Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại M


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  DANH MỤC VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ . v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . vi
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài 1
  2. Các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  4. Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài 2
  5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. 4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 5
  1.1. Một số khái niệm và lý thuyết về kế toán các khoản thanh toán với người lao động 5
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản. 5
  1.1.1.1. Khái niệm về tiền lương. 5
  1.1.1.2. Các khoản trích theo lương. 5
  1.1.1.3. Các khoản phải thanh toán khác. 6
  1.1.2. Một số vấn đề lý thuyết 8
  1.1.2.1. Quỹ tiền lương. 8
  1.1.2.2. Các hình thức trả lương. 9
  1.1.2.3. Vai trò ý nghĩa của tiền lương. 12
  1.1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán các khoản thanh toán với người lao động. 13
  1.2. Nội dung kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong doanh nghiệp 13
  1.2.1. Nôi dung kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 13
  1.2.2. Nội dung kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành (Theo quyết định số 15 ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính). 16
  1.2.2.1.Nội dung kế toán tiền lương theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC 16
  1.2.2.2. Nội dung kế toán các khoản trích theo lương theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC: 20
  1.2.2.3. Sổ kế toán. 22
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. 24
  2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán các khoản thanh toán với người lao động. 24
  2.1.1. Tổng quan tình hình kế toán các khoản thanh toán với người lao động ở Việt Nam hiện nay 24
  2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm 25
  2.1.2.1. Tổng quan về công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 25
  2.1.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm 26
  2.2. Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 28
  2.2.1. Quy định về các khoản thanh toán với người lao động tại công ty. 28
  2.2.1.1. Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty. 29
  2.2.1.2. Phương pháp xác định tiền lương và các khoản bảo hiểm tại công ty. 31
  2.2.2. Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm 37
  2.2.2.1. Chứng từ sử dụng. 37
  2.2.2.2. Tài khoản sử dụng. 40
  2.2.2.3. Trình tự hạch toán. 40
  CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. 44
  3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 44
  3.1.1. Những kết quả đạt được. 44
  3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân. 46
  3.1.2.1. Những mặt hạn chế, tồn tại. 46
  3.2. Các đề xuất, kiên nghị. 48
  3.2.1. Đề xuất với doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.
  3.2.1.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương. 48
  3.2.1.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán. 50
  3.2.1.3. Về việc chứng từ và luân chuyển chứng từ. 51
  3.3. Điều kiện thực hiện. i
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài
  Trong kế toán hiện đại có rất nhiều bộ phận kế toán: Kế toán tiền mặt, kế toán tài sản cố định, kế toán vật tư, kế toán công nợ và trong số đó không thể không nhắc tới kế toán các khoản thanh toán với người lao động. Đây có thể coi là một trong những bộ phận kế toán quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp và tổ chức nào. Bởi lẽ nó gắn bó mật thiết với người lao động, lực lượng lao động của doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung.
  Công tác kế toán với người lao động nếu được thực hiện khoa học sẽ đảm bảo kết hợp một cách hài hòa giữa lợi ích của tổ chức và lợi ích của người lao động. Mọi doanh nghiệp đều mong muốn giảm tối đa chi phí trong đó có chi phí tiền lương, chi phí lao động Trong khi đó người lao động luôn mong muốn có thu nhập cao để bù đắp sức lao động và đảm bảo cuộc sống của bản thân cũng như gia đình họ. Và nhiệm vụ của kế toán các khoản thanh toán với người lao động là giải quyết vấn đề này đảm bảo cho người lao động và tổ chức đều có được lợi ích.
  Bên cạnh đó Nhà nước luôn có chính sách đổi mới chế độ thanh toán với người lao động cũng như chế độ tiền lương cho phù hợp với thực tế, giúp các doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống trả lương cho người lao động một cách có khoa học. Chế độ kế toán mà Nhà nước ban hành là chung cho tất cả các doanh nghiệp, nhưng mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn, áp dụng một hình thức kế toán phù hợp.
  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm đã không ngừng hoàn thiện công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động. Tuy nhiên qua quá trình tìm hiểu và phân tích thực trạng tại Công ty em nhận thấy ngoài những ưu điểm đạt được còn có những tồn tại trong công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động cần khắc phục như:
  - Việc luân chuyển chứng từ ở Công ty vẫn còn nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến công tác hạch toán cũng như công tác quản lý. Đặc thù của ngành xây dựng là công trình thi công ở nhiều nơi và thường xa Công ty nên chứng từ không chuyển về kịp thời sẽ gây ra việc thiếu chính xác.
  - Tình trạng thu nhập của người lao động không đồng đều giữa các đội dù họ có cùng bậc thợ, cùng số năm công tác tại Công ty nhưng người có lương cao, người có lương thấp, tạo ra tâm lý bất ổn trong người lao động. Việc này cũng dẫn tới việc báo cáo mất chính xác về hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đội làm Công ty thất thoát nguồn thu giảm lợi nhuận, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ không đảm bảo tính trung thực.
  Nên việc nghiện cứu đề tài này là rất cần thiết.
  2. Các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài
  Với mong muốn tìm hiểu về thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm, để từ đó có thể tìm ra những bất hợp lý, đánh giá những ưu nhược điểm trong công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra những khó khăn trong công tác kế toán, cũng như những kết quả đã đạt được.
  Đồng thời có thể góp một tiếng nói để hoàn thiện hơn công tác trả lương cho người lao động trong công ty đảm bảo hợp lý công bằng. Để tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy kích thích mạnh mẽ nhân tố vật chất và tinh thần cho người lao động. Từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế và một phần thực hiện tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp.
  Ngoài ra giúp cho các cơ quan Nhà nước có một cái nhìn tổng thể về tình hình chi trả lương của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động, từ đó chia ra các chính sách phù hợp.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu: Người lao động với các chế độ về các khoản thanh toán với người loa động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm chính là đối tượng nghiên cứu của đề tài.
  Không gian nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu giới hạn tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm.
  Thời gian nghiên cứu: số liệu được sử dụng chủ yếu là tháng 3 năm 2012.


  Xem Thêm: Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH xây dựng và thương mại M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status