lời Mở đầu
Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết tất cả các quốc gia đều phải thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh. Công ty chỉ có thể qua một thời gian ngắn mà phát triển rất mạnh hay có thể phá sản, thì việc không ngừng đổi mới nâng cao khả năng thích ứng với những biến động của môi trường đã trở thành nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh.
Để làm được điều đó doanh nghiệp phải xác định rõ mình muốn đi đâu? phải đi như thế nào? Những khó khăn, thách thức nào phải vượt qua? Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng tâm, nhất trí, nỗ lực hết mình vì thành công chung của doanh nghiệp. Điều này trước hết phụ thuộc vào công tác xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ là đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền vững, lâu dài theo những mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.
Với ý nghĩa thực tiễn đó sau 2 tháng thực tập tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội, được sự giúp đỡ tận tình của Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Khuê em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến 2010".
Luận văn được bố cục làm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO)
Phần II: Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập chiến lược của tổng công ty thương mại Hà Nội từ nay đến 2010

Mục lục
Lời mở đầu 1
Phần I: Tổng quan về Tổng công ty Thương mại Hà Nội 2
1. Quá trình hình thành và phát triển 2
2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội 3
3. Vốn điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 4
4. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 4
Phần II: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 6
I. Phân tích môi trường 6
1. Phân tích môi trường bên ngoài 6
1.1. Môi trường quốc tế 6
1.2. Môi trường trong nước 7
2. Phân tích môi trường ngành 9
2.1. Các đặc tính chung của ngành thương mại - dịch vụ Việt Nam từ năm 2001 - 2005 9
2.2. Các lực lượng cạnh tranh trong ngành 9
3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 13
3.1. Nguồn lực vật chất 13
3.2. Nguồn nhân lực 14
3.3. Thương hiệu 15
3.4. Văn hoá Tổng Công ty 16
3.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2003 - 2005 18
II. Phân tích môi trường kinh doanh của Tổng công ty theo phương pháp SWOT 20
III. Đánh giá chương trình chiến lược giai đoạn 2003 - 2005 21
1. Chương trình xuất nhập khẩu 21
2. Chương trình tạo nguồn hàng 22
3. Chương trình thị trường trong nước 23
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập chiến lược Tổng Công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến năm 2010 24
I. Chiến lược phát triển công ty đến năm 2010 24
1. Định hướng phát triển 24
2. Quan điểm phát triển 24
3. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 25
4. Đề xuất các chương trình phát triển trọng điểm đối với Tổng công ty 26
4.1. Chương trình phát triển nguồn nhân lực 26
4.2. Chương trình xúc tiến thương mại 27
4.3. Chương trình tái quy hoạch, đầu tư nâng cấp và phát triển mới hạ tầng thương mại 29
4.4. Chương trình tạo nguồn hàng 29
4.5. Chương trình xây dựng thương hiệu mạnh 30
4.6. Chương trình xây dựng văn hoá Hapro 31
II. Một số đề xuất và kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 31
1.Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại 31
2. Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác dự báo thị trường và mạng lưới thông tin 32
3. Tạo môi trường pháp lý huy động vốn đầu tư 32
Kết luận 34
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
[charge=150]http://up.4share.vn/f/57666e6462646266/QT055.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến 2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến 2010 sẽ giúp ích cho bạn.