Tên đề tài
Một sô ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 2

I. Các khái niệm cơ bản 2
1. Khái niệm hàng hoá . 2
2. Tiêu thụ hàng hoá 2
2.1. Khái niệm . 2
2.2. Sự cần thiết phải tiêu thụ hàng hoá . 3
II. Các phương pháp và đặc điểm của hạch toán tiêu thụ hàng hoá . 3
1. Phương thức bán buôn 3
1.1. Bán buôn qua kho . 3
1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng . 3
2. Phương thức bán lẻ . 4

PHẦN II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 5

1. Hạch toán ban đầu 5
2. Các phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho . 5
2.1. Phương pháp thẻ song song . 5
2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 6
2.3. Phương pháp số dư . 6
3. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên 6
3.1. Tài khoản sử dụng 6
3.2. Phương pháp hạch toán . 8
3.2.1. Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá đối với doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ 8
3.2.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá đối với các doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế VAT 11
4. Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 11
4.1. Tài khoản sử dụng 11
4.2. Phương pháp hạch toán 12

PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
. 15
1. Phương hướng hoàn thiện 15
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay 16

KẾT LUẬN . 18Xem Thêm: Một sô ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một sô ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại sẽ giúp ích cho bạn.