Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán tổng hợp vật liệu

Mục lục


Lời nói đầu

Phần I
: Lý luận chung về nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
I. Đặc điểm chung của nguyên vật liệu
1.Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
2.Phân loại nguyên vật liệu
3.Tính giá nguyên vật liệu
II. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu.
1.Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Phần II
: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất.
1.Lựa chọn phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho thích hợp.
2.Quy định phương pháp kế toán hàng tồn kho phù hợp.
3.Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
4.Về hai phương pháp hạch toán tổng hợp vật liệu


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tổng hợp vật liệu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tổng hợp vật liệu sẽ giúp ích cho bạn.