Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình


  Mục lục ( Luận văn bao gồm 120 trang)

  Chương 1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp .3
  1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp . .3
  1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 3
  1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp .3
  1.1.2.1.Đối với người quản lý doanh nghiệp 4
  1.1.2.2.Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp .6
  1.1.2.3. Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp .7
  1.1.2.4.Đối với người lao động trong doanh nghiệp 7
  1.1.2.5.Đối với các cơ quan quản lý nhà nước . .8
  1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính . 9
  1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 9
  1.2.1. Thông tin chung 9
  1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế .9
  1.2.3. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp . 10
  1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán . .10
  1.2.3.2. Báo cáo kết qủa kinh doanh . 12
  1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 13
  1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính .14
  1.3. Các bước và trình tự tiến hành phân tích tài chính 18
  1.3.1.Các bước tiến hành phân tích tài chính 18
  1.3.1.1. Thu thập thông tin 18
  1.3.1.2. Xử lý thông tin . 18
  1.3.1.3. Dự đoán và quyết định . 18
  1.3.2.Trình tự phân tích tài chính .18
  1.4. Các phương pháp phân tích tài chính 19
  1.4.1. Phương pháp so sánh 20
  1.4.2. Phương pháp loại trừ .21
  1.4.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn .22
  1.4.2.2. Phương pháp số chênh lệch . . 24
  1.4.3. Phương pháp liên hệ . 24
  1.4.3.1. Phương pháp liên hệ cân đối 24
  1.4.3.2. Phương pháp liên hệ thuận nghịch .24
  1.4.3.3.Phương pháp liên hệ tương quan 25
  1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp . 26
  1.5.1. Phân tích khái quát và phân tích chi tiết tình hình tài chính .26
  1.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .26
  1.5.1.2. Phân tích chi tiết tình hình tài chính 27
  1.5.2. Phân tích các hoạt động tài chính và phân tích các tỷ lệ tài chính 27
  1.5.2.1.Phân tích các tỷ lệ tài chính .27
  1.5.2.1.1. Các tỷ lệ về khả năng thanh toán 28
  1.5.2.1.2.Các tỷ lệ về khả năng cân đối vốn 30
  1.5.2.1.3. Các tỷ lệ về khả năng hoạt động .33
  1.5.2.4. Các tỷ lệ về khả năng sinh lời .37
  1.5.2.2. Phân tích các hoạt động tài chính .38
  1.5.2.2.1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 38
  1.5.2.2.2.Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .39
  1.5.2.2.3. Phân tích các dòng ngân quỹ của doanh nghiệp 44
  1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính. .45
  1.6.1.Chất lượng thông tin sử dụng . 45
  1.6.2.Trình độ cán bộ phân tích 46
  1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành .46
  Chương 2. phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .48
  2.1. Giới thiệu chung về công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .48
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty tư vấn và giám sát xây dựng công trình. . 48
  2.1.2. Quá trình phát triển của công ty: . 48
  2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 49
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . 49
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và năng lực tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . .54
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 54
  2.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 59
  2.2.1 Phân tích quy mô vốn của công ty: 59
  2.2.2. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán .62
  2.3.Phân tích chi tiết tình hình tài chính của công ty 65
  2.3.1 Phân tích tình hình phân bổ vốn: .65
  2.3.1.1. Sự thay đổi về số lượng, quy mô tỷ trọng của từng loại vốn .65
  2.3.1.2. Tỷ xuất đầu tư: .68
  2.3.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn của công ty 69
  2.3.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 73
  2.3.3.1.Phân tích tình hình công nợ của công ty .74
  2.3.3.1.1.phân tích các khoản phải thu: 74
  2.3.3.1.2.Các khoản phải trả . .76
  2.3.3.1.3. Tỷ trọng các khoản phải thu, phải trả chiếm trong tổng số vốn lưu động .77
  2.3.3.1.4.Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả 78
  2.4.Phân tích nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty 79
  2.4.1. Hệ số khả năng thanh toán . .83
  2.4.2. Hệ số thanh toán hiện hành . 83
  2.4.3. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 84
  2.4.4. Hệ số thanh toán nhanh . 85
  2.4.5. Hệ số thanh toán của vốn lưu động 86
  2.4.6. Vốn hoạt động thuần .87
  2.4.7. Hệ số quay vòng hàng tồn kho và số ngày của một vong quay hàng tồn kho 88
  2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lợi của vốn: 89
  2.5.1.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 89
  2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 90
  2.5.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 92
  2.5.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động .93
  2.5.2.3. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn .95
  2.5.2.3.1. Hệ số sinh lợi của vốn kinh doanh 95
  Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình
  3.1. Đánh giá tình hình tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . . .98
  3.1.1.Thực trạng về tình hình tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .98
  3.1.2.Một số giải pháp về hoạt động tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . .99
  3.1.3.Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích .105
  3.1.4. Hoàn thiện công tác kế toán . .107
  3.1.5. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 108
  3.1.6. Thực hiện công tác phân tích tài chính một cách thường xuyên .109
  3.1.7. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích tài chính .110
  3.2. Kiến nghị . .110
  3.2.1Đối với công ty 111
  3.2.2. Đối với nhà nước . 112
  Kết luận . 116
  Tài liệu tham khảo . 117  LỜI NÓI ĐẦU


  Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng luôn mong muốn đạt hiệu quả cao với những chi phí tối thiểu nhưng đem lại lợi ích tối đa cho mình. Một trong những hoạt động quan trọng và được con người tiến hành thường xuyên là hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành đạt được kết quả như mong muốn thì điều tất yếu là phải thực hiện chức năng quản lý và để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý thì không thể thiếu thông tin. Thông tin cung cấp cho quản lý được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có các thông tin về hoạt động tài chính.
  Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước.
  Trong nền kinh tế thị trường, tình hình tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhất là những người quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp . Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thông qua việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, đề xuất các biện pháp cần thiết và có hiệu quả để khai thác tới mức cao nhất những khả năng tiềm tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh.
  Tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các số liệu trên báo cáo tài chính được lập theo định kỳ trong đó bảng cân đối kế toán được sử dụng nhiều nhất trong việc phân tích vì nó phản ánh khá đâỳ đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của việc phân tích tình hình tài chính cho ta biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích.
  Vì vậy em chọn đề tài tốt nghiệp là: “Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình”. Ngoài mở đầu và kết luận đồ án gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp .
  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình.
  Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình.


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status