Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp


  LỜI NÓI ĐẦU

  1-Sự cần thiết của đề tài: ​ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả, tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp xây dựng đang có những bước tăng trưởng và phát triển cao, đó là những công trình, hạng mục công trình có quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường.
  Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổ phần Sông Đà 11. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời gian thi công dài. Vì vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình, hạng mục công trình chiếm phần lớn trong công việc kế toán của xí nghiệp. Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế và môi trường kinh doanh ngày càng gay gắt, xí nghiệp luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh và hoàn thiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ. Vậy nên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại xí nghiệp nhằm mong muốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của xí nghiệp.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4
  1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 4
  1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xâp lắp 4
  1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 5
  1.1.2.1 Vai trò 5
  1.1.2.2. Nhiệm vụ 5
  1.2 Chi phí sản xuất và mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
  1.2.1 Chi phí sản xuất 6
  1.2.1.1 Khái niệm 6
  1.2.1.2 Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6
  1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất 6
  1.2.2 Giá thành sản phẩm 10
  1.2.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành 10
  1.2.2.2 Phân loại giá thành 11
  1.2.3 Mối quan hệ chi phí và giá thành 13
  1.3 Công tác kế toán sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14
  1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14
  1.3.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
  1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15
  1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 16
  1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKTX) 17
  1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17
  1.3.3.2 Kế toán tậphợp chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.3.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 19
  1.3.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 23
  1.3.3.5 Kế toán thiệt hại trong sản xuất 25
  1.3.3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 26
  1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKĐK) 27
  1.3.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 621 27
  1.3.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp – TK 622 28
  1.3.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công – TK 623 28
  1.3.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung –TK 627 28
  1.3.4.5 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 28
  1.4 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong DNXL 29
  1.4.1 Đối tượng tính giá thành trong kỳ 29
  1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 30
  1.4.2.1 Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh 30
  1.4.2.2 Đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của SPXL 30
  1.4.3 Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 32
  1.4.5.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp 32
  1.4.5.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 32
  1.4.5.3 Phương pháp tỷ lệ chi phí 33
  1.4.5.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 33
  1.4.5.5 Phương pháp tính giá thành định mức 34
  1.4.4 Kế toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34
  1.4.4.1 Tài khoản sử dụng – TK 154 34
  1.4.4.2 Quy trình hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu 35
  1.4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán trong doanh nghiệp xây lắp 36
  1.5 Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 39
  1.5.1 Hình thức nhật ký chứng từ 39
  1.5.2 Hình thức nhật ký sổ cái 40
  1.5.3 Hình thức nhật ký chung 41
  1.5.4 Hình thức nhật ký chứng từ ghi sổ 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 43
  2.1 Đặc điểm tình hình chung tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 43
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sông Đà 11-3 43
  2.1.2 Đặc điểm về tổ chức Bộ máy quản lý của Xí nghiệp 44
  2.1.3 Đặc điểm về tổ chức hoạt động của Xí nghiệp 46
  2.1.4 Đặc điểm về tổ chức Bộ máy kế toán trong Xí nghiệp 47
  2.1.4.1 Tổ chức Bộ máy kế toán 47
  2.1.4.2 Đặc điểm về công tác kế toán tại Xí nghiệp 48
  2.1.4.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 50
  2.1.4.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 51
  2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3 52
  2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3 52
  2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 52
  2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 52
  2.2.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng 53
  2.2.2.1 Tài khoản sử dụng 53
  2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 53
  2.2.3 Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất 54
  2.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 54
  2.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 59
  2.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 66
  2.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 71
  2.2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí để tính giá thành 82
  2.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3 83
  2.2.4.1 Đối tượng tính giá thành 83
  2.2.4.2 Kỳ tính giá thành 83
  2.2.4.3 Xác định sản phẩm dở ở Xí nghiệp 83
  2.2.4.4 Phương pháp tính giá thành 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 88
  3.1 Sự cần thiết về hoạn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 88
  3.2 Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 89
  3.2.1 Những ưu điểm 89
  3.2.2 Những mặt hạn chế 91
  3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 93
  3.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện luân chuyển chứng từ 93
  3.3.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện sổ sách kế toán 94
  3.3.3 Giải pháp 3: Về cách lập Bảng phân bổ tiền lương 95
  3.3.4 Giải pháp 4: Hoàn thiện phương pháp quản lý và hạch toán chi phí 97
  3.3.5 Giải pháp 5: Nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính trong công tác kế toán 98
  KẾT LUẬN 99


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status