Tên đề tài
Công tác tổ chức hạch toán ở Công ty XNK Bình Định chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

PHẦN I : CƠ SỞ THỰC TIỄN
A. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY XNK BÌNH ĐỊNH
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
II. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY XNK BÌNH ĐỊNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
B. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK BÌNH ĐỊNH CHI NHÁNH TẠI TP. HCM
I. BỘ PHẦN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN .
II. BỘ PHẬN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
III. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY XNK BÌNH ĐỊNH :
IV. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ SỬ DỤNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY XNK BÌNH ĐỊNH
V. HỆ THỐNG BÁO CÁO CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHẦN II : NỘI DUNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

CHƯƠNG I : KẾ TOÁN TIỀN TỆ
A. KẾ TOÁN TIỀN MẶT
B. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (TGNH) .
CHƯƠNG II : KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA BÁN HÀNG HÓA .
A. KẾ TOÁN BÁN HÀNG
I. KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG NƯỚC .
II. BÁN HÀNG TRỰC TIẾP XUẤT KHẨU
III. BÁN HÀNG CHUYỂN THẲNG CÓ THAM GIA THANH TOÁN
IV. XUẤT KHẨU ỦY THÁC .
B. KẾ TOÁN MUA HÀNG .
I. MUA HÀNG TRONG NƯỚC .
II. MUA HÀNG NHẬP KHẨU .
CHƯƠNG III : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ
A. PHẢI THU KHÁCH HÀNG .
B. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
CHƯƠNG IV : KẾ TOÁN THANH TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG V : KẾ TOÁN THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
A. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
B. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
CHƯƠNG VI : KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG VII : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH & PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
A. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .
B. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN

I. PHƯƠNG HƯỚNG – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .


Xem Thêm: Công tác tổ chức hạch toán ở Công ty xuất nhập khẩu Bình Định chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức hạch toán ở Công ty xuất nhập khẩu Bình Định chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. sẽ giúp ích cho bạn.