Tên đề tài
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TALIMEX

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá Nguyên vật liệu . 3
Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 3
1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu 4
.1.3. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu . 5
.1.4. Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu . 9
1.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu . 10
1.2.1. Phương pháp thẻ song song 10
1.2.2. Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 11
1.2.3. Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp sổ số dư 12
1.3. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu . 13
1.3.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 13
1.3.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì 15
1.4. Các hình thức sổ kế toán vậ17n dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu 19
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung 19
1.4.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 19
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 20
1.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ . 20
1.5. Công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất . 21

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG (TALIMEX) 23
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Thăng Long (TALIMEX) . 23
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 23
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty . 26
2.1.3 Đặc điểm của bộ máy kế toán tại Công ty 29
2.1.4 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty . 30
2.2. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long . 31
2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty . 31
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long . 32
2.2.3 Đánh giá Nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long : . 33
2.3. Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu 34
2.3.1. Chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu và phương pháp kế toán ban đầu 34
2.3.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty . 39
2.3.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty . 44
2.3.4. Công tác kế toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê 53

Chương 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG (TALIMEX) 54
3.1 Nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu 54
3.1.1 Ưu điểm . 55
3.1.2 Nhược điểm 55
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long 57
3.2.1. Hoàn thiện việc ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung . 57
3.2.2 Lập bảng danh biểu . 57
3.2.3. Hoàn thiện việc nhập-xuất-tồn kho vật liệu . 58
3.2.4 Hoàn thiện việc ghi chép sổ chi tiết số 2 . 58
3.2.5. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 59

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 63Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TALIMEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TALIMEX sẽ giúp ích cho bạn.