Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI


  Tên đề tài

  Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI  LỜI MỞ ĐẦU  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa sống còn để quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Doanh thu là nguồn vốn để doanh nghiệp có thể trang trải chi phí và mở rộng quy mô. Để có được uy tín trên thị trường thì doanh thu của doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Lợi nhuận càng cào thì doanh nghiệp hoạt động càng có hiệu quả và khả năng đóng góp cho nhà nước sẽ tăng lên. Như vậy, rõ ràng lợi nhuận là mục tiêu số một đối với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

  Một doanh nghiệp ra đời, hoạt động nhằm mục tiêu trước mắt và lâu dài của họ, tốc độ phát triển nhanh hay chậm cho ta cái nhìn tổng thể về sức sống hiện tại và tiềm năng trong tương lai của doanh nghiệp đó. Hiệu quả sản xuất kinh doanh không tự nhiên có, nó là kết quả của sự phối kết hợp của một hệ thống các yếu xuất phát từ chính doanh nghiệp và có sự tác động từ môi trường bên ngoài. Do đó để không ngừng nâng cao doanh thu và lợi nhuận, các doanh nghiệp phải áp dụng các công cụ quản lý kinh tế khác nhau. Một trong số công cụ đắc lực ấy là công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giúp cho doanh nghiệp cố được thông tin chính xác, kịp thời từ đó giúp cho doanh nghiệp phân tích, đánh giá chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình và có thể lựa chọn phương án kinh doanh, đầu tư có lợi nhất góp phần vào sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

  Nhận thức được tầm quan trọng trên công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp mà trong quá trình thực tập tại chi nhánh công ty Cổ phần GALi, em đã chọn đề tài làm chuyên đề luận văn là “ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần GALi”.  LỜI MỞ ĐẦU


  CHƯƠNG 1 :LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CAC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

  1.1/ Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3

  1.1.1/ Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

  1.1.2/ Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4

  1.1.3/ Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5

  1.2/ Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 6

  1.2.1/ Kế toán doanh thu bán hàng. 6

  1.2.1.1/ Khái niệm về doanh thu bán hàng. 6

  1.2.1.2/ Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng. 6

  1.2.1.3/ Phương pháp xác định doanh thu bán hàng. 7

  1.2.1.4/ Chứng từ kế toán sử dụng. 8

  1.2.1.5/ Tài khoản kế toán sử dụng. 8

  1.2.1.6/ Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 11

  1.2.2/ Kế toán giá vốn hàng bán. 15

  1.2.2.1/ Khái niệm về giá vốn hàng. 15

  1.2.2.2/ Phương pháp xác định giá bán. 15

  1.2.2.3/ Chứng từ kế toán sử dụng. 17

  1.2.2.4/ Tài khoản kế toán sử dụng. 17

  1.2.2.5/ Trình tự kế toán giá vốn hàng bán. 17

  1.2.3/ Kế toán chi phí bán hàng. 18

  1.2.3.1/ Khái niệm về chi phí bán hàng. 18

  1.2.3.2 Chứng từ kế toán sử dụng. 18

  1.2.3.3/ Tài khoản kế toán sử dụng. 18

  1.2.3.4/ Trình tự hạch toán chi phí bán hàng : (Xem sơ đồ số 08) 18

  1.2.4/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 19

  1.2.4.1/ Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp. 19

  1.2.4.2/ Tài khoản kế toán sử dụng. 19

  1.2.4.3/ Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp : (Xem sơ đồ số 09) 19

  1.2.5/ Kế toán xác định kết quả bán hàng. 20

  1.2.5.1/ Khái niệm về kết quả bán hàng. 20

  1.2.5.2/ Tài khoản sử dụng. 20

  1.2.5.3/ Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng. 20

  1.3/ Hệ Thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả theo hình thức “Nhật Ký Chung” 21  Ch­¬ng II: t×nh h×nh thùc tÕ VỀ c«ng t¸c TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÕ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN gali 22

  2.1/ Khái quát chung về Công ty Cổ phần gali 22

  2.1.1/ Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần GALI 22

  2.1.2/ Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. 27

  2.1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty Cổ phần GALI 27

  2.1.4/ Đặc đỉêm tổ chức Công ty kế toán tại chi nhánh công ty Cổ phần GALI 29

  2.1.4.1/ Bộ máy kế toán 29

  2.1.4.2/ Hình thức ghi sổ kế toán: 30

  2.1.4.3/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của chi nhánh công ty Cổ phần Gali 31

  2.1.4.4 Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành. 31

  2.2/ Tình hình thực tế và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ phần Gali 33

  2.2.1/ Đặc điểm hoạt động và xác định kết quả bán hàng. 33

  2.2.1.1/ Đặc điểm hoạt động: 33

  2.2.1.2: Đặc điểm xác định kết quả bán hàng. 34

  2.2.2/ Thủ tục bán hàng và chứng từ sử dụng. 35

  2.2.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng ở Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Gali tại Hà Nội 36

  2.2.3.1/ Kế toán doanh thu. 36

  2.2.3.2/ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 41

  2.2.3.3/ Kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh công ty. 43

  2.2.3. 4 Kế toán chi phí bán hàng: 45

  2.2.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 46

  2.2.3.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 51  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Gali. 53

  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần Gali. 53

  3.1.1. Ưu điểm. 53

  3.1.2. Nhược điểm. 54

  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần Gali. 55

  3.2.1. ý kiến thứ nhất: Về trích lập quỹ dự phòng khó đòi. 55

  3.2.2. ý kiến thứ hai: Về chiết khấu thanh toán. 57

  3.2.3. Y kiến thứ ba: Về thực trạng bán hàng. 57

  3.2.4. Y kiến thứ tư. 57  Kết luận. 59


  Tài liệu tham khảo
  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status