Tên đề tài
Hoàn thiện công tác Kế toán nghiệp vụ Xuất khẩu tại Công ty XNK tổng hợp I Hà Nội GENERALEXIM

Mục lục
Trang
Lời nói đầu.

1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

3
I. Vai trò của hoạt động xuất khẩu với nền kinh tế quốc dân. 3
1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 3
2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. 4
3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng xuất khẩu. 8
4. Các phương thức thanh toán và phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng. 9
II. Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá theo kế toán hiện hành. 11
1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp. 11
1.1. Tài khoản sử dụng 11
1.2. Trình tự kế toán. 11
2. Kế toán xuất khẩu uỷ thác 12
2.1. Tài khoản sử dụng: 12
2.2. Trình tự kế toán 12
2.2.1. Kế toán tại đơn vị giao uỷ thác (A) 12
2.2.2 Kế toán tại đơn vị uỷ thác B 14
III. Kế toán các khoản thanh toán trong xuất khẩu 15
1. Thanh toán với ngân sách nhà nước 15
2. Thanh toán với người mua 16
IV. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 17
1. Kế toán giá vốn hàng xuất khẩu 17
2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý 18
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 21
CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I

23
I. Một số nét khái quát về Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I. 23
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 25
3. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của công ty 28
3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 28
3.2 Hình thức kế toán 30
4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua. 31
II. Tình hình kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội. 32
1- Kế toán bán hàng xuất khẩu 32
1. 1- Tài khoản sử dụng. 32
1. 2 Trình tự hạch toán ghi sổ kế toán 34
a. Kế toán mua hàng xuất khẩu 34
b. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp. 35
c. Xuất khẩu theo nghị định thư 45
d. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác 47
2. Kế toán xác đinh kết quả kinh doanh 52
2.1 Tài khoản sử dụng 52
2.2 Phương pháp hạch toán và ghi sổ

52
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI.
55
I - Đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội. 55
1 - Những ưu điểm. 55
2- Những nhược điểm. 56
II - Các kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội.
58
Kết luận. 67


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán nghiệp vụ Xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội GENERAL
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán nghiệp vụ Xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội GENERAL sẽ giúp ích cho bạn.