Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các hình vẽ và bảng biểu
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Chương I – Cơ sở lý luận về thủ tục phân tích
  1.1.
  Tổng quan về thủ tục phân tích
  1
  1
  1.1.1. Khái niệm .1
  1.1.2. Vai trò của thủ tục phân tích .1
  1.1.3. Các yếu tố của thủ tục phân tích 2
  1.1.3.1. Dự đoán 2
  1.1.3.2. So sánh 3
  1.1.3.3. Đánh giá 4
  1.1.4. Phân loại thủ tục phân tích .5
  1.1.4.1. Phân tích xu hướng .6
  1.1.4.2. Phân tích dự báo 7
  1.1.4.3. Phân tích tỷ số .8
  1.1.4.4. Phân tích hồi quy .11
  1.2.
  Thủ tục phân tích áp dụng trong tiến trình lập kế hoạch .13
  1.2.1. Mục đích 13
  2/161
  1.2.2. Nội dung .14
  1.2.3. Các phương pháp tiếp cận đối với thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế
  hoạch kiểm toán .15
  1.2.3.1.
  Tiếp cận dựa vào hiểu biết tình hình kinh doanh và những rủi ro kinh
  doanh gặp phải của doanh nghiệp 15
  1.2.3.2. Tiếp cận theo các chu trình .21
  1.2.3.3. Tiếp cận dựa vào các khoản mục trên báo cáo tài chính 25
  1.2.3.4. Tiếp cận dựa theo rủi ro tài chính 26
  1.3.
  Đánh giá và phân tích tình hình tài chính của đơn vị từ đó xác định những
  vùng có thể có rủi ro 27
  1.3.1. Đánh giá và phân tích tình hình hoạt động của đơn vị dựa vào mối quan hệ
  giữa các chỉ tiêu tài chính 27
  1.3.1.1. Tỷ suất hoạt động 28
  1.3.1.2. Tỷ suất khả năng sinh lời .29
  1.3.1.3. Tỷ suất khả năng thanh toán .30
  1.3.1.4. Tỷ suất có cấu trúc tài chính .32
  1.3.2. Nhận diện những vùng có thể có rủi ro và xác lập mức trọng yếu phù hợp
  .32
  1.3.2.1. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi ro tiềm tàng .33
  1.3.2.2. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi ro kiểm soát .34
  1.3.2.3. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi ro phát hiện 34
  Kết luận Chương I . 39
  3/161
  Chương II – Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế
  hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam 40
  2.1.
  Tổng quan về các công ty kiểm toán .40
  2.1.1. Khái quát về lịch sử phát triển của các công ty kiểm toán 40
  2.1.2. Mô hình công ty và hình thức pháp lý 41
  2.1.2.1. Số lượng cơng ty . 41
  2.1.2.2. Tình hình chuyển đổi loại hình các công ty kiểm toán 41
  2.1.3. Đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp trong công ty kiểm toán . 42
  2.1.4. Đối tượng và quy mô khách hàng .43
  2.1.4.1. Đối tượng khách hàng . 43
  2.1.4.2. Quy mô khách hàng 44
  2.1.5. Dịch vụ cung cấp của các công ty kiểm toán .45
  2.2.
  Phạm vi kiểm toán 45
  2.2.1. Khảo sát thông tin ban đầu của Doanh nghiệp 45
  2.2.2. Hiểu biết về hợp đồng kiểm toán 46
  2.3.
  Phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán .47
  2.3.1. Lập kế hoạch chiến lược 48
  2.3.2. Lập kế hoạch tổng thể và thực hiện chương trình kiểm toán . 48
  2.3.3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 48
  2.3.3.1. Chu trình Doanh thu – Nợ phải thu . 49
  2.3.3.2. Chu trình mua hàng – hàng tồn kho –phải trả .50
  2.4.
  Phân tích thông tin tài chính và phi tài chính .5 0
  2.4.1. Phân tích các chỉ số tài chính 50
  4/161
  2.4.1.1. Phân tích sơ bộ sự biến động các khoản mục trên báo cáo tài chính .51
  2.4.1.2. Phân tích các chỉ số tài chính .59
  2.4.2. Phân tích dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ .63
  2.4.3. Phân tích các thông tin phi tài chính .67
  2.5.
  Thời gian và nhân sự cho cuộc kiểm toán .68
  Kết luận Chương II
  .69
  Chương III – Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích
  trong tiế n trình lậ p kế hoạ c h tạ i cá c cô n g ty kiể m toá n Việ t Nam
  .71
  3.1. Mục tiêu của các giải pháp 71
  3.2. Giả i phá p từ phía cá c cô n g ty kiểm toá n .73
  3.2.1. Sự cần thiết phải có một quy trình phân tích chuẩn 73
  3.2.1.1. Phân loại đối tượng khách hàng .75
  3.2.1.2. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng và đánh giá hệ thống
  kiểm soát nội bộ 76
  3.2.1.3. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán .77
  3.2.1.4. Đánh giá thông tin ban đầu của doanh nghiệp thông qua việc tiếp cận các
  thông tin và chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính .78
  3.2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên và cập nhật kiến thức thường
  xuyên cho các kiểm toán viên 89
  3.2.2.1. Khâu tuyển dụng nhân sự 89
  3.2.2.2. xây dựng chương trình đào tạo .90
  5/161
  3.2.2.3.
  Cập nhật kịp thời các thông tin chuyên ngành và các thông tin chung có
  liên quan .90
  3.2.3. Trang bị phương tiện làm việc cho các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán 91
  3.2.4. Tham gia trở thành thành viên của các Hãng kiểm toán quốc tế .91
  3.3.
  Kiến Nghị Từ Phía Cơ Quan Chức Năng Và Hiệp Hội Nghề Nghiệp .92
  3.3.1. Quản lý chất lượng hoạt động kiểm toán
  92
  3.3.2. Tuyển chọn và đào tạo các kiểm toán viên . 93
  3.3.3. Hướng dẫn thủ tục phân tích áp dụng trong tiến trình lập kế hoạch dưới dạng
  tham khảo cho các công ty kiểm toán Việt Nam thông qua một phần mềm
  kiểm toán 93
  3.3.4. Tạo nhịp cầu trao đổi thông tin cũng như nghiệp vụ đa dạng và đầy đủ hơn
  trên những trang web chuyên ngành 94
  Kết luận Chương III 95
  PHẦN KẾT LUẬN
  Tài liệu tham khảo
  Các phụ lục (Phụ lục I -> X)
  6/161
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ACCA
  :
  Association of Charter Certificated Accountants
  Hiệp hội kế toán công chứng Anh
  AR : Audit risk – Rủi ro kiểm toán
  CR : Control risk – Rủi ro kiểm soát
  DFL : Degree of financial Leverage
  Đòn bẩy tài chính
  DN : Doanh nghiệp
  DOL : Degree of operating Leverage
  Đòn bẩy kinh doanh
  DR : Detection risk – Rủi ro phát hiện
  EBIT : Earning before interest and tax
  Lợi nhuận trước Thuế và lãi vay
  EPS : Earning per share - Thu nhập trên cổ phiếu
  IR : Inherent risk – Rủi ro tiềm tàng
  GVHB : Giá vốn hàng bán
  KTV : Kiểm toán viên
  PM : Preliminary Materiality – Mức trọng yếu sơ bộ
  ROA : Return on assets - Sức sinh lời của tài sản
  ROE : Return on equity – Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu
  TSCĐ : Tài sản cố định
  TE : Tolerable error – Mức sai phạm có thể bỏ qua
  VSA : Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  7/161
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU
  1. Phụ lục I – Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán.
  2. Phụ lục II – Mẫu phiếu khảo sát vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình
  lập kế hoạch.
  3. Phụ lục III – Danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán tham gia khảo sát.
  4. Phụ lục IV – Tổng hợp kết quả khảo sát Doanh nghiệp kiểm toán.
  5. Phụ lục V – Mẫu biểu kế hoạch chiến lược và kế hoạch tổng thể.
  6. Phụ lục VI – Chu trình doanh thu – Phải thu.
  7. Phụ lục VII – Chu trình mua hàng – Hàng tồn kho – Phải trả người bán.
  8. Phụ lục VIII – Bảng câu hỏi về việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
  9. Phụ lục IX – Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, thi tuyển kiểm toán
  viên hướng đến sự thừa nhận của các nước đối với chứng chỉ kiểm toán viên
  Việt Nam.
  10. Phụ lục X – Top 10 các hãng kiểm toán quốc tế Thế giới và Việt Nam.
  8/161
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.
  Lý Do Chọn Đề Tài
  Cùng với sự đổi mới và phát triển của nền tài chính quốc gia trong xu thế hội
  nhập, việc hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán độc lập nhằm đáp ứng yêu
  cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây được xem là
  một bộ phận quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế.
  Xuất phát từ lợi ích của hoạt động kiểm toán độc lập, trong 15 năm qua,
  Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến ngành kiểm toán độc lập, tạo mọi điều
  kiện để kiểm toán độc lập Việt Nam phát triển. Nền kiểm toán độc lập Việt Nam
  tuy còn non trẻ song cũng đã có những bước tiến đáng kể.
  Hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính, kế toán . đã và đang góp phần xây
  dựng và phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính; thực hiện công khai, minh
  bạch báo cáo tài chính của doanh nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng; phục vụ
  đắc lực cho công tác quản lý và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước cũng như
  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, với khoảng thời gian ngắn 15 năm hoạt động, các công ty kiểm
  toán Việt Nam vẫn chưa tích lũy đủ những kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng các
  đòi hỏi của ngành kiểm toán và chưa thể cạnh tranh được với các công ty kiểm toán
  nước ngoài tại Việt Nam. Trong bối cảnh này, các công ty kiểm toán Việt Nam
  buộc phải biết tận dụng ưu thế, đầu tư nghiên cứu, liên kết với các công ty kiểm
  toán quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và nắm bắt những kỹ thuật kiểm toán hiện
  đại, khoa học để có thể cạnh tranh được ngay trên chính “sân nhà”.
  9/161
  Trong các kỹ thuật kiểm toán, kỹ thuật phân tích được xem là một kỹ thuật
  kiểm toán có nhiều ưu điểm và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu
  quả của cuộc kiểm toán.
  Vì thế, vấn đề nghiên cứu và vận dụng phù hợp các thủ tục phân tích nhằm
  nâng cao hiệu quả kiểm toán trong thực tế là hết sức cần thiết đối với các công ty
  kiểm toán Việt Nam.
  Nhận thấy được tầm quan trọng của thủ tục phân tích này nên tôi quyết định
  chọn đề tài “ Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch
  Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam “.
  2.
  Mục Tiêu Nghiên Cứu
  Nhằm phân tích và hệ thống hóa một số thủ tục phân tích được vận dụng phổ
  biến hiện nay trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán của các công ty kiểm toán
  Việt Nam. Trên cơ sở đó tìm ra những thông tin, yếu tố cần thiết để nhận diện khả
  năng xảy ra các sai sót và gian lận. Ngoài ra, thủ tục này giúp cho công tác kiểm
  toán được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu đề ra. Như
  vậy, việc xây dựng quy trình thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm
  toán không những nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán tại các công ty kiểm toán
  Việt Nam mà còn giúp cho các kiểm toán viên, các công ty kiểm toán hạn chế được
  những rủi ro đối với cuộc kiểm toán, có cái nhìn tổng quát hơn về cách thức tiếp
  cận và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp được kiểm toán.
  3.
  Đối Tượng Nghiên Cứu
  Thủ tục phân tích vận dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp cụ thể là:
  Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ Phần, Liên Doanh, Công ty TNHH . thông
  qua các chỉ tiêu thông tin tài chính và phi tài chính, thông tin ngành . Tuy nhiên,
  10/161
  trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ tổng hợp và phân tích các vấn đề liên quan
  đến hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các
  công ty kiểm toán Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kiểm và hạn chế những rủi
  ro trong quá trình thực hiện kiểm toán.
  4.
  Phương Pháp Nghiên Cứu
  Cơ sở của phương pháp luận là Học thuyết của Mác về Chủ nghĩa duy vật
  biện chứng. Với phương pháp này, chúng ta xem xét đối tượng nghiên cứu trong
  mối quan hệ vận động và phát triển, đồng thời có thể xem xét chúng trong mối liên
  hệ toàn diện với các sự vật có liên quan. Thêm vào đó, việc sử dụng phương pháp
  phân tích và tổng hợp, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, sẽ giúp chúng ta phân
  loại và hệ thống các thủ tục phân tích để có thể đưa ra mô hình và hoàn thiện quy
  trình vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán nhằm nâng
  cao chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán Việt Nam. Quy trình này có
  thể nhận diện và giảm thiểu những rủi ro mà các kiểm toán viên, các công ty kiểm
  toán có thể gặp phải; đồng thời cũng đáp ứng được các nhu cầu về thời gian, nhân
  sự và chất lượng của cuộc kiểm toán. Ngoài ra, chúng tôi đã tiến hành điều tra tại
  các công ty kiểm toán, kể cả các công ty kiểm toán nước ngoài, để khảo sát và
  đánh giá tình hình thực hiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm
  toán. Việc khảo sát các công ty kiểm toán nước ngoài chỉ mang tính chất tham
  chiếu, để từ đó giúp cho các công ty kiểm toán Việt Nam hoàn thiện hơn.
  Bố cục của Luận Văn bao gồm ba chương cơ bản:
  Chương I.
  CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH
  11/161
  Chương II. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH
  TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
  VIỆT NAM.
  Chương III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG
  THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC
  CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM.
  Như trên đã đề cập, đề tài chỉ đưa ra định hướng để hoàn thiện cho các
  doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam trong việc áp dụng thủ tục phân tích trong tiến
  trình lập kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán. Những giải pháp
  đưa ra có thể được xem là những vấn đề cần thiết và cốt lõi nhất. Chính vì thế, mỗi
  công ty kiểm toán có thể dựa trên nền tảng các giải pháp này, kết hợp với tình hình
  thực tế của DN mình để xây dựng quy trình phân tích và thực hiện thích hợp nhằm
  tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán cũng như đạt được hiệu quả cao
  nhất.
  Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã gặp một số khó khăn đáng kể, tuy
  nhiên luận văn cũng đã hoàn tất. Thành quả này không chỉ là nỗ lực của riêng bản
  thân tôi mà còn có sự đóng góp rất lớn từ nhiều người khác.

  Xem Thêm: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status