Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Thủy sản và Du l

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Thủy sản và Du l


  LỜI MỞ ĐẦU

  ˜&™
  Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đang từng bước hoà nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới. Điều đó đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như các thách thức lớn với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của nước ta. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp cần thiết phải hợp lý hoá trong mọi khâu của quy trình sản xuất, cũng như phải nâng cao tính khoa học, hợp lý trong bộ máy quản lý sản xuất của mình. Đồng thời các doanh nghiệp cũng luôn phải nâng cao về số lượng cũng như về chất lượng cho sản phẩm của mình để đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.
  Kế toán là công cụ quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế và kiểm tra bảo vệ tài sản, sử dụng nguồn vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những báo cáo của kế toán cung cấp thông tin quan trọng cho bộ máy quản lý nội bộ cũng như những đối tượng bên ngoài cần quan tâm.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Thủy Sản và Du Lịch Quan Sơn, em nhận thấy việc tổ chức kế toàn bán hàng và cung cấp dịch vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công ty này. Nó giúp Công ty xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp thông tin cho nhà quản lý một cách chính xác. Từ đó nhà quản lý của doanh nghiệp biết được mức độ hoàn thành kế hoạch như thế nào, sản phẩm và dịch vụ của mình có đứng vững trên thị trường hay không, các quyết định của mình có đúng đắn hay không, đồng thời giúp nhà quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh và lựa chọn các phương án kinh doanh hiệu quả tối ưu nhất. Em đã tìm hiểu công việc thực tế kết hợp với kiến thức được học trong trường và thấy rõ sự cần thiết và quan trọng của phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Thủy Sản và Du Lịch Quan Sơn. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài cho Chuyên đề tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty CP Thủy sản và Du lịch Quan Sơn.
  Đây là phần hành kế toán rất quan trọng và thiết thực đối với mọi công ty, nó phản ánh giá trị lao động đem lại cho mọi thành viên trong công ty. Khi nghiên cứu về phần hành kế toán này em cảm thấy mình đã trang bị thêm được rất nhiều kiến thức thực tế còn thiếu xót, giúp em hiểu sâu và chắc về phần hành.
  Chuyên đề gồm 3 phần:
  Phần 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản tích theo lương
  Phần 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản và Du Lịch Quan Sơn
  Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thủy Sản và Du Lịch Quan Sơn, em đã được tất cả mọi người trong Công ty giúp đỡ tận tình, giải đáp các thắc mắc, các câu hỏi về Công ty. Việc này đã tạo điều kiện cho em hiểu biết nhiều về Công ty, về bộ phận kế toán và phương pháp hạch toán kế toán tại Công ty, giúp em hoàn thành bản Chuyên đề này.

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU MẪU 7
  LỜI MỞ ĐẦU 9
  PHẦN THỨ NHẤT 11
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 11
  1.1 Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 11
  1.1.1 Phân loại lao động. 11
  1.1.2 Ý nghĩa, tác dụng của quản lý lao động. 11
  1.2 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
  1.2.1 Khái niệm về tiền lương. 12
  1.2.2 Phân loại tiền lương. 13
  1.2.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 14
  1.2.4 Chế độ tiền lương Việt Nam hiện nay. 16
  1.2.4.1 Chế độ tiền lương chức vụ, chức danh. 16
  1.2.4.2 Chế độ tiền lương cấp bậc. 17
  1.2.5 Các hình thức trả lương. 18
  1.2.5.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 18
  1.2.5.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 19
  1.2.5.3. Hình thức trả lương khoán: 21
  1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lương. 21
  1.2.6.1 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 21
  1.2.6.2 Nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp. 22
  1.2.6.3 Nhân tố thuộc về công việc. 22
  1.2.6.4 Nhân tố thuộc về lao động. 23
  1.2.7 Các biện pháp nhằm nâng cao tiền lương trong Doanh nghiệp. 24
  1.2.8 Các chính sách tiền lương cuả Nhà nước. 24
  1.2.9 Nguyên tắc trả lương. 25
  1.3 Quỹ lương. 25
  1.4 Quỹ BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN 26
  1.4.1 Quỹ bảo hiểm xã hội. 26
  1.4.2 Quỹ Bảo hiểm y tế. 27
  1.4.3 Kinh phí công đoàn. 28
  1.4.4 Bảo hiểm thất nghiệp. 28
  1.5 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 28
  1.5.1 Tài khoản sử dụng. 28
  1.5.2 Các chứng từ kế toán sử dụng. 29
  1.5.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 30
  1.5.3.1 Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương. 30
  1.5.3.2 Phương pháp hạch toán kế toán các khoản trích theo lương. 33
  1.6 Các hình thức sổ kế toán. 35
  PHẦN THỨ HAI 38
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ DU LỊCH QUAN SƠN 38
  2.1 Khái quát chung về Công ty. 38
  2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty. 38
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 38
  2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của công ty. 39
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 39
  2.1.4.1 Mô hình tổ chức quản lý. 39
  2.1.4.2 Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý. 41
  2.1.5.Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty. 43
  2.1.5.1 Ngành nuôi trồng thủy sản. 43
  2.1.5.2 Nghành kinh doanh Du lịch. 43
  2.1.5.3 Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. 44
  2.1.5.4 Kinh doanh thương mại 44
  2.1.6 Đặc điểm bộ máy kế toán quản trị 44
  2.1.6.1 Khái niệm kế toán quản trị 44
  2.1.6.2 Chức năng, nhiệm vụ của kế toán quản trị 45
  2.1.7 Công tác kế toán tại Công ty. 45
  2.1.7.1 Tổ chức bộ máy Kế toán, phân công lao động Kế toán. 46
  2.1.7.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 47
  2.1.7.3 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. 47
  2.1.8 Đánh giá kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây. 48
  2.1.8.1 TSCĐ, Máy móc, thiết bị 48
  2.1.8.2 Một số chỉ tiêu kinh tế cuả Công ty. 49
  2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 51
  2.2.1 Vài nét về nội quy lao động. 51
  2.2.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 52
  2.2.2.1 Phương pháp tính lương và trả lương. 52
  2.2.2.2 Phương pháp tính các khoản trích theo lương. 52
  2.2.2.3 Các sổ sách chứng từ kế toán. 53
  2.2.2.4 Tình hình tổ chức tiền lương ở Công ty. 53
  2.2.2.4.1 Bảng chấm công ( Mẫu số 01a – LĐTL) 53
  2.2.2.4.2 Bảng thanh toán lương (Mẫu số 02 – LĐTL) 57
  2.2.2.4.3 Phiếu chi 61
  2.2.2.4.4 Bảng phân bổ tiền lương và BHXH ( Mẫu số 11 – LĐTL) 63
  2.2.2.4.5 Giấy nghỉ phép. 65
  2.2.2.4.6 Biên bản phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành (Mẫu số 05 - LĐTL) 66
  2.2.2.4.7 Hợp đồng giao khoán ( Mẫu số: 08 – LĐTL) 68
  2.2.2.4.8 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán( Mẫu số 09 – LĐTL) 70
  2.2.2.4.9 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương. 72
  2.2.2.4.10 Bảng danh sách lao động đề nghị hưởng BHXH( Mẫu sốC 66a – HN) 74
  2.2.2.4.11 Bảng thanh toán BHXH 76
  2.2.2.4.12 Chứng từ ghi sổ ( Mẫu sổ S02a-DN) 77
  2.2.2.4.13 Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ ( Mẫu số S02b- DN) 79
  2.2.2.4.14 Sổ Cái (Mẫu số S02c1- DN và S02c2- DN) 81
  2.2.2.4.15 Sổ chi tiết ( Mã số S38-DN) 86
  PHẦN 3. 92
  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ DU LỊCH QUAN SƠN 92
  3.1 Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất và tổ chức kế toán của Công ty. 92
  3.2 Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo luơng của Công ty. 93
  3.2.1 Ưu điểm 93
  3.2.2 Nhược điểm 94
  KẾT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Thủy sản và Du l
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Thủy sản và Du l sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status