Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN

  L I CAM ðOAN
  Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a b n thân. Các s
  li u và thông tin s d ng trong lu n văn này ñ u có ngu n g c, trung th c và
  ñư c phép công b .  M CL C
  Trang bìa
  L i cam ñoan
  M cl c
  Danh m c các ký hi u, ch vi t t t
  Danh m c các b ng
  Danh m c các hình, bi u ñ
  L IM
  ð U 1
  CHƯƠNG 1: TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VÀ Ý NGHĨA C A VI C ÁP
  D NG QUY N CH N TRÊN TTCK VI T NAM . 4
  1.1. Th trư ng ch ng khoán .4
  1.1.1 Khái ni m 4
  1.1.2. Ch c năng và vai trò c a th trư ng ch ng khoán .4
  1.1.2.1. Ch c năng c a TTCK 4
  1.1.2.2. Vai trò c a TTCK 6
  1.2. Quy n ch n .8
  1.2.1 ð nh nghĩa 8
  1.2.1.1. Quy n ch n 8
  1.2.1.2. Quy n ch n mua 9
  1.2.1.3. Quy n ch n bán .9
  1.2.2. Phân lo i quy n ch n theo th i gian th c hi n h p ñ ng 9
  1.2.3. Ưu như c ñi m c a quy n ch n .10
  1.2.3.1. Ưu ñi m .10

  L IM
  ð U
  1. S c n thi t và tính th c ti n c a ñ tài
  Trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t toàn c u, tham gia vào n n tài chính
  qu c t ch a ñ ng ñ y r i ro và thách th c. Th trư ng tài chính Vi t Nam nói
  chung và th trư ng ch ng khoán Vi t Nam nói riêng ñã có nh ng bư c phát tri n
  m nh m c v quy mô và ch t lư ng.
  Th trư ng ch ng khoán ra ñ i, ho t ñ ng ñã mang l i nhi u l i ích và ngày
  càng tr thành m t kênh huy ñ ng v n hi u qu cho n n kinh t . Sau 08 năm ho t
  ñ ng, TTCK Vi t Nam ñã có nh ng d u hi u h t s c lo ng i, ch s VN-Index
  tăng, gi m h t s c th t thư ng làm cho các nhà ñ u tư không th ch ñ ng, tính
  toán, phòng ng a. ði u này th y r ng ñ u tư ch ng khoán không ch luôn mang
  l i l i nhu n mà nó có c nh ng r i ro r t cao, không th d ñoán trư c d n ñ n
  thua l n ng.
  Trên th gi i, h u h t các th trư ng giao d ch ch ng khoán ñã có th trư ng
  giao d ch ch ng khoán phái sinh v i nhi u lo i công c ñ nhà ñ u tư l a ch n cho
  gi i pháp b o v r i ro c a riêng mình. Vi c hình thành th trư ng ch ng khoán phái
  sinh, ngoài nhu c u r t l n t chính n i t i th trư ng ch ng khoán trong nư c, thì
  cũng là m t t t y u khách quan trong ti n trình phát tri n th trư ng ch ng khoán.
  Trong ñi u ki n Vi t Nam hi n nay, quy n ch n là công c giúp nhà ñ u tư
  h n ch r i ro và góp ph n phát tri n th trư ng. V i nh ng lý do ñó, tôi ti n hành
  nghiên c u ñ tài “M t s gi i pháp áp d ng quy n ch n ch ng khoán trên th
  trư ng ch ng khoán Vi t Nam”.
  2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài
  - Nghiên c u tìm hi u lý lu n v th trư ng ch ng khoán, quy n ch n và ý
  nghĩa c a vi c áp d ng quy n ch n trên TTCK Vi t Nam.
  2
  - Nghiên c u tìm hi u v t ch c và qu n lý th trư ng giao d ch quy n ch n
  ch ng khoán c a m t s qu c gia trên th gi i. T ñó, k t h p v i th c ti n c a
  TTCK Vi t Nam hi n nay, ñưa ra nh ng thu n l i cũng như khó khăn c a vi c áp
  d ng quy n ch n trên TTCK Vi t Nam
  - ðưa ra nh ng nh n ñ nh v kh năng áp d ng giao d ch quy n ch n ch ng
  khoán t i Vi t Nam, t ñó ñ xu t m t s gi i pháp nh m áp d ng các giao d ch
  quy n ch n ch ng khoán t i Vi t Nam.
  3. Ph m vi nghiên c u c a ñ tài
  ð tài t p trung nghiên c u vào vi c nghiên c u m t s th trư ng quy n
  ch n trên th gi i, gi i thi u sơ lư c th c tr ng th trư ng ch ng khoán th c p c a
  Vi t Nam, rút ra nh ng thu n l i và khó khăn c a vi c áp d ng giao d ch quy n
  ch n ch ng khoán
  th trư ng ch ng khoán Vi t nam. T ñó ñưa ra m t s gi i
  pháp áp d ng quy n ch n ch ng khoán trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam.
  Th trư ng ch ng khoán Vi t Nam còn khá non tr , hơn n a ch ng khoán phái
  sinh cũng là m t khái ni m mà ít ngư i ñã ti p c n. Vì v y, vi c tìm hi u và ti p c n
  tài li u c a tác gi g p không ít khó khăn và ki n th c c a tác gi có th chưa hoàn
  ch nh v th trư ng ch ng khoán phái sinh, chưa th hi n ñ y ñ các khía c nh v ñ
  tài nghiên c u nên ñ tài c n ñư c ti p t c hoàn ch nh. Ngoài ra, do th i gian có h n
  nên trong khuôn kh nghiên c u c a ñ tài không ñi sâu vào vi c nghiên c u ñ nh giá
  quy n ch n.
  4. Phương pháp nghiên c u
  Tác gi nghiên c u lý lu n và tìm hi u th c ti n v quy n ch n ch ng khoán
  và th trư ng giao d ch quy n ch n ch ng khoán
  m t s nư c trên th gi i k t h p
  v i quá trình tìm hi u th c ti n phát tri n và nhu c u th c t c a th trư ng ch ng
  khoán Vi t Nam. ð tài s d ng t ng h p m t s phương pháp nghiên c u: th ng
  kê mô t , t ng h p, so sánh, phân tích, phương pháp quan sát t th c ti n, . ñ khái
  quát b n ch t c a các v n ñ nghiên c u. Ngoài ra, ñ tài cũng s d ng các b ng,
  bi u, hình ñ minh h a.
  3
  5. K t c u c a lu n văn
  Ngoài l i m ñ u, k t lu n, m c l c, danh m c các t vi t t t, danh m c các
  b ng, danh m c các hình, bi u ñ , danh m c tài li u tham kh o, lu n văn bao g m 3
  chương:
  Chương 1: Th trư ng ch ng khoán và ý nghĩa c a vi c áp d ng quy n ch n
  trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam
  Chương 2: Th c tr ng v t ch c sàn giao d ch quy n ch n ch ng khoán
  m t s nư c trên th gi i và ho t ñ ng c a th trư ng ch ng
  khoán Vi t Nam giai ño n 2000 - 2008
  Chương 3: M t s gi i pháp áp d ng quy n ch n ch ng khoán vào th trư ng
  ch ng khoán Vi t Nam

  1.2.3.2. Như c ñi m . .10
  1.2.4. S phát tri n c a các th trư ng quy n ch n .11
  1.2.5. Công c phòng ng a r i ro b ng quy n ch n .12
  1.2.5.1. Giao d ch quy n ch n mua 12
  1.2.5.2. Giao d ch quy n ch n bán .14
  1.2.5.3. Quy n ch n mua và c phi u - Quy n ch n mua ñư c
  phòng ng a .16
  1.2.5.4. Quy n ch n bán và c phi u - Quy n ch n bán b o v 16
  1.2.6. Vai trò c a h p ñ ng quy n ch n .17
  1.2.7. Ý nghĩa c a vi c áp d ng giao d ch quy n ch n trên th trư ng
  ch ng khoán Vi t Nam . 19
  CHƯƠNG 2: TH C TR NG V T CH C SÀN GIAO D CH QUY N
  CH N CH NG KHOÁN NƯ C TRÊN TH GI I VÀ HO T
  M TS
  ð NG C A TTCK VI T NAM GIAI ðO N 2000 - 2008 23
  2.1. Th c tr ng v t ch c sàn giao d ch quy n ch n ch ng khoán
  m ts
  nư c trên th gi i 23
  2.1.1. Mô hình M 23
  2.1.1.1. Th trư ng ch ng khoán M 23
  2.1.1.2. Sàn giao d ch quy n ch n ch ng khoán Chicago (“CBOE”) .24
  2.1.2. Mô hình Châu Âu 30
  2.1.2.1. Sàn giao d ch ch ng khoán Châu Âu (“Euronext N.V.”) .30
  2.1.2.2. Sàn giao d ch giao sau và quy n ch n tài chính qu c t London
  (“LIFFE”) 32
  2.1.3. Mô hình Nh t .36
  2.1.3.1. Th trư ng ch ng khoán Nh t .36
  2.1.3.2. Sàn giao d ch ch ng khoán Tokyo (“TSE”) 38
  2.1.4. So sánh sàn giao d ch quy n ch n c a M , Châu Âu, Nh t .42
  2.2. Ho t ñ ng c a TTCK Vi t Nam giai ño n 2000 - 2008 44
  2.2.1. Sơ lư c v quá trình hình thành và phát tri n TTCK Vi t Nam .44
  2.2.2. Th c ti n ho t ñ ng c a TTCK th c p
  Vi t Nam .45
  2.2.3. Thu n l i và khó khăn c a vi c áp d ng giao d ch quy n ch n ch ng
  khoán
  TTCK Vi t nam . 49
  2.2.3.1. Thu n l i c a vi c áp d ng giao d ch quy n ch n ch ng khoán
  TTCK Vi t nam .49
  2.2.3.2. Khó khăn c a vi c áp d ng giao d ch quy n ch n ch ng khoán
  TTCK Vi t Nam 50
  CHƯƠNG 3: M T S
  GI I PHÁP ÁP D NG QUY N CH N CH NG
  KHOÁN TRÊN TTCK VI T NAM . .53
  3.1. ð nh hư ng phát tri n TTCK Vi t Nam ñ n năm 2020 .53
  3.2 Nh n ñ nh kh năng áp d ng giao d ch quy n ch n ch ng khoán
  t i Vi t Nam .54
  3.3. ði u ki n ñ áp d ng quy n ch n ch ng khoán .55
  3.4. M t s gi i pháp áp d ng giao d ch quy n ch n ch ng khoán vào th
  trư ng ch ng khoán Vi t Nam 57
  3.4.1. M t s gi i pháp v t ch c và qu n lý sàn giao d ch 58
  3.4.1.1. Hoàn thi n khung pháp lý . .58
  3.4.1.2. Nâng cao vai trò và trách nhi m c a m t s cơ quan ch c năng có
  liên quan 58
  3.4.1.3. Nâng cao hi u qu qu n lý, giám sát c a cơ quan qu n lý
  nhà nư c .59
  3.4.2. M t s gi i pháp v phát tri n th trư ng ch ng khoán 60
  3.4.2.1. Tăng cung -c u hàng hóa cho TTCK 60
  3.4.2.2. Nâng cao hi u qu ho t ñ ng công b thông tin 62
  3.4.2.3. C i thi n và nâng cao hi u qu c a h th ng giao d ch, h th ng
  ñăng ký - lưu ký - thanh toán bù tr ch ng khoán .63
  3.4.2.4. Tri n khai nghi p v bán kh ng trên TTCK 66
  3.4.3. M t s ñi m c n quan tâm khi áp d ng giao d ch quy n ch n .67
  3.4.3.1. Xác ñ nh phí quy n ch n ch ng khoán .67
  3.4.3.2. Quy ñ nh v gi i h n giá và s lư ng .68
  3.4.4. Gi i pháp ñ i v i các nhà ñ u tư 68
  3.4.5. Gi i pháp khác .69
  3.4.5.1. ð y m nh vi c nghiên c u ñào t o, ñ ng th i ph bi n r ng rãi
  ki n th c v ch ng khoán, TTCK và ñ c bi t là ch ng khoán
  phái sinh 69
  3.4.5.2. Hình thành t ch c ñ nh m c tín nhi m 69
  3.4.5.3. Nâng cao ho t ñ ng c a các t ch c trung gian 70
  K T LU N 72
  TÀI LI U THAM KH O 74
  PH L C
  DANH M C CÁC KÝ HI U CH
  CBOE
  VI T T T
  : Chicago Board Options Exchange: Sàn giao d ch quy n ch n
  ch ng khoán Chicago
  CPH : C ph n hóa
  DNNN : Doanh nghi p nhà nư c
  Euronext N.V. : Sàn giao d ch ch ng khoán Châu Âu
  HASTC : Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i
  HOSE : S giao d ch ch ng khoán Tp. H Chí Minh
  LIFFE : Sàn giao d ch giao sau và quy n ch n tài chính qu c t London
  IPO : Chào bán l n ñ u ch ng khoán ra công chúng
  NðT : Nhà ñ u tư
  OTC : Th trư ng quy n ch n phi t p trung OTC
  SEC : U Ban Ch ng Khoán Nhà Nư c t i M : Securities Exchange
  Commission
  Tp. HCM : Thành ph H Chí Minh
  TSE : Sàn giao d ch ch ng khoán Tokyo
  TTCK : Th trư ng ch ng khoán
  TTGDCK HCM : Trung tâm Giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh
  UBCK : y ban ch ng khoán
  UBCKNN : y ban ch ng khoán Nhà nư c

  Xem Thêm: Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status