Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương

  NH NG K T QU ðà ð T ðƯ C C A LU N VĂN
  Lu n văn “Gi i pháp hồn thi n phương th c tín d ng ch ng t t i Ngân
  hàng cơng thương Bình Dương” đã nêu lên đư c yêu c u c p thi t c a vi c
  l a ch n thanh tốn b ng phương th c tín d ng ch ng t c a các doanh
  nghi p trong xu th h i nh p qu c t , xu t nh p kh u khơng ng ng phát tri n,
  r i ro khĩ cĩ th lư ng trư c đư c. Do v y vi c l a ch n phương th c thanh
  tốn này là h p lý và ph bi n đ i v i các doanh nghi p xu t nh p kh u hi n
  nay. Cịn đ i v i các ngân hàng, tín d ng ch ng t là d ch v ngân hàng qu c
  t làm tăng thu phí d ch v , t o đi u ki n cho ngân hàng tài tr tín d ng cho
  các doanh nghi p xu t nh p kh u.
  Lu n văn đã nêu ra đư c nh ng h n ch ch y u trong quá trình th c
  hi n phương th c này t i chi nhánh NHCT Bình Dương. T cơ s đĩ, lu n
  văn đã đ ra m t s gi i pháp mang tính xác th c, hi u qu và mang tính ng
  d ng cao như xây d ng chính sách khách hàng h p lý, đ y m nh cơng tác
  marketing, hồn thi n các quy đ nh pháp lý cĩ liên quan đ n m L/C, thanh
  tốn L/C và chi t kh u b ch ng t theo L/C, xây d ng h n m c phù h p,
  tăng cư ng đào t o, đãi ng
  nhân viên, hi n đ i hĩa cơng ngh
  ngân
  hàng .các gi i pháp này n u đư c áp d ng đ ng b s đem l i hi u qu cao
  cho vi c phát tri n phương th c tín d ng ch ng t t i chi nhánh NHCT Bình
  Dương.
  ii
  L I CAM ðOAN
  Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên c u c a riêng tơi.
  Các s li u, k t qu nêu trong lu n văn là trung th c và chưa t ng đư c ai cơng b
  trong b t kỳ cơng trình nào khác.
  Tơi hồn tồn ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam đoan này.
  Bình Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2008.
  Tác gi lu n văn
  Nguy n ð c Long
  i
  M CL C
  Trang ph bìa
  L i cam đoan
  M cl c
  Danh m c các t vi t t t
  Danh m c các b ng
  Danh m c các hình v , đ th
  Danh m c tài li u tham kh o
  L I NĨI ð U
  1. Lý do nghiên c u
  2. Xác đ nh v n đ nghiên c u
  3. Câu h i và m c tiêu nghiên c u
  4. Phương pháp nghiên c u
  5. N i dung nghiên c u
  6. Ý nghĩa và ng d ng c a đ tài nghiên c u
  CHƯƠNG 1: THANH TỐN QU C T VÀ PHƯƠNG TH C THANH TỐN
  TÍN D NG CH NG T
  1.1. VAI TRỊ TTQT TRONG HO T ð NG C A CÁC NHTM
  1.1.1. Khái ni m v thanh tốn qu c t
  1.1.2. Vai trị c a thanh tốn qu c t
  1.2. PHƯƠNG TH C THANH TỐN TÍN D NG CH NG T
  1.2.1. Cơ s ra đ i c a tín d ng ch ng t
  1.2.2. Khái ni m, đ c trưng và vai trị c a phương th c tín d ng ch ng t
  1.2.2.1. Khái ni m phương th c tín d ng ch ng t
  1.2.2.2. ð c trưng c a phương th c tín d ng ch ng t
  1.2.2.3. Vai trị c a phương th c tín d ng ch ng t
  1.2.3. Cơ s pháp lý c a thanh tốn tín d ng ch ng t (UCP 600)
  1.2.4. Khái ni m, n i dung và phân lo i thư tín d ng
  1.2.4.1. Khái ni m thư tín d ng
  1.2.4.2. N i dung thư tín d ng
  1.2.4.3. Phân lo i thư tín d ng
  1.2.5. Quy trình thanh tốn theo phương th c tín d ng ch ng t
  1.2.5.1. Các bên tham gia trong phương th c tín d ng ch ng t
  1.2.5.2. Quy n l i và nghĩa v c a các ngân hàng trong phương th c
  tín d ng ch ng t
  1.2.5.3. Quy trình thanh tốn theo phương th c tín d ng ch ng t
  1.3. ƯU NHƯ C ðI M C A PHƯƠNG TH C THANH TỐN TÍN D NG
  CH NG T
  1.3.1. ð i v i ngư i xu t kh u
  1.3.2. ð i v i ngư i nh p kh u
  1.3.3. ð i v i các ngân hàng
  K T LU N CHƯƠNG 1
  CHƯƠNG 2: TH C TR NG HO T ð NG THANH TỐN TÍN D NG

  ii
  CH NG T T I NHCT BÌNH DƯƠNG
  2.1. SƠ LƯ C V S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A NHCT BÌNH
  DƯƠNG
  2.1.1. S ra đ i và quá trình phát tri n c a NHCT Bình Dương
  2.1.2. Mơ hình, b máy t ch c qu n lý
  2.1.3. Tình hình ho t đ ng c a NHCT Bình Dương qua các năm
  2.2. TÌNH HÌNH HO T ð NG TTQT C A NHCT BÌNH DƯƠNG
  2.3. TÌNH HÌNH HO T ð NG THANH TỐN TÍN D NG CH NG T T I
  NHCT BÌNH DƯƠNG
  2.3.1. Quy trình nghi p v thư tín d ng nh p kh u và xu t kh u t i NHCT
  Bình Dương
  2.3.1.1. Quy trình nghi p v thư tín d ng nh p kh u
  2.3.1.2. Quy trình nghi p v thư tín d ng xu t kh u
  2.3.2. Doanh s L/C xu t
  2.3.3. Doanh s L/C nh p
  2.3.4. Thu nh p t ho t đ ng thanh tốn L/C
  2.3.5. Nh ng l i th c nh tranh c a NHCT Bình Dương trong vi c th c
  hi n phương th c tín d ng ch ng t
  2.4. NH NG H N CH TRONG VI C S D NG PHƯƠNG TH C TÍN
  D NG CH NG T T I CHI NHÁNH NHCT BÌNH DƯƠNG
  2.4.1. Nh ng h n ch c a b n thân h th ng NHCTVN
  2.4.1.1. Chính sách thu hút khách hàng trong nghi p v thanh tốn
  qu c t cịn y u
  2.4.1.2. H th ng INCAS cịn nhi u b t c p.
  2.4.1.3. NHCTVN chưa cĩ các chi nhánh nư c ngồi.
  2.4.1.4. NHCTVN chưa cĩ các chính sách riêng v ho t đ ng TTQT
  đ i v i chi nhánh trên các đ a bàn khác nhau
  2.4.1.5. Vư ng m c trong quy trình nghi p v thanh tốn L/C
  2.5. NGUYÊN NHÂN
  2.5.1. Xu t phát t NHCT Bình Dương
  2.5.1.1. ð i ngũ cán b làm nghi p v TTQT v a thi u, v a y u
  2.5.1.2. Chưa cĩ s đ u tư sâu vào nghi p v TTQT
  2.5.1.3. Chính sách thu hút khách hàng m i và gi chân khách hàng
  truy n th ng cịn chưa t t, chưa phù h p
  2.5.2. Xu t phát t khách hàng
  2.5.2.1. Thi u ki n th c v ngo i thương
  2.5.2.2. Trình đ thương th o trong giao d ch thương m i qu c t c a
  các doanh nghi p XNK cịn y u
  2.5.2.3. Th c l c tài chính c a doanh nghi p cịn y u, ho t đ ng kinh
  doanh ch y u b ng v n vay ngân hàng
  2.5.3. Nh ng nguyên nhân khác
  2.5.3.1. Chính sách đi u hành vĩ mơ c a Nhà nư c
  2.5.3.2. Chính sách ki m ch l m phát

  iii
  2.5.3.3. Các y u t khách quan khác
  K T LU N CHƯƠNG 2
  CHƯƠNG 3:GI I PHÁP PHÁT TRI N PHƯƠNG TH C TÍN D NG CH NG
  T T I CHI NHÁNH NHCT BÌNH DƯƠNG
  3.1. ð NH HƯ NG PHÁT TRI N HO T ð NG TTQT C A NHCTVN
  TRONG GIAI ðO N T NAY ð N 2015.
  3.2. NH NG GI I PHÁP HỒN THI N NGHI P V TÍN D NG CH NG
  T T I CHI NHÁNH NHCT BÌNH DƯƠNG
  3.2.1. Ch đ tuy n d ng, đào t o, đãi ng và b trí s p x p nhân s
  3.2.2. Cung c p các phương ti n h tr k thu t, đ ng th i tăng cư ng
  cơng tác qu ng cáo, thơng tin tuyên truy n trên các phương ti n thơng
  tin đ i chúng
  3.2.3. Chi n lư c trong vi c thu hút khách hàng m i và gi khách hàng
  truy n th ng
  3.2.4. Tư v n khách hàng trong vi c l a ch n lo i ngo i t trong thanh
  tốn
  3.3. KI N NGH ð I V I NHCTVN
  3.3.1. Nâng c p, trang b thêm h th ng cơng ngh thơng tin hi n đ i, hồn
  ch nh h th ng ph n m m
  3.3.2. Ch đ tuy n d ng, đào t o và đãi ng nhân tài cơng ngh thơng tin
  3.3.3. M văn phịng đ i di n nư c ngồi ti n đ n vi c thành l p chi
  nhánh
  3.3.4. Cĩ chính sách riêng cho t ng chi nhánh t i nh ng đ a bàn khác nhau
  3.3.5. Rà sốt, ch nh s a nh ng đi m cịn b t c p trong quy trình nghi p
  v thanh tốn tín d ng ch ng t
  3.4. KI N NGH ð I V I NHNN, CÁC CƠ QUAN KHÁC
  3.4.1. ð i v i NHNN
  3.4.1.1. Th c hi n chính sách t giá h i đối linh ho t, phù h p
  3.4.1.2. B sung, ch nh s a, hồn thi n các nghi p v c a th trư ng
  h i đối
  3.4.1.3. Chính sách ti n t c a NHNN
  3.4.2. ð i v i Chính ph , các cơ quan khác
  3.5. KI N NGH ð I V I CÁC DOANH NGHI P HO T ð NG KINH
  DOANH XU T NH P KH U.
  3.5.1. Phát tri n năng l c qu n tr chi n lư c c a cán b qu n lý trong
  doanh nghi p
  3.5.2. B i dư ng kh năng kinh doanh qu c t và nâng cao năng l c c nh
  tranh qu c t
  3.5.3. Tuy n d ng ngu n nhân l c cĩ trình đ chuyên mơn
  3.5.4. C i thi n năng l c tài chính c a doanh nghi p
  K T LU N CHƯƠNG 3
  62
  63
  64
  64
  68
  68
  69
  70
  71
  71
  71
  72
  73
  73
  74
  75
  75
  75
  77
  77
  78
  78
  78
  79
  80
  81
  82
  iv
  a) Danh m c các t vi t t t
  B/L : V n đơn đư ng bi n
  DPRR : D phịng r i ro
  eUCP : B n b sung UCP cho vi c xu t trình ch ng t đi n t
  ICC : Phịng thương m i qu c t
  INCAS : H th ng hi n đ i hĩa NHCT Vi t Nam
  ISBP : Th c hành nghi p v ngân hàng theo tiêu chu n qu c t v ki m
  tra ch ng t theo L/C
  KCN : Khu cơng nghi p
  L/C : Thư tín d ng
  NH : ngân hàng
  NHCTVN : Ngân hàng Cơng thương Vi t Nam
  NHNN : ngân hàng Nhà nư c
  NHTM : ngân hàng thương m i
  NHTW : ngân hàng Trung ương
  TDCT : Tín d ng ch ng t
  TTQT : Thanh tốn qu c t
  TTR : Chuy n ti n
  UCP : Quy t c và th c hành th ng nh t tín d ng ch ng t
  XNK : Xu t nh p kh u

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status