Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng


  LỜI NÓI ĐẦU​ Hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải được quản lý, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí và có lợi nhuận.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được định mức chi phí mà đơn vị cần tự trang trải và làm thế nào để xác định được kết quả kinh doanh.Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua hạch toán chính xác quá trình sản xuất kinh doanh tính đúng,tính đử giá thành sản phẩm.Hoạt động này rất quan trọng đối với tất cả các đơn vị sản xuất ra sản phẩm.
  Thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí,tình hình sử dụng tài sản vật tư máy móc thiết bị,lao động ,tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí,có hiệu quả hay không.Từ đó có các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết yếu được các doanh nghiệp quan tâm chú ý.
  Công ty cổ phần xây dựng số 7 là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại,hình thức.Vì vậy,cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở công ty là cả một vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm.
  Nhận thức phần quan trọng đó, trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần xây dựng số 7, em đã đi sâu tìm hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở công ty .
  Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty kết hợp với lý luận được trang bị ở trường đại học, em viết báo cáo thực tập và báo cáo chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7”
  Báo cáo gồm 2 phần:
  Phần I : Báo cáo thực tập tổng hợp
  Phần II: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I :BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP 2
  I – Khái quát chung về Công ty CP xây dựng số 7. 2
  1 – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2
  2 - Đặc điểm tổ chức quản lý. 3
  3 - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 4
  4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 5
  II – Kết quả thực tập và nhận thức. 8
  PHẦN II :BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP. 10
  I – Những vẫn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng. 10
  1 - Đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản 10
  1.1 - Sản phẩm xây dựng cơ bản 10
  1.2 – Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các
  doanh nghiệp xây lắp . 10
  2 – Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 11
  2.1 – Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp. 11
  2.2 – Phân loại chi phí sản xuất xây lắp. 11
  2.2.1 – Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung của chi phí. 11
  2.2.2 – Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 11
  2.2.3 – Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 12
  2.2.4 – Phân loại theo chức năng của chi phí 12
  2.3 - Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp . 13
  2.4 – Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 13
  3 – Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 14
  3.1 – Khái niệm về giá thành sản phẩm. 14
  3.2 – Hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp. 14
  3.2.1 – Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 14
  3.2.1.1 –Khái niệm. 14
  3.2.1.2 – Tài khoản sử dụng. 15
  3.2.1.3 – Phương pháp hạch toán. 16
  3.2.2 – Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 16
  3.2.2.1 – Khái niệm. 16
  3.2.2.2 – Tài khoản sử dụng. 16
  3.2.2.3 – Phương pháp hạch toán. 16
  3.2.3 – Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 17
  3.2.3.1 – Khái niệm. 17
  3.2.3.2 – Tài khoản sử dụng. 17
  3.2.3.3 – Phương pháp hạch toán. 18
  3.2.3.3.1 – Trường hợp máy thi công thuê ngoài. 18
  3.2.3.3.2 – Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng biệt và có phân cấp hạch toán cho đội máy có tổ chức kế toán riêng. 18
  3.2.3.3.3 – Trường hợp không tổ chức đội máy thi công riêng hoặc tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không tổ chức cho đội kế toán cho đội thi công. 19
  3.2.4 – Hạch toán chi phí sản xuất chung. 20
  3.2.4.1 – Khái niệm và các thức phân bổ. 20
  3.2.4.2 – Tài khoản sử dụng. 21
  3.2.4.3 – Phương pháp hạch toán. 21
  3.2.5 – Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 23
  3.2.5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất. 23
  3.2.5.1.1 – Tài khoản sử dụng. 23
  3.2.5.1.2 – Phương pháp hạch toán . 23
  3.2.5.1.3 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 24
  3.2.6 – Tính giá thành công trình hoàn thành. 24
  3.2.6.1 – Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 24
  3.2.6.2 - Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 25
  3.2.6.3 – Phương pháp tính giá thành. 25
  II – Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7. 25
  1 – Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 26
  1.1 – Khi đội sản xuất trực tiếp mua vật tư. 26
  1.2 – Trường hợp vậy tư do Công ty chịu trách nhiệm mua. 27
  2 – Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 29
  2.1 – Hạch toán tại đội xây dựng. 29
  2.2 – Hạch toán tại phòng kế toán của Công ty 34
  3 – Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 36
  3.1 – Trường hợp máy thuê ngoài. 36
  3.2 – Trong trường hợp công trình sử dụng máy thi công của Công ty. 38
  4 – Kế toán chi phí sản xuất chung. 44
  5 – Tổng hợp chi phí sản xuất ,kiểm kê ,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 49
  5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất. 49
  5.2 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 50
  5.3 – Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 51
  III. Nhận xét và hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 7 53
  1. Nhận xét chung về quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm 53
  1.1. Ưu điểm 53
  1.2. Một số ưu điểm còn hạn chế 54
  2. Ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7 55
  KẾT LUẬN 56


  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status