Tên đề tài
Hach toán quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1 -Hà Nội
PHẦN MỘT
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang chuyển mình từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoà mình vào xu thế phát triển chung của khu vực cũng như của thế giới. Sự đổi mới của nền kinh tế đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đồng thời đòi hỏi họ phải luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu đặt ra về mọi mặt, để đứng vững và khẳng định mình trong thương trường.
Mỗi doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay doanh nghiệp thương mại thì mục tiêu hàng đầu là kinh doanh có lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu đó thì doanh nghiệp phải khẳng định được vị trí sản phẩm của mình trên thương trường. Chính vì vậy, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà các doanh nghiệp nước ta đang phải đối diện với một môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng, diễn biến phức tạp và có nhiều rủi ro, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, con đường đi lên phía trước của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nếu doanh nghiệp thiếu cẩn trọng và nhạy bén trong kinh doanh sẽ bị sa xuống vực phá sản. Tiêu thụ lúc này là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Chỉ có tiêu thụ được sản phẩm thì mới thu hồi được vốn bỏ ra, mới trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời ổn định được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Muốn vậy thì điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải thực hiện tốt công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm, vì nó cung cấp cho nhà quản lý những thông tin chính xác để đưa ra những quyết dịnh đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu mong muốn.
Xuất phát từ những vấn đề trên, nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là phải nâng cao số lượng sản phẩm đồng thời thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, hạch toán với chức năng quản lý, tiến hành kiểm soát các hoạt động kinh tế, đã cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chình của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Do đó tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm nói riêng có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vì thế chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Hach toán quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1 -Hà Nội

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.
1.2.1. Mục tiêu chung.
Hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1 - Hà Nội.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
- Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình tiêu thụ sản phẩm.
- Hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp.

1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi thời gian.
Đề tài được nghiên cứu từ ngày 10/2/2003 đến ngày 1/6/2003
1.3.2. Phạm vi không gian.
Nghiên cứu Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1- Hà Nội.


Xem Thêm: Hach toán quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1 -Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hach toán quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1 -Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.