Tên đề tài
Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại công ty Vật tư Bưu điện I
Lời mở đầu

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển biến ngày càng mở rộng trên đà phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế nền kinh tế thị trường. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải mở rộng mọi hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp để có biện pháp xử lý thích hợp.
Như vậy, bất cứ một đơn vị nào khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều quan tâm đến kết quả kinh doanh cuôí cùng. Việc hạch toán kế toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý điều hành mọi hoạt động kinh tế tài chính, phản ánh đầy đủ, rõ ràng, chính xác các hoạt động thực tế của doanh nghiệp, và qua đó thể hiện được sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của doanh nghiệp. Và công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là công việc quan trọng trong hạch toán kế toán, nó không thể thiếu trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Nhờ công việc này mà tất cả hoạt động mua bán, sản xuất, tính toán hiệu quả kinh doanh đều được ghi chép, tổng hợp, phân tích theo những cách thức khoa học và thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế. Trên cơ sở đó giúp cho các đơn vị kinh doanh có những biện pháp điều chỉnh thích hợp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận, đồng thời có các biện pháp xử lý kịp thời nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.
Chính vì vậy, em chọn đề tài "Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại công ty Vật tư Bưu điện I" với cố gắng tìm hiểu và làm sáng tỏ tầm quan trọng về hình thức và nội dung của nó được thể hiện trong một doanh nghiệp.

Bài viết của em được chia làm 3 phần chính:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong các Doanh nghiệp Thương mại.
Chương II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
Chương III: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ ở Công ty Vật tư Bưu điện I.

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương một : Những v ấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong các Doanh nghiệp Thương mại
I. I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Thương mại có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ .
II. Vị trí của tiêu thụ, kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ hạch toán.
1. Khái niệm, vị trí của tiêu thụ và kết quả tiêu thụ.
2. Các phương thức tiêu thụ.
3. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ.
III. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp Kê khai thường xuyên.
1. 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng.
2. 2. Phương pháp hạch toán tiêu thụ hàng hoá.
IV. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ theo phương pháp Kiểm kê định kỳ.
1. 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán tiêu thụ.
V. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ.
1. 1. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
2. 2. Hạch toán kết quả tiêu thụ.

Chương hai : Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty COKYVINA.
1. 2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
II II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Vật tư
2. Bưu điện I.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán.
III. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
1. Đặc điểm hàng hoá tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
2. Phương thức bán hàng.
3. 3. Chứng từ sử dụng hạch toán tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
4. 4. Thực tế tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Vật tư Bưu điện I.
V. IV. Hạch toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I.
1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
2. Hạch toán kết quả tiêu thụ.

Chương ba : Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ ở công ty Vật tư bưu điện I
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I
1. Ưu điểm.
2. Nhược điểm.
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ ở Công ty Vật tư Bưu điện I.
1. Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi mua hàng hoá.
2. Hoàn thiện hạch toán kết quả tiêu thụ.
3. Hoàn thiện các mẫu sổ kế toán ở Công ty.
4. Hoàn thiện phương pháp hạch toán doanh thu hàng bán bị trả lại.
5. Hoàn thiện phương pháp hạch toán giữa Công ty và chi nhánh Đà Nẵng.
6. Về việc ứng dụng tin học trong hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Vật tư Bưu điện I.

Kết luận


Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại công ty Vật tư Bưu điện I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại công ty Vật tư Bưu điện I sẽ giúp ích cho bạn.