Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình


  Mởđầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đềđặt ra là muốn tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gìđể tổ chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
  Công ty Cổ phẩn kim khí An Bình là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại, được thành lập năm 1993 theo Nghịđịnh 387 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 1995, Công ty là thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam. Ngày 01/0/2006 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Công ty có tới 11 xí nghiệp trực thuộc nằm rải rác từ Bắc vào Nam với thế mạnh là kinh doanh thương mại ngành hàng kim khí. Với doanh thu hàng năm trên dưới 700 tỷđồng. Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tối đa hoá lợi nhuận, đặc biệt Công ty đang trong quá trình cổ phần hoá, vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là rất bức thiết, nó quyết định đến khả năng cạnh tranh và vị thế của Công ty trong tương lai.
  Với mong muốn giúp công ty có thể có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tôi đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình
  2. Mục đích nghiên cứu
  Phát hiện các nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty, từđó có các biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Phù hợp với mục đích nói trên, luận văn tập trung nghiên cứu việc tổ chức, quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần kim khí An Bình trong những năm tới.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá dựa trên các tài liệu sưu tập . kết hợp với suy luận để làm sáng tỏ đề tài.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mởđầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình.

  MỤC LUC
  Contents
  Mởđầu. 1
  Chương 1. 3
  VỐNKINHDOANHVÀHIỆUQUẢSỬDỤNG 3
  VỐNKINHDOANHCỦADOANHNGHIỆP. 3
  1.1.VỐNKINHDOANHCỦADOANHNGHIỆP. 3
  Khái niệm vốn kinh doanh. 3
  1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh. 3
  1.1.3. Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh. 10
  1.2. HIỆUQUẢSỬDỤNGVỐNKINHDOANH 10
  1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 10
  1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 12
  1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 12
  1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cốđịnh. 14
  1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn. 15
  1.2.3. Những nhân tốảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. 15
  1.2.3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp. 15
  1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 19
  1.3. NÂNGCAOHIỆUQUẢSỬDỤNGVỐNKINHDOANHCỦADO ANHNGHIỆP. 21
  1.3.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 21
  1.3.2. Các hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 23
  THỰCTRẠNGTỔCHỨCQUẢNLÝSỬDỤNGVỐN 25
  KINHDOANHTẠI CÔNGTYCỔPHẦNKIMKHÍ AN BÌNH 25
  2.1. KHÁIQUÁTVỀCÔNGTYCỔPHẦNKIMKHÍ AN BÌNH 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP kim khí An Bình. 25
  2.1.2.Chứcnăng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của Công ty. 26
  2.1.2.1.Chức năng. 26
  2.1.2.2.Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của Công ty. 26
  2.1.2.3.Thị trường, khách hàng vàđối thủ cạnh tranh. 29
  2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 30
  2.2. THỰCTRẠNGVỀVỐNVÀTÌNHHÌNHSỬDỤNGVỐN TẠI CÔNGTY CP KIMKHÍ AN BÌNH 31
  2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 31
  2.2.2.Tình hình tài chính của Công ty. 33
  2.2.2.1 Khái quát tình hình tài chính của Công ty. 33
  2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu vàđánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 35
  2.2.3. Thực trạng quản lý vốn của công ty. 43
  2.2.4. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty. 48
  2.3.ĐÁNHGIÁTHỰCTRẠNGHIỆUQUẢSỬDỤNGV NTẠI CÔNGTYCỔPHẦNKIMKHÍ AN BÌNH. 62
  2.3.1.Những kết quảđạt được. 62
  2.3.2. Những tồn tạị và nguyên nhân. 63
  Chương 3. 67
  GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢSỬDỤNGVỐNKINHD OANHTẠICÔNGTY CỔPHẦNKIMKHÍ AN BÌNH 67
  3.1 NHỮNGĐỊNHHƯỚNGPHÁTTRIỂNCỦACÔNGTY CỔPHẦN KIMKHÍ AN BÌNH 67
  3.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 67
  3.1.2. Những định hướng của công ty trong thời gian tới 67
  3.2. MỘTSỐGIẢIPHÁPĐỀXUẤTNHẰMNÂNGCAOHIỆ UQUẢTỔCHỨCSỬDỤNGVỐNKINHDOANHTẠI CÔNGTYCỔPHẦNKIMKHÍ AN BÌNH 68
  3.2.1. Giải pháp chung đối với công ty. 68
  3.2.1.1. Chủđộng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động và sử dụng vốn. 68
  3.2.1.2.Đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và tăngcường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. 72
  3.2.1.3. Quản lý chặt chẽ chi phí 73
  3.2.1.4. Mở rộng mạng lưới bán hàng vàđối tượng khách hàng. 73
  3.2.1.5.Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 73
  3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 74
  3.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu. 74
  3.2.2.2. Dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho. 76
  3.2.2.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên một cách hợp lý. 76
  3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cốđịnh. 79
  3.3 MỘTSỐKIẾNNGHỊĐỀXUẤTNHẰMNÂNGCAOHI UQUẢSỬDỤNGVỐNKINHDOANHTẠICÔNGTYCỔPH NKIMKHÍANBÌNH 79
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 79
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 81
  KẾTLUẬN 83


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status