Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10


  LỜI MỞ ĐẦU​Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của Xã hội loài người. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã, đang được mở rộng và ngày càng phát triển không ngừng.
  Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp đang có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: các doanh nghiệp được tự do phát triển, tự do cạnh tranh và bình đẳng trước pháp luật, thị trường trong nước được mở cửa; song cũng vấp phải không ít khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh của cơ chế mới. Để vượt qua quá trình chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong đó việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mang tính sống còn của doanh nghiệp.
  Thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, kế toán là một trong những công cụ quản lý đắc lực ở các doanh nghiệp. Công tác kế toán bao gồm nhiều khâu, nhiều phần hành khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý hiệu quả. Trong số đó, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được. Bởi nó phản ánh, giám đốc tình hình biến động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Xuất phát từ tầm quan trọng đó, thông qua sự hướng dần tận tình của cô giáo Thạc sĩ Đào Diệu Hằng và tập thể cán bộ phòng tài chính – kế toán của Công ty CP May 10 em đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10”.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào nó để nghiên cứu thực tiễn, phản ánh những mặt thuận lợi và khó khăn tại một doanh nghiệp, đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
  Đối tượng nghiên cứu ở đây là công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
  Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 thông qua phương pháp thống kê, so sánh và các phương pháp của kế toán. Từ đó lựa chọn những mẫu phù hợp với mục đích nghiên cứu, rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những giải pháp tối ưu cho công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
  Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận ra luận văn được chia thành 3 chương
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
  Chương 3: Một só giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tại Công ty cổ phần May 10
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  1.1. Sự cần thiết của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thanh phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 1
  1.1.1. Thành phẩm và ý nghĩa cuả thành phẩm 1
  1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm 2
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3
  1.2. Nội dung kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 5
  1.2.1. Nội dung kế toán thành phẩm 5
  1.2.1.1. Yêu cầu đối với công tác quản lý thành phẩm 5
  1.2.1.2. Nguyên tắc kế toán thành phẩm 5
  1.2.1.3. Đánh giá thành phẩm 6
  1.2.1.4. Phương pháp hạch toán 7
  1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 14
  1.2.2.1. Yêu cầu của công tác quản lý tiêu thụ thành phẩm 14
  1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản kế toán 15
  1.2.2.3. Phương pháp kế toán 17
  1.2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 21
  1.2.2.5. Xác định kết quả 22
  1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 24
  1.3.1. Hình thức kế toán “Nhật ký chung” 25
  1.3.2. Hình thức kế toán “Nhật ký - Sổ cái” 25
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26
  1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 28
  2.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của công ty cổ phần may 10 28
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cỏ phần May 10 28
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần May 10 29
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 30
  2.1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 30
  2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 31
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phẩn May 10 32
  2.1.5. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 trong 3 năm gần đây 35
  2.1.5.1. Một số chỉ tiêu kinh tế Công ty đạt được trong những năm gần đây 35
  2.1.5.2. Một số thành tựu đã đạt được và mục tiêu đề ra của Công ty trong những năm tới 35
  2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần May 10 36
  2.1.6.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 36
  Sơ đồ 12: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 38
  2.1.6.2. Hình thức kế toán được áp dụng và phương pháp hạch toán tại Công ty 38
  2.2. thực trạng công tác kế toán thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 39
  2.2.1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty 39
  2.2.2. Đánh giá thành phẩm 39
  2.2.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 41
  2.2.4. Kế toán chi tiết thành phẩm 46
  2.2.5. Kế toán tổng hợp thành phẩm 47
  2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 51
  2.3.1. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán 51
  2.3.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 52
  2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 63
  2.3.4. Xác định kết quả kinh doanh 63
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 66
  3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm ở Công ty cổ phần May 10 66
  3.1.1. Ưu điểm và những tồn tại 66
  3.1.2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm 69
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 70
  3.2.1. Kiến nghị 1: Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán chi tiết thành phẩm 71
  3.2.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện kế toán chiết khấu thương mại 71
  3.2.3. Kiến nghị 3: Kế toán trường hợp tiêu thụ thành phẩm trực tiếp không qua kho 72
  3.2.4. Kiến nghị 4: Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng 73
  3.2.5. Kiến nghị 5: Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa 73
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status