Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các hình, bảng sử dụng
  1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1. Sự cần thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  1.3. Phương pháp nghiên cứu 3
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.5. Ý nghĩa thực tiễn 4
  1.6. Kết cấu của đề tài 5
  2. CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG 6
  MẠI ĐIỆN TỬ, HÌNH THÀNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Phần A: Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử, hình thành
  6
  vấn đề nghiên cứu
  2.1. Tình hình và xu hướng phát triển thương mại điện tử trên
  6
  thế giới
  2.1.1. Sự phát triển của Internet 6
  2.1.2. Sự phát triển của thương mại điện tử và xu hướng 7
  2.2. Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử 11
  2.2.1. Định nghĩa thương mại điện tử 11
  2.2.2. Các bộ phận cấu thành thương mại điện tử 12
  2.2.3. Các loại hình thương mại điện tử 14
  2.2.4. Các phương thức kinh doanh của thương mại điện tử 15
  3
  2.2.5. Thanh toán trong thương mại điện tử 17
  2.2.6. Vai trò của thương mại điện tử 20
  Phần B: Một số mô hình nghiên cứu trước đây về thương mại 24
  điện tử
  24
  2.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance
  Model - TAM)
  24
  2.3.1. Giới thiệu tổng quan về mô hình TAM 26
  2.3.2. Các nhân tố chính cấu thành 26
  2.3.2.1. Nhận thức sự hữu ích (Perceive Usefulness- PU) 27
  2.3.2.2. Nhận thức tính dễ sử dụng (Perceive Easy of Use- PEU) 27
  2.3.2.3. Thái độ hướng đến việc sử dụng 28
  2.3.3. Mô hình TAM
  28
  2.4. Mô hình chấp nhận sử dụng thương mại điện tử (E-
  Commerce Adoption Model – e-CAM)
  2.4.1. Các nhân tố chính cấu thành
  2.4.1.1.
  28
  Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ
  (Perceived Risk with Product/Service - PRP)
  2.4.1.2.
  28
  30
  Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến
  (Perceived Risk in the Context of Online Transaction)
  32
  2.4.2. Kết luận 33
  2.5. Nhận xét về 2 mô hình TAM và e-CAM 33
  2.6. xây dựng mô hình lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết 33
  2.6.1. xây dựng mô hình lý thuyết 34
  2.6.2. Câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết 35
  2.7. Tóm tắt chương 2 37
  3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  4
  3.1. Thiết kế quy trình nghiên cứu
  40
  3.2. Giới thiệu tổng quan về đối tượng nghiên cứu, chọn mẫu và
  xử lý dữ liệu
  40
  3.2.1. Giới thiệu tổng quan về đối tượng nghiên cứu 40
  3.2.2. Quy trình chọn mẫu 40
  3.2.3. Xử lý dữ liệu 41
  3.3. Tóm tắt chương 3 42
  4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42
  4.1. Giới thiệu 42
  4.2. Mô tả cơ cấu mẫu 42
  4.2.1. Phân bố mẫu theo trình độ học vấn và công việc chuyên môn 44
  4.2.2. Phân bố mẫu theo thu nhập và độ tuổi 44
  4.3. phát triển và xử lý thang đo chính thức 46
  4.3.1. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha
  4.3.2. Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám
  phá (EFA)
  54
  58
  4.3.3. Bổ sung giả thuyết cho thành phần mới
  4.4. Đánh giá ảnh hưởng của từng yếu tố đối với thái độ mua
  hàng của người dùng
  4.4.1. Mô hình nghiên cứu
  59
  59
  62
  4.4.2. Kết quả tác động của các yếu tố đối với thái độ mua hàng của
  người dùng
  68
  4.4.3. Phân tích sự khác biệt giữa hai nhóm nhân tố 71
  4.4.4. Tóm tắt chương 4 73
  5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 73
  5
  5.1. Đánh giá chung và nêu những đóng góp chính của đề tài
  nghiên cứu
  75
  5.2. So sánh mô hình áp dụng ở Việt nam so với mô hình lý
  thuyết đúc kết từ nghiên cứu của nước ngoài
  5.2.1. So sánh mô hình
  75
  76
  5.2.2. Giải thích sự không phù hợp của mô hình nước ngoài khi vận
  dụng vào Việt nam
  5.2.3. Các vấn đề đúc kết được từ kết quả nghiên cứu
  77
  77
  5.3. Một số giải pháp gợi ý nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại
  điện tử cho các doanh nghiệp
  78
  5.3.1. Nhóm giải pháp về hệ thống thanh toán trên mạng 80
  5.3.2. Nhóm giải pháp về tính hữu ích liên quan đến sản phẩm 81
  5.3.3. Nhóm giải pháp về tính hữu ích liên quan đến kinh tế và quy
  trình
  82
  5.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 84
  5.4. Hạn chế và kiến hướng nghiên cứu tiếp theo 84
  5.4.1. Hạn chế thứ nhất 85
  5.4.2. Hạn chế thứ hai 85
  5.4.3. Hạn chế thứ ba 85
  5.4.4. Hạn chế thứ tư
  6
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  TMĐT
  B2B
  B2C
  TAM
  PU
  PEU
  e-CAM
  PRP
  PRT
  : thương mại điện tử
  : Business-to-business
  (Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp)
  : Business-to-consumer
  (Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với cá nhân)
  : Technology Acceptance Model
  (Mô hình chấp nhận công nghệ)
  : Perceive usefulness
  (Nhận thức sự hữu ích)
  : Perceive ease of use
  (Nhận thức tính dễ sử dụng)
  : E-Commerce Adoption Model
  (Mô hình chấp nhận sử dụng thương mại điện tử)
  : Perceived Risk with Product/Service
  (Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm dịch vụ)
  : Perceived Risk in the Context of Online Transaction
  (Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến)
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 2.1: Quy trình mua bán trực tuyến
  Hình 2.2: Mô hình thanh toán B2C
  Hình 2.3: Mô hình khái niệm TAM (Davis 1989)
  Hình 2.4: Mô hình nhận thức rủi ro
  Hình 2.5: Mô hình lý thuyết của đề tài
  Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu của đề tài
  Hình 4.1: Mô hình nghiên cứu các tác động vào thái độ mua hàng trên
  Internet của người dùng tại TPHCM
  17
  19
  28
  32
  34
  39
  60
  7
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Số người sử dụng Internet trên thế giới
  Bảng 2.2: Tỷ trọng của phương thức B2B trong TMĐT toàn cầu
  Bảng 2.3: Các loại rủi ro của người tiêu dùng
  Bảng 4.1: Trình độ học vấn * công việc chuyên môn
  Bảng 4.2: Thu nhập * độ tuổi
  Bảng 4.3: Biến quan sát đo lường nhận thức sự hữu ích
  Bảng 4.4: Hệ số tin cậy các thành phần nhận thức sự hữu ích
  Bảng 4.5: Biến quan sát đo lường nhận thức tính dễ sử dụng
  Bảng 4.6: Hệ số tin cậy các thành phần nhận thức tính dễ sử dụng
  Bảng 4.7: Biến quan sát đo lường nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch
  trực tuyến
  Bảng 4.8: Hệ số tin cậy các thành phần nhận thức rủi ro liên quan đến giao
  dịch trực tuyến
  Bảng 4.9: Biến quan sát đo lường nhận thức rủi ro liên quan đến sản
  phẩm/dịch vụ
  Bảng 4.10: Hệ số tin cậy các thành phần nhận thức rủi ro liên quan đến sản
  phẩm/dịch vụ
  Bảng 4.11: Biến quan sát đo lường nhận thức tính thuận tiện trong thanh
  toán
  Bảng 4.12: Hệ số tin cậy các thành phần nhận thức tính thuận tiện trong
  thanh toán
  Bảng 4.13: Biến quan sát đo lường thái độ mua hàng của người dùng
  Bảng 4.14: Hệ số tin cậy các thành phần thái độ mua hàng của người dùng
  Bảng 4.15 Kết quả phân tích nhân tố thang đo chính thức
  Bảng 4.16: Ký hiệu các biến nghiên cứu
  Bảng 4.17: Kết quả các giá trị thống kê về tác động của các yếu tố liên quan
  đến TMĐT vào thái độ mua hàng
  Bảng 4.18: Kết quả phân tích hồi quy về tác động của các yếu tố liên quan
  đến TMĐT vào thái độ mua hàng
  Bảng 4.19: Kết quả phân tích hồi quy mô hình nghiên cứu
  7
  10
  29
  42
  44
  47
  47
  48
  48
  50
  50
  51
  51
  52
  52
  53
  53
  55
  61
  63
  63
  64
  8
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
  1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  -
  thương mại điện tử mới ra đời đã nhanh chóng gây sự chú ý đối với công
  chúng cũng như cộng đồng kinh doanh và các nhà nghiên cứu. Sau đó, cũng
  nhanh như lúc xuất hiện, thương mại điện tử tự thất bại nhanh chóng và trở
  nên mờ nhạt trong nền kinh tế. Tuy tăng trưởng vô cùng chậm chạp nhưng
  trong những năm gần đây, thương mại điện tử vẫn là lĩnh vực đầy tiềm
  năng đối với sự mở rộng và phát triển của nền kinh tế.
  -
  thương mại điện tử chính là một nguồn tài nguyên khổng lồ, không những
  nó không bị cạn kiệt khi được khai thác như các loại tài nguyên thiên nhiên,
  mà hơn nữa, trong kỷ nguyên Công nghệ thông tin và viễn thông phát triển
  như vũ bão, nó ngày càng phong phú và đa dạng hơn.
  -
  Đối với Việt nam, thương mại điện tử đã bắt đầu nổi lên trong những năm
  gần đây. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của nó vẫn còn khiêm tốn. Vấn đề đặt ra
  là tại sao tính “sẵn sàng” và ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh
  nghiệp ở Việt nam lại chậm trong thời đại Công nghệ thông tin bùng nổ như
  hiện nay. Đâu là rào cản? Chúng ta cần có những giải pháp gì để phát triển
  thương mại điện tử? thương mại điện tử đem lại cho người dùng những
  giá trị gì?
  -
  Thực trạng về ứng dụng Công nghệ thông tin và thương mại điện tử của
  các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam: Mơ hồ trong hiểu biết thương mại
  điện tử. Trong một khảo sát khác trên 375 doanh nghiệp được Sở Thương
  Mại Tp.HCM thực hiện vào cuối năm 2005: có 74% doanh nghiệp đã sử
  dụng email, 88% doanh nghiệp sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin. Tuy
  nhiên, doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong ứng dụng thương mại
  điện tử vào hoạt động xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật trình bày
  thông tin sản phẩm, biên tập nội dung, tổ chức điều hành website và quản lý
  hệ thống hậu tuyến như máy chủ, băng thông .Còn với kết quả khảo sát
  9
  hơn 2.000 doanh nghiệp tại 5 thành phố lớn của VCCI năm 2005 về
  thương mại điện tử thì rất hạn chế: 7,3% nói “không biết về thương mại
  điện tử”, mặc dù tỷ lệ kết nối Internet cao (91%) nhưng tỷ lệ có website
  thấp (71,1%), đa phần dùng để gửi nhận email chứ không dùng để hỗ trợ
  kinh doanh.
  Những con số nói trên quả là rất khiêm tốn và phác họa được thực trạng
  ứng dụng Công nghệ thông tin và thương mại điện tử của doanh nghiệp vừa
  và nhỏ.
  -
  Trước xu hướng phát triển của thương mại điện tử trên thế giới và thực
  trạng thương mại điện tử ở Việt nam, tác giả đã chọn đề tài luận văn thạc sĩ
  kinh tế với tên gọi là: “Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi
  thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt nam” với định hướng nghiên
  cứu khám phá trong lĩnh vực nhận thức của người dùng (bao gồm người đã
  từng sử dụng và đã có ý định tham gia giao dịch thương mại điện tử) về
  hoạt động thương mại điện tử B2C (business to consumer- loại giao dịch
  mua bán giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trực tiếp). Thông qua đề tài
  nghiên cứu này, tác giả mong muốn phân tích những nhân tố ảnh hưởng
  đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt nam để
  từ đó đề xuất những giải pháp gợi ý phù hợp để phát triển lĩnh vực này.
  -
  Xuất phát từ yêu cầu khách quan nêu trên, việc nghiên cứu đề tài của luận
  văn có ý nghĩa khoa học, mang tính thực tiễn, đồng thời đây cũng là tài liệu
  cần thiết góp phần nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay
  đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử nói riêng và khả năng phát triển
  của thương mại điện tử ở Việt nam trong thời gian tới nói chung.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Từ những nhận xét và mong muốn nêu trên, mục tiêu của đề tài sẽ hướng vào
  nghiên cứu các vấn đề cụ thể như sau:
  -
  Xác định các yếu tố liên quan đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng
  thương mại điện tử. Công việc này bao gồm việc khám phá, phân tích và
  10
  đánh giá những yếu tố có khả năng tác động đến xu hướng thay đổi thái độ
  sử dụng thương mại điện tử tại Việt nam.
  -
  Nhận dạng những vấn đề liên quan đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng
  thương mại điện tử cần được ưu tiên quan tâm và đáp ứng để từ đó đề xuất
  một số giải pháp gợi ý phù hợp cho việc phát triển hoạt động thương mại
  điện tử tại Việt nam.
  1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  -
  Đề tài được thực hiện theo hai bước:
  ã Bước 1: Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua nghiên cứu định
  tính trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về tổng quan Thương
  mại điện tử trên thế giới, các mô hình đúc kết từ những nghiên cứu
  trước đây kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm thiết lập bảng
  câu hỏi để sử dụng cho việc nghiên cứu chính thức tiếp theo.
  ã Bước 2: Nghiên cứu chính thức bằng định lượng nhằm mục đích khảo
  sát các đánh giá của người đã từng tham gia giao dịch hoặc đã có ý định
  giao dịch thương mại điện tử hình thức B2C về những nhân tố ảnh
  hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở
  Việt nam.
  -
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  ã Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và suy luận logic để tổng hợp
  các số liệu, dữ kiện nhằm xác định những kết quả phù hợp để vận dụng
  tại Việt nam.
  ã Phương pháp chuyên gia để tham khảo ý kiến nhận định những yếu tố
  tác động và mức độ tác động của các yếu tố đối với xu hướng thay đổi
  thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt nam.
  ã Phương pháp phỏng vấn cá nhân (điều tra nghiên cứu với bảng câu hỏi
  thiết kế sẵn) và xử lý số liệu với chương trình SPSS (Statistical Pachage
  for Social Sciences).
  1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  11
  -
  Đề tài mong muốn xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng
  thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử để tạo được tính khái quát cao,
  tuy nhiên, với thời gian nghiên cứu và kinh phí hạn hẹp, vốn kiến thức và
  kinh nghiệm thực tế không nhiều nên trong phạm vi đề tài chỉ khảo sát các
  cá nhân đã từng tham gia giao dịch hoặc đã có ý định giao dịch thương mại
  điện tử hình thức B2C. Thông qua hành vi của những mẫu nghiên cứu trong
  việc tham gia giao dịch thương mại điện tử, đề tài rút ra được những tác
  nhân ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử
  ở Việt nam.
  -
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khách hàng cá nhân (ứng xử, thái độ)
  đối với hệ thống thương mại điện tử đang có. Từ đó nêu ra kết luận nhân
  quả cho mô hình nghiên cứu thông qua số lượng 165 mẫu khảo sát.
  1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN
  Kết quả nghiên cứu giúp cho mọi người quan tâm có cơ sở ban đầu về việc xác
  định đúng đắn vai trò của các yếu tố liên quan đến xu hướng thay đổi thái độ
  sử dụng thương mại điện tử. Qua đó, tác giả muốn đóng góp kết quả nghiên
  cứu của mình vào hiểu biết chung đối với việc chấp nhận của người sử dụng
  thương mại điện tử. Đây cũng là một hoạt động kinh tế còn tương đối mới mẻ,
  còn bỏ ngõ cho nên rất cần các nghiên cứu cho việc áp dụng thành công trong
  thực tế. Các yếu tố tìm thấy trong quá trình nghiên cứu có thể được vận dụng
  để tổ chức một hệ thống thương mại điện tử trong từng doanh nghiệp cụ thể
  sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh ở Việt nam. Và cũng nhờ đó mà
  các doanh nghiệp ý thức hơn về vai trò của thương mại điện tử để không
  ngừng nâng cao hệ thống phục vụ khách hàng trong thương mại điện tử (đối
  tác, người tiêu thụ, .). Cụ thể là:
  (1) Xác định những yếu tố liên quan đến thương mại điện tử.
  (2) Nhận dạng những vấn đề liên quan đến xu hướng thay đổi thái độ sử
  dụng thương mại điện tử cần được ưu tiên quan tâm và đáp ứng.
  12
  (3) Đề xuất một số giải pháp gợi ý phù hợp cho việc phát triển hoạt động
  thương mại điện tử tại Việt nam.
  (4) Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu này
  cũng góp phần định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo về phương
  pháp xác định, đo lường, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng
  thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử nói chung. Từng doanh
  nghiệp Việt nam có thể sử dụng kết quả nghiên cứu, điều chỉnh các
  thang đo cho từng trường hợp cụ thể tổ chức mô hình kinh doanh
  thương mại điện tử của riêng chính mình.
  1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
  Ngoài phần mục lục, phụ lục và tài liệu tham khảo, đề tài gồm có 5 chương:
  -
  Chương 1: Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu,
  phương pháp nghiên cứu, giới hạn về đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý
  nghĩa thực tiễn và kết cấu nghiên cứu của đề tài.
  -
  Chương 2: Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử, hình thành vấn đề
  nghiên cứu và cơ sở lý thuyết.
  - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
  - Chương 4: Kết quả nghiên cứu.
  - Chương 5: Kết luận và đề xuất.

  Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status