Tên đề tài
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty mậu dịch BH Hà Nội
Mục lục

Lời mở đầu 1

Phần I: tìm hiểu chung .3
i-KháI quát chung của cửa hàng 3
1-Quá trình hình thành và phát truyển của cửa hàng .3
2-Chức năng nhiệm vụ của cửa hàng 4
3-Cơ câú tổ chức bộ máy hoạt
động của cửa hàng 5
4-Đặc thù kinh doanh của
cửa hàng Bách Hoá Phố Huế .7
ii-KháI niệm-Vị trí -Vai trò của nghiệp vụ bán hàng 8
1-Khái niệm nghiệp vụ bán hàng 8
2-Vị trí của nghiệp bán hàng .9
3-Vai tró của nghiệp vụ bán hàng .9
iii-những nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ bán hàng 10
1-Nguôn hàng 10
2-Mặt hàng 10
3-Khách hàng 12
4-Cơ sở vật chất kỹ thuật 12
5-Nhân viên bán hàng 13
iV-Những quy đinh của nhà nước(doanh nghiệp) về bán hàng hiện hành 13
1-Quy định của LiênĐoàn lao động TP Hà Nội về nếp sống văn hoá công nghiệp công nhân viên chức thủ đô .13
2-Quy định của cửa hàng .15

phần ii : nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng .17
I-yêu cầu của nghiệpvụ bán hàng 17
1-Phải thoả mãn nhu cấu về hàng hóa và nhu cầu phục vụ đối với khách hàng .17
2-Tạo mọi điều kiện thuận tiện cho khách hàng đi mua hàng 17
3-Bảo đảm mối quan hệ tốt giữa khách hàng và chủ hàng 18
4-Nâng cao năng suất lao động bán hàng quản lý tốt tiền hàng tài sản của cửa hàng 18
ii-phương thức và phương pháp bán hàng .19
1-Phương thức bán hàng 19
2-Phương pháp bán hàng .20
III-tổ chức nơI công tác của nhân viên bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế 26
iv-quy trình một lần bán hàng 28
1-Khái niệm 28
2-Yêu cầu của quy trình bán hàng 28
3-Quy trình một lần bán hàng .28
V-QUY TRình MộT CA BáN HàNG 34
1-Đầu ca (ngày) bán hàng 34
2-Trong ca (ngày)bán hàng 36
3-Cuối ca (ngày)bán hàng .36

phần iii - đành giá tình hình thực hiện nghiệp vụ bán hàng và một số đề nhằm thực hiện nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế 42
i-đành giá tình hình thực hiện nghiệp vụ tại cửa hàng thời gian qua .42
1-Phản ánh tình hình bán hàng tại cửa hàng bách hoá Phố Huế .42
2-Tình hình tổ chức lực lượng lao động và tình hình tổ chức quá trình bán hàng tại cửa hàng .44
3-Tổ chức quá trình bán hàng 46
4-Đành giá tình hình bán hàng tại cửa hàng bách hóa Phố Huế 46
II-phương hướng phát truyển công tác bán hàng của cửa hàng bách hoá phố huế trong thời gian tới .50
iii-một số đề suất nhằm hoàn thiện công tác bán hàngtại cửa hàng bách hóa phố huế 53
1-Đề xuất quá trình tổ chức bán hàng .53
2-Đề suất tình hình phát truyển bán hàng 53
3-Hoàn thiện công tác phối thức mua hàng bán lẻ và các dịch vụ bán hàng ở cửa hàng bách hoá Phố Huế . 55

kết luận .57Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty mậu dịch bảo hiểm Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty mậu dịch bảo hiểm Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.