Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Pen

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Pen


  MỤC LỤC​ ​ LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 4
  1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp và vai trò, nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4
  1.1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4
  1.1.2. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 6
  1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 8
  1.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. 8
  1.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp. 13
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 16
  1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 17
  1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 17
  1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 19
  1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 30
  1.4.1. Khái niệm 30
  1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ở doanh nghiệp xây lắp. 30
  1.4.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 30
  1.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 31
  1.5.1. Đối tượng và kì tính giá thành sản phẩm xây lắp. 31
  1.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 33
  1.6. Các hình thức tổ chức sổ kế toán. 36
  1.6.1. Hình thức nhật kí chung. 37
  1.6.2. Hình thức nhật kí sổ cái . 37
  1.6.3. Hình thức chứng từ ghi sổ. 38
  1.6.4. Hình thức nhật kí chứng từ. 39
  1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính: 40
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PENTA-OCEAN VIỆT NAM . 41
  2.1. Khái quát về công ty cổ phần xây dựng penta-ocean việt nam. 41
  2.1.1. Lịch sử hình thành và các sản phẩm của công ty. 41
  2.1.2. Khái quát kết quả hoạt động của công ty. 42
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 43
  2.1.4. Chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị. 44
  2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng penta-ocean việt nam. 45
  2.2.1. Phân loại CPSX tại công ty. 45
  2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 45
  2.2.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 46
  2.2.4. Công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Penta-ocean việt nam. 80
  2.2.5. Đánh giá thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng penta-ocean Việt nam. 81
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 85
  PENTA-OCEAN VIỆT NAM . 85
  3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng penta-ocean việt nam 85
  3.2. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Penta-ocean Việt nam 86
  3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng penta-ocean việt nam. 87
  3.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán. 87
  3.3.2. Về luân chuyển chứng từ. 87
  3.3.3. Về công tác quản lý nhân công. 88
  3.3.4. Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí nguyên vật liệu. 88
  3.3.5. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 90
  3.3.6. Hoàn thiện về chi phí MTC 91
  3.3.7. Thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 91
  3.3.8. Thực hiện phân bổ CCDC có giá trị lớn. 92
  3.3.9. Hoàn thiện công tác đánh giá thiệt hại trong sản xuất. 93
  3.3.10. Hoàn thiện việc tận dụng phế liệu thu hồi 94
  3.3.11. Hoàn thiện việc bảo quản máy móc thi công. 95
  3.3.12. Hoàn thiện tính giá thành sản phẩm 95
  3.3.13. Hoàn thiện báo cáo tài chính. 96
  3.3.14. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 97
  3.3.15. Một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm. 100
  3.4. Một số kiến nghị 102
  3.4.1.Về phía Nhà nước. 102
  3.4.2.Về phía doanh nghiệp. 103
  KẾT LUẬN 105
  ​ ​ ​ ​ DANH MỤC VIẾT TẮT​ ​
  TT Ký hiệu Diễn giải
  1​ TK Tài khoản
  2​ KH Khấu hao
  3​ K/C Kết chuyển
  4​ SXC Sản xuất chung
  5​ DNXL Doanh nghiệp xây lắp
  6​ NCTT Nhân công trực tiếp
  7​ BHYT Bảo hiểm y tế
  8​ BHXH Bảo hiểm xã hội
  9​ KPCĐ Kinh phí công đoàn
  10​ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
  11​ CCDC Công cụ dụng cụ
  12​ CPSX Chi phí sản xuất
  13​ NL,VL Nguyên liệu, vật liệu
  14​ NVL Nguyên vật liệu
  15​ MTC Máy thi công
  16​ CTGS Chứng từ ghi sổ
  17​ SPXL Sản phẩm xây lắp
  18​ TSCĐ Tài sản cố định
  19​ XDCB Xây dựng cơ bản
  20​ BCTC Báo cáo tài chính
  21​ CNSX Công nhân sản xuất
  22​ GTGT Giá trị gia tăng
  23​ NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
  24​ CPMTC Chi phí máy thi công
  25​ CPSXC Chi phí sản xuất chung
  26​ CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
  27​ KLXLDD Khối lượng xây lắp dở dang
  28​ HĐXD Hợp đồng xây dựng
  29​ CT, HMCT Công trình, hạng mục công trình


  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  STT Tên bảng, biểu, sơ đồ Trang
  Sơ đồ
  Sơ đồ 1.3 Sơ đồ trình tự kế toán CPNVLTT 20​
  Sơ đồ 1.4 Sơ đồ trình tự kế toán CPNCTT 21​
  Sơ đồ 1.3 Sơ đồ tập hợp và phân bổ CPSDMTC ( tại đội MTC) 23​
  Sơ đồ 1.4 Sơ đồ tập hợp CPSDMTC (Tại đơn vị nhận lao vụ máy) 23​
  Sơ đồ 1.5 Trình tự kế toán CPSDMTC 24​
  Sơ đồ 1.6 DNXL không tổ chức đội MTC riêng biệt 25​
  Sơ đồ 1.7 Nhà thầu thuê ngoài máy thi công 26​
  Sơ đồ 1.8 Sơ đồ trình tự kế toán chi phí SXC 27​
  Sơ đồ 1.9 Trình tự kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành (PP KKTX) 28​
  Sơ đồ 1.10 Trình tự kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành (PPKKĐK) 29​
  Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí chung 37​
  Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí sổ cái. 38​
  Sơ đồ 1.13 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. 38​
  Sơ đồ 1.14 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí chứng từ 39​
  Sơ đồ 1.15 Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính 40​
  Sơ đồ 2.1 Bộ máy kế toán trong công ty 43​
  Biểu
  Biểu 01 Hóa đơn giá trị gia tăng 47​
  Biểu 02 Giấy yêu cầu vật tư 48​
  Biểu 03 Phiếu xuất kho 48​
  Biểu 04 Hợp đồng làm khoán 54​
  Biểu 05 Phiếu xác nhận công việc hoàn thành 55​
  Bảng
  Bảng 01 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty 3 năm gần đây 42​
  Bảng 02 Bảng kê chi tiết xuất vật tư, CCDC cho sản xuất 49​
  Bảng 03 Sổ nhật ký chung 50​
  Bảng 04 Sổ chi tiết tài khoản 621 51​
  Bảng 05 Sổ cái TK 621 52​
  Bảng 06 Bảng thanh toán khối lượng công việc hoàn thành 55​
  Bảng 07 Bảng thanh toán tiền lương CNTT sản xuất và NVQL 56​
  Bảng 08 Bảng phân bổ lương tháng 3 năm 2011 57​
  Bảng 09 Sổ nhật ký chung 57​
  Bảng 10 Sổ chi tiết tài khoản 622 58​
  Bảng 11 Sổ cái tài khoản 622 59​
  Bảng 12 Bảng chấm công 62​
  Bảng 13 Bảng thanh toán tiền lương công nhân điều khiển máy 63​
  Bảng 14 Bảng kê xuất nguyên, nhiên liệu cho MTC 64​
  Bảng 15 Bảng tính khấu hao MTC, TSCĐ 66​
  Bảng 16 Bảng theo dõi hoạt động của MTC 66​
  Bảng 17 Bảng kê CP dịch vụ mua ngoài sử dụng cho MTC 68​
  Bảng 18 Sổ nhật ký chung 68​
  Bảng 19 Sổ chi tiết tài khoản 623 69​
  Bảng 20 Sổ cái tài khoản 623 70​
  Bảng 21 Sổ nhật ký chung 74​
  Bảng 22 Sổ chi tiết tài khoản 627 75​
  Bảng 23 Sổ cái tài khoản 627 76​
  Bảng 24 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 77​
  Bảng 25 Sổ chi tiết tài khoản 154 78​
  Bảng 26 Bảng tính giá thành sản phẩm 81​
  Bảng 27 Các chỉ tiêu kinh doanh đến 31/12/2011​ 87​  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài: Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Hiện nay, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản luôn được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Sản phẩm xây lắp thường là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, mang tính thẩm mỹ, thể hiện phong cách đặc trưng của đất nước đó. Vì vậy, nó không những có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa - xã hội. Nước ta đang trên đà hội nhập với thế giới, tình trạng đô thị hóa nhanh nên việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đang là một vấn đề hết sức cấp thiết. Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát trong điều kiện sản xuất sản phẩm xây lắp trải qua nhiều giai đoạn (thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu .) và thời gian kéo dài. Chính vì vậy, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc không thể thiếu đối với các công trình xây dựng. Thực hiện tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó khắc phục những tồn tại và phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong xã hội hiện nay. Do vậy, tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết thực và là vấn đề đặc biệt quan tâm trong điều kiện hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập, được tham gia vào công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam, kết hợp với kiến thức đã tiếp thu ở trường, em xin chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu
  Khóa luận nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam: đề cập và phân tích những khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế, các cách phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; các đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành; các hình thức sổ kế toán áp dụng cho một hình thức kế toán cụ thể . Trên cơ sở thực tế công tác kế toán tại công ty, khóa luận đánh giá những mặt ưu, nhược điểm, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao để từng bước hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, cụ thể tại Công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam. - Phạm vi nghiên cứu: Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam thời gian quý I năm 2011, cụ thể hơn là trong tháng 3 năm 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng trong mối quan hệ duy vật lịch sử, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê phân tích, so sánh tổng hợp các vấn đề nghiên cứu. Đồng thời sử dụng những phương pháp riêng của kế toán như chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Ngoài ra khóa luận còn sử dụng các sơ đồ, bảng biểu minh họa từ đó rút ra kết luận tổng quát phục vụ cho quá trình nghiên cứu. 5. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 chương sau: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần xây dựng Penta-ocean Việt nam. ​ ​ ​ ​ ​ ​


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Pen
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Pen sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status