Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Xây dựng chương trình kế toán bán hàng, xuất nhập tồn và quản lý công nợ tại công ty cổ phần phần mề

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chương trình kế toán bán hàng, xuất nhập tồn và quản lý công nợ tại công ty cổ phần phần mề


  MỤC LỤC MỤC LỤC. 5
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 6
  I. Lý do hình thành đề tài 6

  II. Mục tiêu. 7
  1. Xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu mới có không gian lưu trữ lớn. 7
  2. Phân quyền, bảo mật đảm bảo người dùng tác vụ trên quyền đã được giao. 7
  3. Cập nhật, tra cứu, tìm kiếm, thống kê thông tin về hàng hóa, chứng từ một cách nhanh và chính xác. 7
  4. Cập nhật biến động giá của hàng hóa kịp thời. 7
  5. Hỗ trợ các chức năng xuất phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có ngân hàng, thẻ kho theo mẫu quy định hiện hành. 7
  6. Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho hàng hóa theo tháng, quý, năm và theo loại hàng. 7
  7. Kết xuất báo cáo, các sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả, các sổ tổng hợp nhập, xuất kho. 7
  III. Nội dung. 8
  1. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình. 8
  2. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu của công ty cổ phần phần mềm Lối Việt. 8
  3. Phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu. 8
  4. Thiết kế giao diện và cài đặt các chức năng của hệ thống. 8
  5. Viết báo cáo tổng hợp. 8
  IV. Phạm vi 8
  V. Kết quả dự kiến đạt được. 8
  1. Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008, ngôn ngữ lập trình C#, tổng quan về kế toán bán hàng. 8
  2. Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng và nhu cầu của công ty cổ phần phần mềm Lối Việt: khảo sát phần cứng, phần mềm, khảo sát nhu cầu, khảo sát nghiệp vụ 8
  3. Báo cáo kết quả phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu. 8
  4. Thiết kế giao diện và cài đặt các thủ tục, các hàm, xử lý các chức năng. 8
  5. Tập viết báo cáo tổng hợp. 8
  CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 9
  I. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 9
  1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu. 9
  2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Sever 2008. 10
  II. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#. 14
  1. Cơ bản về .NET Framework: 14
  2. Ngôn ngữ lập trình C#: 14
  III. Tổng quan về Power Designer. 17
  1. Giới thiệu. 17
  2. Chức năng. 19
  IV. Tổng quan về kế toán mua bán hàng hóa. 20
  1. Khái niệm. 20
  2. Nhiệm vụ của kế toán. 20
  3. Tính giá hàng hóa. 20
  4. Tài khoản sử dụng. 22
  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU 32

  I. Giới thiệu công ty. 32
  II. Khảo sát hiện trạng. 33
  1. Phần cứng. 33
  2. Phần mềm 33
  3. Khảo sát về dữ liệu. 33
  4. Khảo sát quy trình nghiệp vụ. 34
  5. Khảo sát về nhân sự. 35
  III. Khảo sát yêu cầu. 36
  1. Yêu cầu chức năng. 36
  2. Yêu cầu phi chức năng. 38
  IV. Phân tích hệ thống. 38
  1. Mô hình chức năng(BFD). 38
  2. Mô hình dòng dữ liệu(DFD). 39
  V. Phân tích cơ sở dữ liệu. 40
  1. Thực thể và các thuộc tính cần lưu trữ. 40
  2. Quan hệ giữa các thực thể. 42
  3. Phân tích ràng buộc toàn vẹn. 47
  VI. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 49
  1. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý niệm 49
  2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý. 50
  3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý. 52
  4. Cài đặt cơ sở dữ liệu trong SQL Sever. 53
  5. Mô tả các đối tượng. 54
  CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 63
  I. Kết quả. 63
  1. Hệ thống menu : 63
  2. Menu danh mục: 65
  3. Menu chứng từ. 71
  4. Menu báo cáo: 76
  II. Kết luận. 89
  1. Chương trình hoàn thành với các chức năng như sau: 89
  2. Hướng phát triển đề tài: 91
  3. Kết luận. 91  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
  I. Lý do hình thành đề tài Thông tin là nguồn tài nguyên quý của tổ chức. Mỗi tổ chức muốn hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống thông tin tốt. Vai trò của thông tin rất quan trọng trong việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, ra quyết định, điều hành, kiểm soát, phân tích, dự báo và phòng ngừa rủi ro. Do vậy, ngày nay hầu hết công ty, xí nghiệp hay tổ chức đều đầu tư phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hệ thống thông tin của mình.
  Sự phát triển của công nghệ thông tin đã đẩy nhanh sự phát triển của thế giới, góp phần tác động mạnh mẽ tới xu hướng toàn cầu hóa ở nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực về kinh tế, thương mại điện tử.
  Ứng dụng công nghệ thông tin có ảnh hưởng tới quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như bán hàng, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, hỗ trợ các cấp quản lý ra quyết định, hay tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, CNTT đã giúp cho người quản lý có thể quản lý doanh nghiệp của mình ở bất cứ đâu.
  Trước sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và nhu cầu định hướng phát triển của nhiều công ty như: mở rộng thị trường, thay đổi cách quản lý, nhằm đảm bảo thông tin nhanh chóng đáp ứng nhu cầu quản lý kho hàng hóa, tăng năng lực quản lý hàng hóa, hướng tới mục tiêu lợi nhuận, đặc biệt là gia tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong thời kỳ kinh tế phát triển theo hướng toàn cầu hóa.
  Tin học hóa phải có trong thời đại ngày nay đối với từng công ty muốn phát huy tối đa tiềm lực và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng hệ thống phục vụ công việc trong thời gian ngắn là tốn kém, nhưng lâu dài thì lợi ích mang lại rất lớn. Xét về phía hệ thống chỉ có thể phục vụ một phần nào của chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu thực tế đặt ra, rất khó có thể thực hiện mọi vấn đề một cách tổng quát. Tùy thuộc vào những yêu cầu đặt ra đối với từng điều kiện và phạm vi của công ty để có cách giải quyết khác nhau trong khoảng thời gian nhất định đáp ứng yêu cầu đề ra của hệ thống.
  Khi chưa áp dụng tin học thì việc bán hàng, kế toán và những công việc khác thực hiện một cách khó khăn đòi hỏi phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, tốn nhân lực, thời gian, chi phí cho việc thực hiện. Ngày nay tin học phát triển, nhu cầu tin học hóa những công việc chuyên môn là yêu cầu cần thiết. Tin học hóa sẽ mang lại lợi ích về nhiều mặt: nhân công, chi phí tài chính và thời gian, thông qua những thao tác đơn giản trên máy tính.
  Nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, hiện nay nhiều công ty đang có nhu cầu áp dụng phầm mềm quản lý kế toán bán hàng gồm các quá trình đặt hàng nhà cung cấp, và bán theo đơn hàng của các đại lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đề tài được xây dựng dựa trên nhu cầu của công ty, giải quyết được các vấn đề giúp cho quý công ty có thể làm việc một cách tốt nhất, đêm lại hiệu quả kinh tế.
  II. Mục tiêu Xây dựng phần mềm kế toán bán hàng, xuất nhập tồn và quản lý công nợ:
  1. Xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu mới có không gian lưu trữ lớn. 2. Phân quyền, bảo mật đảm bảo người dùng tác vụ trên quyền đã được giao. 3. Cập nhật, tra cứu, tìm kiếm, thống kê thông tin về hàng hóa, chứng từ một cách nhanh và chính xác. 4. Cập nhật biến động giá của hàng hóa kịp thời. 5. Hỗ trợ các chức năng xuất phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có ngân hàng, thẻ kho theo mẫu quy định hiện hành. 6. Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho hàng hóa theo tháng, quý, năm và theo loại hàng. 7. Kết xuất báo cáo, các sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả, các sổ tổng hợp nhập, xuất kho.
  III. Nội dung 1. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình. 2. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu của công ty cổ phần phần mềm Lối Việt. 3. Phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu. 4. Thiết kế giao diện và cài đặt các chức năng của hệ thống. 5. Viết báo cáo tổng hợp. IV. Phạm vi Đề tài tập trung xây dựng chương trình kế toán bán hàng, xuất nhập tồn và quản lý công nợ áp dụng cho công ty cổ phần phần mềm Lối Việt. Xử lý thông tin liên quan tới kế toán bán hàng: loại hàng, xuất xứ, giá, đơn hàng, hóa đơn, quá trình nhập xuất, thống kê tồn kho, công nợ phải thu, phải trả.
  V. Kết quả dự kiến đạt được 1. Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008, ngôn ngữ lập trình C#, tổng quan về kế toán bán hàng. 2. Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng và nhu cầu của công ty cổ phần phần mềm Lối Việt: khảo sát phần cứng, phần mềm, khảo sát nhu cầu, khảo sát nghiệp vụ 3. Báo cáo kết quả phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu. 4. Thiết kế giao diện và cài đặt các thủ tục, các hàm, xử lý các chức năng. 5. Tập viết báo cáo tổng hợp


  Xem Thêm: Xây dựng chương trình kế toán bán hàng, xuất nhập tồn và quản lý công nợ tại công ty cổ phần phần mề
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chương trình kế toán bán hàng, xuất nhập tồn và quản lý công nợ tại công ty cổ phần phần mề sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status