cho các cán bộ công nhân viên nhận lương khoán. 62

Chương III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội. 64
I. Hoàn thiện hình thức tiền lương theo thời gian. 64
II. Hoàn thiện hình thức lương khoán 67
1. Hoàn thiện hình thức giao khoán. 67
1.1 Giao một số điều kiện cho cửa hàng. 67
1.2 Giao khoán các chỉ tiêu kế hoạch cho mỗi cửa hàng. 67
2. Hoàn thiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương. 68
3. Hoàn thiện công tác chia lương. 70
3.1 Hoàn thiện công tác xét duyệt hệ số thành tích. 70
3.2 Hoàn thiện cách chia lương 70

Kết luận 78

Tài liệu tham khảo 79

Phụ lục 80


Xem Thêm: Hoàn thiện hình thức tiền lương tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hình thức tiền lương tại Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.