Tên đề tài
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức

Lời nói đầu. 1

Phần I 3
Khái quát tình hình về công tác tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức 3
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức 3
1. Sự ra đời của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức. 3
2. Mô hình và hình thức sở hữu vốn của công ty. 5
3. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức. 5
II. Một số nét khái quát về kết quả kinh doanh đạt được của công ty 11

Chương II 14
Tình hình quản lý Phân tích về quản lý lao động, tiền lương tại Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức. 14
I. Tình hình quản lý lao động, tiền lương của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức. 14

Chương III 19
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý về lao động - tiền lương. 19
I. Định hướng chung về hoạt động của cả ngành. 19
II. Những giải pháp nhằm nâng cao quản lý lao động, tiền lương tại công ty 20
II. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý lao động, tiền lương. 22
1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý lao động tiền lương. 22
2. Những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý lao động tiền lương . 22

Kết luận chung. 23

Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây 28Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức sẽ giúp ích cho bạn.