Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Như chúng ta đã biết doanh thu bán hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, nó là nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp .vì vậy có thể đứng vững trên thị trường thì các doanh nghệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược tiêu thụ hợp lý cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động tất cả nguồi lực hiện có và lâu dài để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh.
  Với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán cung cấp các thông tin về doanh thu, lợi nhuận, tình hình công nợ, tình hình kinh doanh, tốc độ chu chuyển của từng mặt hàng trong doanh nghiệp hiện tại là nhanh hay chậm . Đây là những thông tin có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng. Các nhà quản lý xẽ dựa vào các thông tin này để đưa ra các quyết định hợp lý nhất.
  Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng đó, qua thời gian được thực tập tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Nam Việt, em đã có cơ hội được làm quen với thực tế, chính vì vậy em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam ” làm chuyên đề nghiên cứu trong thời gian thực tập này nhằm đi sâu tìm hiểu rõ hơn và đóng góp một số ý kiến để công tác kế toán bán mặt hàng máy vi tính tại công ty được hoàn thiện hơn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  Tìm hiểu công tác kế toán bán mặt hàng phần mềm viễn thông của Công Ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam , trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng của công ty.

  Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về việc vận dụng các chuẩn mực kế toán 14, 01 và 02. Chế độ kế toán hiện hành để làm rõ kế toán bán hàng tại doanh nghiệp.
  Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực trạng kế toán bán mặt hàng phần mềm viễn thông tại Công ty có những vướng mắc, tồn tại, đi sâu nghiên cứu các giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam, góp phần phản ánh chính xác kết quả kinh doanh của Công ty.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán mặt hàng phần mềm viễn thông tại công ty.
  Về không gian: Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam.
  Về thời gian : Từ tháng 3/2012 – đến tháng 6/2012
  Số liệu nghiên cứu trong đề tài : Số liệu quý 1 năm 2012
  4. Phương pháp thực hiện đề tài.
  - Phương pháp thu thập dữ liệu:
  Thu thập dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp
  - Thu thập dữ liệu sơ cấp:
  + Chuyên đề đã thu thập các kết quả của 5 phiếu điều tra trắc nghiệm báo cáo thực tập (phiếu điều tra trắc nghiệm 5 nhân viên trong Công ty)
  + Tiến hành điều tra phỏng vấn cán bộ nhân viên trong Công ty về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán bán hàng tại Công ty.
  - Thu thập dữ liệu thứ cấp:
  Thu thập số liệu, tài liệu và bảng biểu liên quan đến nghiệp vụ kế toán bán mặt hàng máy tính: hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu nhập trả hàng, sổ chi tiết hàng hóa, sổ cái .
  - Phương pháp phân tích dữ liệu
  - Với dữ liệu sơ cấp:
  + Phiếu điều tra trắc nghiệm báo cáo thực tập: Tổng hợp kết quả của 5 phiếu, đánh giá được vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Công ty.
  + Phiếu điều tra phỏng vấn cán bộ nhân viên: Trên cơ sở các phiếu điều tra phỏng vấn hợp lệ thu về, tiến hành tổng hợp kết quả.
  - Với dữ liệu thứ cấp:
  Dựa vào những số liệu thống kê và công thức tính toán, phân tích hiệu quả của các nghiệp vụ kế toán bán mặt hàng máy tính tại công ty. Từ đó đánh giá được những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục và hoàn thiện.
  5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp.
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam.
  Chương III: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam.
  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 1
  DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ 2
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  CHƯƠNG I
  Cơ Sở lý luận về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7
  1.1. Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản : 7
  1.2 Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán bán hàng. 8
  1.2.1Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng. 8
  1.2.2Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán. 9
  1.2 Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 10
  1.2.1. Chuẩn mực về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 10
  1.2.2 Chứng từ sử dụng: 14
  1.2.3 Tài khoản sử dụng: 14
  1.2.4 Trình tự kế toán: 17
  1.2.5 Sổ kế toán. 22
  CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 24
  2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 24
  2.1.1. Đặc điểm chung của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 24
  1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 25
  1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty cổ phần truyền thông HDC Việt Nam. 25
  2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường. 27
  2.2. Thực trạng kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 28
  2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 28
  2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 29
  2.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 30
  2.2.4. Trình Tự kế toán. 31
  2.2.5. Sổ kế toán. 34
  CHƯƠNG III: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 35
  3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu đề tài. 35
  3.1.1. Những kết quả đạt được. 35
  3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 36
  3.2. Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông HDC Việt Nam. 37
  3.2.1. Ý kiến thứ nhất 37
  3.2.2 Ý kiến thứ hai 38
  3.2.3 Ý kiến thứ ba. 38
  KẾT LUẬN 40


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng phần mềm viễn thông tại Công Ty CP Truyền Thông HDC Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status