Tên đề tài
Kế toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại Công ty cổ phần vận tải Muối

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Chương I. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành

sản phẩm 3
1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 3
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất . 3
1.2.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu . 3
1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6
1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 7
1.4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
1.4.2. Phân loại giá htành sản phẩm . 8
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành
sản phẩm . 9
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 9
1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 10
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 11
1.7.1 Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng . 11
1.8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang
cuối kỳ . 11
1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi píh nguyên liệu, vật liệu
trực tiếp . 12
1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 13
1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 14
1.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu . 14
1.9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14
1.9.2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu . 20

Chương II. Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp công ty cổ phần vận tải muối . 22

2.1. Đặc điểm chung của công ty cổ phần vận tải muối 22
2.1.1. Quá tình phát triển của công ty cổ phần vận tải muối . 22
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán . 23
2.1.3. Công ty cổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp công ty cổ phần vận tải muối . 24
2.2. Thực tế công tác kế toán của công ty cổ phần vận tải muối . 29
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 29
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phs sản xuất . 29

Chương III. Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần vận tải muối 56

3.1. Đánh giá thực trạng về công tác lập dự toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 56
3.1.1. Những thành tựu đã đạt được trong công tác kế toán 57
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục . 58
3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại công ty cổ phần vận tải muối . 59

Kết luận . 61Xem Thêm: Kế toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại Công ty cổ phần vận tải Muối
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại Công ty cổ phần vận tải Muối sẽ giúp ích cho bạn.