Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng lý thuyết Logistics nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi da xanh Bến Tre

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng lý thuyết Logistics nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi da xanh Bến Tre

  MỤC LỤC
  trang
  LỜI MỞ ĐẦU
  i
  1. Ý nghĩa của đề tài
  2. Mục tiêu
  3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu và ứng dụng
  5. Tính mới của đề tài
  6. Nội dung chính của đề tài
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG LOGISTICS
  NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÁI CÂY 1
  1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics 1
  1.1.1 Bàn về khái niệm logistics 1
  1.1.2 Phân loại logistics 4
  1.1.3 Mối quan hệ giữa logistics và quản trị dây chuyền cung ứng 7
  1.1.4 Vai trò của logistics 8
  1.1.4.1 Đối với nền kinh tế 8
  1.1.4.2 Đối với các doanh nghiệp 9
  1.1.5 Xu hướng phát triển của logistics trên thế giới
  10
  1.1.5.1 Xu hướng phát triển của logistics trong thời gian qua 10
  1.1.5.2 Các xu hướng mới nổi lên 11
  1.2 Một số bài học kinh nghiệm trong ứng dụng logistics vào quá trình
  sản xuất và tiêu thụ trái cây
  12
  1.2.1 Bài học từ các nước trong khu vực về ứng dụng logistics vào phát
  triển cây ăn quả
  12
  1.2.1.1 Bài học từ Thái Lan
  12
  1
  -2-
  1.2.1.2 Bài học từ Đài Loan 14
  1.2.1.3 Bài học từ Malaysia và Philippines 14
  1.2.2 Bài học về ứng dụng logistics vào phát triển một số loại cây ăn quả
  ở Việt nam 15
  1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 15
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
  16
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
  BƯỞI DA XANH Ở BẾN TRE
  17
  2.1 Giới thiệu tổng quan về tỉnh Bến Tre
  17
  2.1.1 Giới thiệu chung 17
  2.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội 18
  2.2 Các vùng trồng Bưởi Da Xanh và năng lực sản xuất của tỉnh
  20
  2.2.1 Sơ lược về Bưởi Da Xanh 20
  2.2.2 Các vùng trồng Bưởi Da Xanh hiện tại và qui hoạch đến năm 2010 21
  2.2.3 Năng lực sản xuất hiện tại và tương lai đến năm 2010 23
  2.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thực tế 24
  2.3.1 Tình hình sản xuất thực tế 24
  2.3.1.1 Về qui mô 25
  2.3.1.2 Giống và kỹ thuật canh tác 25
  2.3.2 Tình hình tiêu thụ
  31
  2.4 Phân tích mối quan hệ giữa sản lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ
  36
  2.4.1 Xu hướng giá biến động theo mùa vụ 36
  2.4.2 Phân tích xu hướng giá biến động qua các năm 37
  2.4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bưởi trong những năm tới 39
  2.4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cung 39
  2.4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu 41
  2.4.3.3 Đánh giá xu hướng biến động giá theo các nhân tố ảnh hưởng 42
  2.5 Phân tích SWOT – đánh giá chung thực trạng việc sản xuất và tiêu thụ
  Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 42
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44
  2
  -3-
  CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LOGISTICS NHẰM TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH
  SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BƯỞI DA XANH Ở BẾN TRE
  45
  3.1 Mục tiêu, quan điểm và cơ sở đề xuất giải pháp 45
  3.1.1 Mục tiêu đề xuất các giải pháp 45
  3.1.2 Quan điểm đề xuất các giải pháp 46
  3.1.3 Cơ sở đề xuất các giải pháp 46
  3.1.3.1 Các cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện về chất lượng trái 46
  3.1.3.2 Các cơ sở đề xuất các giải pháp về tiêu thụ 47
  3.2 Các giải pháp
  47
  3.2.1 Giải pháp 1: Tối ưu hoá quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm
  chất lượng cao và đồng bộ
  47
  3.2.1.1 Giới thiệu nội dung giải pháp 47
  3.2.1.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 48
  3.2.1.3 Các bước thực hiện 48
  3.2.1.4 Phân tích tính khả thi – hiệu quả dự kiến 52
  3.2.1.5 Những khó khăn khi thực hiện giải pháp 54
  3.2.2 Giải pháp 2: Tối ưu hoá dây chuyền phân phối sản phẩm từ nhà
  54
  sản xuất đến người tiêu dùng
  3.2.2.1 Giới thiệu nội dung giải pháp 54
  3.2.2.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 55
  3.2.2.3 Các bước thực hiện 55
  3.2.2.4 Phân tích tính khả thi – hiệu quả dự kiến 60
  3.2.2.5 Những khó khăn khi thực hiện giải pháp 62
  3.2.3 Giải pháp 3: Thành lập Khu Nghiên Cứu và Chế Biến Bưởi Da Xanh
  tỉnh Bến Tre, xây dựng các nhà máy chế biến gắn với nguồn nguyên liệu
  và thực hiện chuyển giao công nghệ
  63
  3.2.3.1 Giới thiệu nội dung giải pháp 33
  3.2.3.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 63
  3.2.3.3 Các bước thực hiện 64
  3.2.3.4 Phân tích tính khả thi – hiệu quả dự kiến 67
  3
  -4-
  3.2.3.5 Những khó khăn khi thực hiện giải pháp
  67
  3.2.4 Giải pháp 4: Nghiên cứu các chiến lược phân phối nhằm mở rộng
  lượng cầu sản phẩm trong nước và ngoài nước 68
  3.2.4.1 Giới thiệu nội dung giải pháp 68
  3.2.4.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 69
  3.2.4.3 Các bước thực hiện 69
  3.2.4.4 Phân tích tính khả thi – hiệu quả dự kiến 72
  3.2.4.5 Những khó khăn khi thực hiện giải pháp 72
  3.3 Một số kiến nghị
  73
  3.3.1 Kiến nghị đối với tỉnh Bến Tre
  73
  3.3.1.1 Nâng cao hiệu quả và tầm hoạt động của các hiệp hội
  73
  3.3.1.2 Tăng cường hợp tác với các tổ chức nghiên cứu phát triển nông
  nghiệp – nông thôn
  74
  3.3.1.3 Triển khai đồng bộ và kịp thời các giải pháp kỹ thuật đến tận các
  vùng trồng cây 75
  3.3.1.4 Đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện 75
  3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ
  75
  3.3.2.1 Mối liên kết bốn nhà: cùng nâng cao vị thế Bưởi Da Xanh
  75
  3.3.2.2 Tăng cường các biện pháp hạn chế trái cây nhập lậu qua biên
  giới
  76
  3.3.2.3 Nghiên cứu việc chuyển đổi Thuế sử dụng đất nông nghiệp sang
  76
  Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
  77
  KẾT LUẬN v
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix
  4
  -5-
  PHẦN PHỤ LỤC
  PHỤ LỤC 1: CÁC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
  PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ PHỎNG VẤN:
  PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT
  PHỤ LỤC 4: CÁC NGUYÊN LÝ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN CỦA EUREPGAP,
  PHIÊN BẢN 2.0 THÁNG 01/2004 VỀ THỰC PHẨM AN TOÀN
  PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH TRONG BẢN DỰ THẢO ASEANGAP
  VÀ LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
  PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRÊN THẾ GIỚI VÀ
  NGUY CƠ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM
  PHỤ LỤC 7: CHUYỂN LỜI NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA NÔNG DÂN
  TRỒNG BƯỞI


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Ý nghĩa của đề tài
  Bưởi Da Xanh, một loại trái cây có giá trị kinh tế và y học hiện đang được
  khuyến khích tăng cường sản xuất ở Bến Tre. Trong ba năm trở lại đây, giá bán
  đã có dấu hiệu sụt giảm mạnh mặc dù số lượng tăng lên chưa nhiều. Theo thông
  tin ghi nhận được, từ hai đến bốn năm nữa, lượng bưởi cung cấp cho thị trường sẽ
  tăng lên gấp nhiều lần, vì thế giá sẽ giảm mạnh theo qui luật cung cầu trên thị
  trường nội địa, do hiện nay Bưởi Da Xanh chưa xuất khẩu được. Trong khi đó,
  nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, . đã mạnh dạng
  ứng dụng logistics vào nông nghiệp, tạo ra nông sản chất lượng cao và an toàn.
  Trong điều kiện hội nhập quốc tế, họ đẩy mạnh xuất khẩu làm trái cây chúng ta
  chẳng những không cạnh tranh nổi mà ngày càng khó tiêu thụ ngay cả trên thị
  trường nội địa. Mặc dù quan tâm tới đầu ra, nhưng để tiêu thụ được trái bưởi
  chúng ta không thể chỉ quan tâm tới yếu tố thị trường mà còn rất nhiều yếu tố tác
  động khác như giống cây trồng, điều kiện chăm sóc, điều kiện tự nhiên, . để trái
  bưởi được ngon và đồng nhất, sạch và an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, công
  nghệ sản xuất cũng phải bảo đảm an toàn cho người lao động và bảo vệ môi
  trường. Làm được điều đó thì Bưởi Da Xanh mới có cơ sở đứng vững và ổn định
  trên thị trường trong và ngoài nước. Với mong muốn ứng dụng logistics giúp nông
  dân Bến Tre sản xuất và tiêu thụ có hiệu quả Bưởi Da Xanh, góp phần làm giàu
  cho tỉnh nhà, tác giả đã chọn đề tài: “Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu
  hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre” để làm luận văn tốt
  nghiệp cao học.
  2. Mục tiêu
  Trong đề tài này, tác giả hệ thống lại những vấn đề lý thuyết cơ bản nhất
  về Logistics và những kinh nghiệm ứng dụng logistics trong sản xuất nông nghiệp
  10
  - 11 -
  của Việt Nam và một số nước trong khu vực. Nghiên cứu thực trạng việc sản xuất
  và tiêu thụ Bưởi Da Xanh ở Bến Tre, qua phân tích định lượng tác giả đề xuất
  những giải pháp và một số kiến nghị nhằm ba mục tiêu lớn:
  -
  Sản xuất nông phẩm sạch và an toàn cho người sử dụng, an toàn cho
  người lao động và bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất
  lượng của thị trường trong nước và quốc tế, từ đó mở rộng thị trường, ngăn ngừa
  rủi ro về giá do qui luật cung cầu trong sự giới hạn của thị trường tiêu thụ hiện
  hữu.
  -
  Việc tiêu thụ hết lượng bưởi sản xuất với giá tương đối ổn định
  quanh năm, không tạo ra sự khủng hoảng theo chu kỳ như một số loại trái cây đã
  từng xảy ra trước đây, nông dân có thể yên tâm đầu tư lớn vào sản xuất và phúc
  lợi cuộc sống từng bước được nâng cao.
  -
  Góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và phát triển
  nông thôn, phát triển các ngành sản xuất – dịch vụ khác có liên quan và ổn định
  xã hội của tỉnh Bến Tre.
  3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: trong luận văn tác giả tập trung nghiên cứu các
  vấn đề lý thuyết cơ bản về Logistics, các vấn đề thực tế của việc trồng và tiêu
  thụ Bưởi Da Xanh từ người cung cấp giống, nhà vườn, thương lái, người bán,
  người tiêu dùng, Nhà nước và một số đối tượng khác có liên quan.
  Phương pháp nghiên cứu: để thực hiện đề tài này, ngoài việc thu thập
  những thông tin thứ cấp về qui hoạch, giá cả và lượng bưởi trong quá khứ và ước
  lượng được lượng sản xuất trong khoảng 5 năm tới, người viết có tổ chức nhiều
  đợt khảo sát thực tế trong thời gian 2 tháng (tháng 5 và tháng 6 năm 2006) nhằm
  thu thập dữ liệu sơ cấp, bằng cách phỏng vấn trực tiếp dựa theo các bảng câu hỏi
  và gửi các bảng câu hỏi lấy thông tin từ các đối tượng như:
  -
  Người trồng bưởi: tác giả trực tiếp khảo sát 135 hộ nông dân phân
  chia đều ở hầu hết các xã, huyện của tỉnh Bến Tre (trừ ba huyện ven biển).
  11
  - 12 -
  -
  Thương lái, vựa bán buôn: tác giả trực tiếp phỏng vấn 25 thương lái
  và người bán buôn, trong đó ở Bến Tre 21 người và Chợ Đầu Mối Nông Sản Mỹ
  Tho 4 người.
  -
  Người bán lẻ: 26 người, trong đó hầu hết ở 2 địa phương là TP.Hồ
  Chí Minh và Bến Tre, tác giả trực tiếp lấy thông tin.
  -
  Người tiêu dùng: tác giả gửi đi 250 bảng câu hỏi khảo sát, thu về
  212 bảng và sử dụng được 153 bảng, đối tượng khảo sát ở nhiều tỉnh (chủ yếu ở
  Miền Nam Việt Nam).
  -
  Phỏng vấn và học hỏi kinh nghiệm từ 18 chuyên gia ở tất cả các
  khâu: cây giống, sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng GAP vào sản xuất chuyên canh và
  xen canh, . . .
  Qua các số liệu thống kê thu thập được, tác giả sử dụng phương pháp phân
  tích, tổng hợp dữ liệu theo nhiều hướng ứng với những mục tiêu nghiên cứu cụ
  thể, so sánh với qui trình và lý thuyết ứng dụng logistics nhằm đánh giá xác thực
  hiện trạng ở từng khâu và cả qui trình sản xuất - tiêu thụ bưởi hiện nay, tức mổ xẻ
  các vấn đề theo chiều ngang và chiều dọc của quá trình sản xuất - tiêu thụ và tích
  hợp toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm. Qua phân tích SWOT và các bài học kinh
  nghiệm rút ra từ những quốc gia khác cũng như một số loại trái cây ở Việt Nam,
  người viết đề xuất những giải pháp và những kiến nghị nhằm các mục tiêu lớn
  nêu trên.
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu và ứng dụng
  Do điều kiện tài chính và khả năng hạn chế, đề tài này chỉ nghiên cứu ở
  tỉnh Bến Tre, nhưng Bưởi Da Xanh còn được trồng rải rác ở Tiền Giang, Vĩnh
  Long, Đồng Tháp, . thị trường tiềm năng của Bưởi Da Xanh hiện nay khá rộng:
  cả nước Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, EU, Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản, . mà
  người viết chưa có điều kiện nghiên cứu, chưa thu thập được thông tin sơ cấp về
  thị hiếu, yêu cầu, đánh giá của người tiêu dùng ở những thị trường đó. Về thời
  12
  - 13 -
  gian, tác giả chỉ nghiên cứu từ năm 2001 trở lại đây do trước đó lượng bưởi không
  đáng kể và cũng không có những thông tin đáng tin cậy.
  Đề tài này được nghiên cứu riêng cho mặt hàng Bưởi Da Xanh, vì thế nó
  sẽ không hoàn toàn phù hợp nếu áp dụng cho những loại trái cây có múi khác
  như các loại bưởi khác, cam, quýt, chanh, . mặc dù vẫn có nhiều vấn đề trùng
  khớp. Về thời gian, các số liệu định lượng phân tích trong đề tài đáng tin cậy đến
  khoảng năm 2010 và tối đa đến năm 2012, quá thời gian trên tác giả chưa có
  những thông tin tương đối chính xác về qui hoạch, giống cây, ứng dụng khoa học
  công nghệ, tăng năng suất, . và đề tài này bắt buộc phải được tiếp tục nghiên
  cứu cho thời gian đó.
  5. Tính mới của đề tài
  Tác giả đã tìm được một vài tài liệu nghiên cứu về Logistics một cách hệ
  thống, khá nhiều tài liệu nghiên cứu cách trồng và chăm sóc cây ăn trái cũng như
  các loại bưởi, một số đề tài nghiên cứu về nông sản cho Đồng bằng Sông Cửu
  Long. Nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu về ứng dụng logistics trong nông
  nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt chưa có đề tài nào nghiên cứu về ứng dụng logistics
  vào quá trình sản xuất và tiêu thụ trái bưởi nhằm đẩy mạnh đầu ra ở thị trường
  trong nước hay ngoài nước. Đề tài này đặc biệt nghiên cứu riêng cho Bưởi Da
  Xanh, một loại trái bưởi mà chất lượng rất khác nhau bởi những điều kiện ảnh
  hưởng, chất lượng không đồng nhất và không an toàn cho người dùng, ảnh hưởng
  xấu đến tiêu thụ, nhất là cung ứng cho xuất khẩu trong điều kiện hội nhập quốc
  tế hiện nay. Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu
  thụ Bưởi Da Xanh theo hướng ứng dụng lý thuyết logistics nhằm đẩy mạnh đầu ra
  cho loại trái cây này.
  6. Nội dung chính của đề tài
  Phần chính của đề tài gồm có ba chương:
  -
  Chương 1: Cơ sở khoa học của việc ứng dụng logistics nhằm tối ưu
  hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ trái cây.
  13
  - 14 -
  -
  Chương 2: Đánh giá thực trạng việc sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da
  Xanh ở Bến Tre.
  -
  Chương 3: Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình
  sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre.
  Ngoài ra, đề tài còn có Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo
  và nhiều phụ lục, bảng biểu, đồ thị, hình minh họa để nội dung đề tài được đầy
  đủ và phong phú.

  Xem Thêm: Ứng dụng lý thuyết Logistics nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi da xanh Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng lý thuyết Logistics nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi da xanh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status