Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hàng Không

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hàng Không


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  KHOA KẾ TOÁN

  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
  Đề tài:
  Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hàng Không
  HÀ NỘI, 2012

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn.
  Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động và là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp
  Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình công nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty Cổ Phần In Hàng Không đã tỏ ra đứng vững và hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trên thị trường.
  Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm trong công tác quản lý, được sự giúp đỡ của cô Đoàn Trúc Quỳnh cùng các cán bộ phòng tài vụ cuả công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hàng Không” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài viết được chia thành ba phần:
  Phần I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần In Hàng Không.
  Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần In Hàng Không.
  Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần In Hàng Không.
  Song với thời gian nghiên cứu còn ngắn và chưa có nhiều kinh nghiệp thực tế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp của cô giáo cùng các bạn để báo cáo tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 3
  1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty Cổ Phần In Hàng Không. 3
  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty Cổ Phần In Hàng Không. 6
  1.3. Tổ chức quản lý chi phí sản xuất của công ty Cổ Phần In Hàng Không. 9
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 12
  2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần In Hàng Không: 12
  2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 12
  2.1.1.1. Nội dung. 12
  2.1.1.2 Tài khoản sử dụng: 16
  2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 17
  2.1.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp: 24
  2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 27
  2.1.2.1. Nội dung kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 27
  2.1.2.2 Tài khoản sử dụng: 28
  2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: 29
  2.1.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp: 35
  2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 37
  2.1.3.1. Nội dung kế toán chi phí sản xuất chung: 37
  2.1.3.2. Tài khoản kế toán Công ty sử dụng: 37
  2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: 40
  2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 49
  2.1.4.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty: 51
  2.2. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty Cổ Phần In Hàng Không: 53
  2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty: 53
  2.2.2 Quy trình tính giá thành sản phẩm hoàn thành: 54
  PHẦN III:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 67
  3.1. Đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần In Hàng Không: 67
  3.1.1. Những ưu điểm: 67
  3.1.2. Những nhược điểm: 69
  KẾT LUẬN 74

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Số Bảng biểu Tên bảng biểu
  1 Bảng 1.1 Bảng danh mục sản phẩm
  2 Bảng 1.2 Bảng phân tích sản phẩm
  3 Biểu 2.1 Giấy đề nghị mua vật tư
  4 Biểu 2.2 Phiếu nhập kho
  5 Biểu 2.3 Hóa đơn GTGT
  6 Biểu 2.4 Phiếu xuất kho
  7 Biểu 2.5 Bảng kê xuất NVL cho PX SX
  8 Biểu 2.6 Thẻ kho
  9 Biểu 2.7 Sổ chi tiết tài khoản 621.2.1
  10 Biểu 2.8 Sổ chi tiết tài khoản 621.2.2
  11 Biểu 2.9 Sổ chi tiết tài khoản 621.2.3
  12 Biểu 2.10 Bảng phân bổ NVL
  13 Biểu 2.11 Sổ nhật ký chung-TK621
  14 Biểu 2.12 Sổ cái tài khoản 621
  15 Biểu 2.13 Bảng chấm công
  16 Biểu 2.14 Bảng thanh toán lương
  17 Biểu 2.15 Sổ chi tiết tài khoản 622.51
  18 Biểu 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 622.52
  19 Biểu 2.17 Sổ chi tiết tài khoản 622.53
  20 Biểu 2.18 Sổ nhật ký chung-TK 622
  21 Biểu 2.19 Sổ cái tài khoản 622
  22 Biểu 2.20 Phiếu chi
  23 Biểu 2.21 Bảng tính và phân bổ khấu hao
  24 Biểu 2.22 Sổ Chi tiết TK 6271
  25 Biểu 2.23 Sổ Chi tiết TK 6272
  26 Biểu 2.24 Sổ Chi tiết TK 6273
  27 Biểu 2.25 Sổ Chi tiết TK 6274
  28 Biểu 2.26 Sổ Chi tiết TK 6277
  29 Biểu 2.27 Sổ nhật ký chung-TK 627
  30 Biểu 2.28 Sổ cái tài khoản 627
  31 Biểu 2.29 Bảng tổng hợp chi phí sxkd- hộp giấy
  32 Biểu 2.30 Bảng tổng hợp chi phí sxkd- khăn giấy thơm
  33 Biểu 2.31 Bảng tổng hợp chi phí sxkd- khăn giấy
  34 Biểu 2.32 Bảng tổng hợp chi tiết chi phí sxkd
  35 Biểu 2.33 Bảng tổng hợp GTSPDD đầu kỳ
  36 Biểu 2.34 Bảng tổng hợp GTSPDD cuối kỳ
  37 Biểu 2.35 Sổ chi tiết tài khoản 154.2.1
  38 Biểu 2.36 Sổ chi tiết tài khoản 154.2.2
  39 Biểu 2.37 Sổ chi tiết tài khoản 154.2.3
  40 Biểu 2.38 Sổ chi tiết TK 155.1
  41 Biểu 2.39 Sổ chi tiết TK 155.2
  42 Biểu 2.40 Sổ chi tiết TK 155.3
  43 Biểu 2.41 Sổ nhật ký chung- TK 154
  44 Biểu 2.42 Sổ cái tài khoản 154
  45 Biểu 2.43 Sổ cái tài khoản 155
  46 Biểu 2.44 Thẻ tính giá thành SP hộp giấy cao cấp
  47 Biểu 2.45 Thẻ tính giá thành SP khăn giấy thơm
  48 Biểu 2.46 Thẻ tính giá thành SP khăn giấy


  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Số Sơ đồ Tên Sơ đồ
  1 Sơ đồ 1.1 Quy trình công nghệ sản xuất


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hàng Không
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hàng Không sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status