Tên đề tài
Công tác kế toán doanh thu bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH TM & DV An Giang

Chương i 1
Một số vấn đề về cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1
I/ khái niệm bán hàng và ý nghĩa của bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1
1. Khái niệm bán hàng: 1
2. ý nghĩa của bán hàng. 1
3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng. 1
II/ các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng. 2
1. Khái niệm về doanh thu. 2
2. Nội dung của doanh thu bán hàng. 2
3. Thời điểm ghi nhận doanh thu. 2
4. Một số quy định về doanh thu bán hàng. 3
5. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 3
6. Giá vốn hàng bán. 4
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 5
III/ Các phương thức bán hàng. 6
1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 6
2. Phương thức bán hàng qua các đại lý, ký gửi. 6
3. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm. 6
4. Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng. 7
5. Bán hàng theo phương thức chuyển hàng, chờ chấp nhận. 7
IV/ Tổ chức công tác kế toán bán hàng. 7
1. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng: 7
2. Tài khoản kế toán sử dụng: 7
V/ kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 11
1. Hạch toán chi phí bán hàng. 11
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 11
VI/ Hạch toán xác định kết quả bán hàng. 12

Chương II 13
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tm & dv an giang - hà nội 13
I/ tổng quan về công ty tnhh tm & dv an Giang. 13
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM DV An Giang. 13
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TM & DV An Giang. 15
2. Chế độ kế toán công ty đang áp dụng. 18
III/ thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tm & dv an giang. 20
1. Chứng từ: 20
2. Tài khoản sử dụng : 21
3. Kế toán bán buôn tại công ty TNHH TM & DV An Giang. 21
1 .Kế toán giá vốn hàng bán. 32
4> Sổ sách kế toán. 33
6. Kế toán chi phí bán hàng. 43
7.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 43
8. Kế toán doanh thu bán hàng. 44

Chương III 47
hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty tnhh tm & dv an giang. 47
I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH TM & DV An Giang 47
1. Một số ưu điểm của công ty TNHH TM & DV An Giang - Hà Nội 47
1. Bộ máy kế toán : 47
2. Hình thức ghi sổ: 47
3.Phương thức quản lý: 47
4.ứng dụng khoa học công nghệ: 48
2. Một số điểm còn tồn tại trong Công ty TNHH TM & DV An Giang – Hà Nội. 48
2.1. Các phương thức bán hàng: 48
2.2.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 48
2.3.Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 48
2.4 Theo dõi công nợ : 48
3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV An Giang – Hà nội 49

kết Luận 50


Xem Thêm: Công tác kế toán doanh thu bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH thương mại & DV An Gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán doanh thu bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH thương mại & DV An Gia sẽ giúp ích cho bạn.