Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các đề xuất nhằm tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp cpsx và tính giá thành sp ở nhà máy gỗ cầu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các đề xuất nhằm tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp cpsx và tính giá thành sp ở nhà máy gỗ cầu


  Tên đề tài
  Các đề xuất nhằm tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp cpsx và tính giá thành sp ở nhà máy gỗ cầu đuống  PHẦN I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

  I. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

  1. Chi phí sản xuất.
  Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kì doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường. Doanh nghiệp căn cứ vào thị trường để giải quyết những vấn đề then chốt, đó là sản xuất ra cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Với khoản chi phí là bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu của xã hội mà lại thực hiện được nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh doanh là “lấy thu bù chi và phải đảm bảo doanh nghiệp có hiệu quả". Quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là sự Kết hợp đồng bộ giữa các đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động với các chi phí tương ứng như chi phí nguyên vật liệu chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhân công. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp phải tính đúng tính đủ thu nhập cũng như chi phí trong mỗi giai đoạn sản xuất, kinh doanh nhằm tổng hợp tính toán các chỉ tiêu kinh tế phục vụ nhu cầu quản lý. Mọi chi phí bỏ ra cuối cùng đều được biểu hiện bằng tiền tệ.
  Chi phí sản xuất của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các hao phí về vật chất và lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trông một thời kì nhất định. Các chi phí này phát sinh thường xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm.
  Sau khi sản phẩm được sản xuất ra, doanh nghiệp phải tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cũng phải bỏ ra những chi phí nhất định, tuỳ theo hợp đồng đã được ký Kết mà doanh nghiệp bỏ ra những chi phí phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm như chi phí đóng gói sản phẩm, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ . Ngoài ra còn rất nhiều chi phí khác. Từ góc độ một doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là toàn bộ chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm chi phí quản lý và các khoản thuế phải nộp trong một kì nhất định.
  Chi phí sản xuất, kinh doanh có nhiều loại, nhiều khoản mục khác nhau về cả nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí . trong quá trình sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ mục đích, yêu cầu khác nhau của quản lý có thể phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo các tiêu thức sau.

  1.2 Phân loại chi phí.Tuỳ theo các từng cách tiếp cận chi phí của nhà quản lý mà người ta có thể phân chi phí thành các loại chi phí khác nhau.

  MỤC LỤC

  Phần I KHÁI NIỆN CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GTSP TRONG DN 1
  I Đặc đIểm CPSX và tính GTSP trong các DN 1
  1 Chi phí sản xuất 1
  1.1 KháI niệm 2
  1.2 Phân loại chi phí 2
  1.2.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 3
  1.2.2 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 3
  1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 4
  1.3 Đối tượng tập hợp chi phí 4
  1.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 5
  2 Giá thành sản phẩm 5
  2.1 KháI niệm giá thành 5
  2.2 Phân loại giá thành 5
  2.2.1 Theo thời đIểm tính và nguồn số liệu giá thành 6
  2.2.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí 6
  2.3 Đối tượng tính giá thành 7
  2.4 Kỳ tính giá 7
  3 Nhiệm vụ và phương pháp KT tập hợp CPSX và tính GTSP 7
  3.1 Nhiệm vụ KT tập hợp CPSX và tính GTSP 8
  3.2 Phương pháp KT tập hợp CPSX và tính GTSP 8
  3.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí 9
  3.2.2 kế toán tập hợp chi phí sàn xuất trong Doanh nghiệp hoạch toán hàng hoá tồn kho theo phương pháp kê khai thường
  xuyên 13
  3.2.3 kế toán tập hợp chi phí Doanh nghiệp quản lý, hoạch toán hàng
  tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì 14
  4 Các phương pháp tính giá thành chủ yếu 15
  4.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 15
  4.2 Phương pháp tính giá thành teo đơn đặt hàng 15
  4.3 Phương pháp tính giá thành phân bước 17
  4.4 Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ 18
  II Sự cần thiết phảI tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18
  1 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành 19
  2 Sự cần thiết khách quan phảI tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 20
  3 Nội dung hoạch toán đúng chi phí 20
  3.1 Tổ chức hoạch toán ban đầu thống nhất 20
  3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tàI khoản kế toán dúng đắn 23
  3.3 tổ chức hệ thống sổ kế toán đúng đắn 23
  3.3.1 quy định về mở sổ kế toán 23
  3.3.2 sửa chữa, đính chính trên sổ 24
  3.3.3 mở sổ tổng hợp và chi tiết kế toán 25
  3.3.4 Quản lý và sử dụng sổ kế toán 26
  III ý nghĩa của việc tổ chức hoạch toán đúng đắn CPSX và tính giá thành sản phẩm 26

  Phần II TRỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI NHÀ MÁY GỖ CẦU ĐUỐNG 28
  I Đặc đIểm chi phí sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy QLKD của Nhà máy 28
  1 Đặc đIểm SXKD 28
  2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 29
  3 Đặc đIểm tổ chức công tác kế toán 31
  II THựC Tế Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN SUáT Và TíNH GIá THàNH SP ở NHà MáY Gỗ CầU ĐUốNG 35
  1 Đặc đIểm chi phí sản xuất ở nhà máy 35
  2 Đối tượng hoạch toán chi phisanr xuất 35
  3 phương pháp tập hợp chi phí 36
  3.1 Kế toán tập hợp chi phí NVLTT 36
  3.2 Kế toán tập hợp chi phí NCTT 40
  3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 42
  3.4 Kế toán sản phẩm hỏng 45
  3.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 46
  3.6 Tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ 46
  4 Kế toán tính giá thành của nhà máy 47
  4.1 Đối tượng tính giá thành 47
  4.2 Kỳ tính giá thành 47
  4.3 Phương pháp tính giá thành 47

  Phần III CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM TỔ CHỨC HỢP LÝ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Ở NHÀ MÁY GỖ CẦU ĐUỐNG 49
  I Đánh giá chung về hoạt động sản xuất và tổ chức công tác kế toán tập hựp CPSX và tính giá thành SP ở Nhà máy gỗ cầu đuống 49
  1 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất của nhà máy 50
  2 Đánh giá chung về tổ chức công tác KT tập hợp CPSX và tính giá thành SP ở Nà máy gỗ cầu đuống 51
  2.1 Ưu đIểm 51
  2.2 nhược đIểm 52
  II Phương hướng tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gỗ cầu đuống 53
  1 hoàn thiện về tổ chức sản xuất 54
  2 Phương pháp tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 55
  III Biện pháp thực hiện 60


  Xem Thêm: Các đề xuất nhằm tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp cpsx và tính giá thành sp ở nhà máy gỗ cầu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các đề xuất nhằm tổ chức hợp lý công tác kế toán tập hợp cpsx và tính giá thành sp ở nhà máy gỗ cầu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status