Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương


  Luận văn dài 69 trang

  MỤC LỤC
  PHẦN I MỞ ĐẦU 1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1 Mục tiêu chung. 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. 2
  PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIÊU NGHIÊN CỨU 3
  2.1 NHỮNG LÝ LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 3
  2.1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh tế. 3
  2.1.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh. 3
  2.1.1.3 Nội dung cơ bản của hiệu quả kinh tế. 4
  2.1.2 Phân loại hiệu quả kinh tế. 5
  2.1.3.1 Căn cứ vào nội dung. 6
  2.1.3.2 Phân loại theo phạm vi đối tượng xem xét 6
  2.1.3.3 Theo yếu tố tham vào quá trình sản xuất 7
  2.1.4 Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. 7
  2.1.4.1 Vai trò. 7
  2.1.4.2 Ý nghĩa. 8
  2.1.5 Những vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hiệu quả trong SXKD giống cây trồng. 8
  2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM . 9
  2.2.1 Vai trò của hạt giống trong quá trình phát triển nông nghiệp. 9
  2.2.2 Một số nét chung về HQKD giống cây trồng. 11
  PHẦN III KHÁI QUÁT CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 13
  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 13
  3.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. 14
  3.1.3 Tình hình lao động tại Công ty. 19
  3.1.4 Tình hình trang thiết bị vật chất phục vụ cho việc SXKD của Công ty. 19
  3.1.5 Kết quả sản xuất và kinh doanh của Công ty. 23
  3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu. 25
  3.2.1.1 Phương pháp xử lí thông tin. 25
  3.2.1.2 Phương pháp phân tích kinh tế. 25
  3.3 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 26
  3.3.1 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả. 26
  3.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. 27
  PHẨN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28
  4.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 28
  4.1.1 Kết quả tạo nguồn của Công ty. 28

  i
  4.1.2 Tình hình tiêu thụ giống cây trồng của Công ty. 31
  4.1.2.1 Tình hình tiêu thụ các loại giống của Công ty. 31
  4.1.2.2. Khối lượng tiêu thụ một số loại giống chủ yếu của Công ty ở các địa phương. 34
  4.1.3 Mức độ chiếm lĩnh thị trường. 38
  4.1.4 Doanh thu bán hàng. 38
  4.1.5 Lượng giống tồn kho của Công ty. 41
  4.1.6 Công tác thu mua nguyên liệu đầu vào. 43
  4.2 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 43
  4.2.1 Kết quả, hiệu quả sản xuất chung của Công ty. 43
  4.2.2 Hiệu quả trong SXKD các loại giống của Công ty (2005 – 2007) 46
  4.2.2.1 Hiệu quả trong sản xuất tiêu thụ giống lúa. 46
  4.2.2.2 Hiệu quả trong SXKD giống ngô. 48
  4.2.2.3 Hiệu quả trong SXKD các giống khác. 50
  4.2.3 Hiệu quả sử dụng chi phí trong Công ty. 52
  4.1.5 Hiệu quả trong sử dụng lao động. 56
  4.3 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 58
  4.3.1 Phương hướng. 58
  4.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong SXKD của Công ty. 58
  4.3.2.1 Mở rộng thị trường đầu vào để làm tốt công tác tạo nguồn. 58
  4.3.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ. 58
  4.3.2.3 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty. 60
  PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 61
  5.1 KẾT LUẬN 61
  5.2 KIẾN NGHỊ. 63

  ii
  MỞ ĐẦU

  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 80% dân số sống ở nông thôn, gần 70% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Cho đến nay, sản phẩm của ngành trồng trọt vẫn là một trong những nguồn thu chính của ngành nông nghiệp cũng như của các hộ nông dân. Như vậy, để ngành trồng trọt đem lại giá trị kinh tế cao, cần có nhiều yếu tố để phục vụ cho quá trình sản xuất, đặc biệt là giống. Giống cây trồng là một trong bốn yếu tố có tác dụng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm, đó là: phân bón, nhân lực, nước và giống. Trong đó giống là vấn đề đầu tiên cần phải quan tâm vì nó mang tính chất quyết định nhất.
  Hiện nay, phát triển của ngành trồng trọt nên nhu cầu về giống cây trồng là rất lớn. Và giống ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với ngành sản xuất nông nghiệp. Do đó ngành sản xuất nông nghiệp cũng rất quan trọng vừa đáp ứng được mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp đồng thời đáp ứng được nhu cầu của người nông dân. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường dưới quy luật kinh tế khách quan đã hình thành rất nhiều hệ thống chuyên cung ứng giống cây trồng, nó không chỉ đơn thuần là có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có ảnh hưởng bởi các doanh nghiệp ngoài quốc đã và đang hoạt động, sẵn sàng có sự cạnh tranh giữa các công ty cũng như doanh nghiệp với nhau. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực kinh doanh thực sự có hiệu quả. Để đạt được điều đó, vấn đề doanh nghiệp đặt ra hàng đầu là quản lý cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối làm thế nào có thể cung ứng được nhiều sản phẩm nhất, đa dạng hoá sản phẩm và có thị trường vững chắc.
  Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng. Với cơ chế của nền kinh tế thị trường là sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị cung ứng giống khác nhau thì công ty phải tìm ra cách để nâng cao năng lực cạnh tranh, để có thể đứng vững trên thị trường. Vì vậy, đánh giá hiệu quả kinh doanh một giải pháp hợp lý mang tính cấp thiết để công ty tồn tại và phát triển một cách bền vững nhất.
  Được sự phân công của khoa kinh tế và phát triển nông thôn Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả SXKD tại Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương”.

  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích thực trạng SXKD, đề tài đánh giá hiệu quả SXKD tại Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương, đồng thời để xuất các giải pháp nhằm nâng cao HQSXKD.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống cơ sở lý luận về thực tế về hiệu quả doanh nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng SXKD giống cây trồng của Công ty.
  - Đánh giá HQKD một số loại giống cây trồng trong Công ty.
  -Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả trong SXKD của Công ty.


  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status