Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng M


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  I. Một số vấn đề chung về tiền lương . 3
  1. Tiền lương và bản chất của tiền lương . 3
  1.1 Khái niệm
  1.2 Bản chất của tiền lương . 4
  1.3 Ý nghĩa của tiền lương . 4
  1.4 Nội dung về tiền lương 5
  2. Các hình thức trả lương . 7
  2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian . 7
  2.1.1 Hình thức tiền lương theo thời gian giản đơn 7
  2.1.2 Hình thức tiền lương thời gian có thưởng . 8
  2.1.3 Ưu nhược điểm của hình thức trả lương theo thới gian 9
  2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 9
  2.2.1 Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp (không hạn chế) 9
  2.2.2 Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp 10
  2.2.3 Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng 10
  2.2.4 Tiền lương tính theo sản phẩm luỹ tiến 11
  2.2.5 Tiền lương khoán 11
  2.2.6 Tiền lương tính theo sản phẩm tính cho tập thể người lao động 12
  2.2.7 Ưu nhược điểm của hình thức tiền lương tính theo sản phẩm . 13
  3. Phụ cấp và tiền thưởng 14
  3.1 Phụ cấp . 14
  3.2 Tiền thưởng . 15
  4. Quỹ lương và các khoản trích theo lương 15
  4.1 Quỹ lương . 15
  4.2 Các khoản trích theo lương . 16
  II. Tổ chức hạch toán lao động 18
  1.Hạch toán tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động . 18
  1.1 Số lượng lao động trong doanh nghiệp 18
  1.2 Thời gian lao động của nhân viên 18
  2. Hạch toán kết quả lao động . 19
  3. Tính lương và trợ cấp BHXH 20
  III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23
  1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23
  2. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương . 23
  3. Tài khoản sử dụng . 24
  3.1 Tài khoản phải trả người lao động (334) . 24
  3.2 Tài khoản phải trả phải nộp khác (338) 25
  4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 27
  4.1 Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền công, tiền thưởng 27
  4.2 Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ . 28
  4.3 Kế toán khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 30
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SÁNG MỸ VIỆT NAM. 32
  I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam . 32
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 32
  2. Đặc điểm sản xuât kinh doanh của Công ty 33
  3. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 33
  3.1 Thuận lợi . 33
  3.2 Khó khăn 33
  4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 34
  5. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua 36
  6. Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán ở Công ty . 37
  II. Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 40
  1. Hạch toán lao động . 40
  2. Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam 42
  2.1 Quy trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ của kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam 42
  2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương của Công ty 43
  2.3 Nguyên tắc tính lương tại Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam . 44
  2.4 Phương pháp trả lương 57
  2.5 Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sáng Mỹ
  Việt Nam . 59
  2.5.1 Quỹ BHXH 59
  2.5.2 Quỹ BHYT . 60
  2.5.3 KPCĐ . 60
  2.6 Thủ tục tính BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên 61
  3. Hạch toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động . 63
  4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương . 65
  PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOẢN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SÁNG MỸ VIỆT NAM . 69
  I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam 69
  1. Ưu điểm 69
  1.1 Đội ngũ kế toán năng động nhiệt tình . 69
  1.2 Hình thức kế toán phù hợp . 69
  1.3 Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đơn giản, dễ tính 70
  1.4 Thực hiện đúng quy chế tiền lương, đúng quy định của Nhà nước 70
  1.5 Đoàn kết tốt các bộ công nhân viên trong Công ty 70
  2. Những tồn tại 71
  2.1 Tổ chức công tác kế toán chưa chuyên sâu 71
  2.2 Trích lập các khoản trích theo lương không đúng tỷ lệ quy định . 71
  2.3 Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với người lao động chưa chặt chẽ, chưa có tính răn đe đối với người lao động . 71
  2.4 Công ty chưa đa dạng được hình thức tính lương 72
  2.5 Chưa tổ chức phân tích quỹ lương . 72
  2.6 Chưa quan tâm đúng mức đến người lao động 72
  2.7 Phương pháp trả lương không còn phù hợp chưa áp dụng được những dịch vụ mới 72
  II. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam 73
  1. Sự cần thiết và mục tiêu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 73
  1.1 Sự cần thiết . 73
  1.2 Mục tiêu 73
  2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 73
  2.1 Nguyên tắc phù hợp 73
  2.2 Nguyên tắc hiệu quả 74
  3. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam 74
  3.1 Tuyển mới nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn và phân công lại công tác kế toán 74
  3.2 Tiến hành trích KPCĐ theo đúng quy định 75
  3.3 Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn 76
  3.4 Bổ sung hình thức tính lương cho người lao động . 77
  3.5 Tiến hành phân tích quỹ lương . 78
  3.6 Trả tiền phụ cấp cho người lao động . 78
  3.7 Trả lương công nhân viên qua hệ thống máy ATM . 79
  KẾT LUẬN 82
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, giữa các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt không chỉ về thương hiệu, thị phần mà còn có sự cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài, người lao động có tay nghề cao, đây cũng là một trong những nhân tố mang tính sống còn của doanh nghiệp.
  Để giải quyết vấn đề nhân lực thì tiền lương, điều kiện lao động là các yếu tố quan trọng để thu hút người lao động và giữ chân nhân tài.
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất mà mục đích của chủ doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động tiền lương nhận được thoả đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ tăng từ đó lợi ích của người lao động cũng tăng theo, cùng với tiền lương doanh nghiệp còn phải tình vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đó là các nguồn phúc lợi mà người lao động sẽ nhận được khi tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động, ốm đau, thai sản như vậy tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuận mà còn làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường đồng thời cũng phản ánh mối quan hệ của doanh nghiệp với người lao động.
  Đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam” sẽ thực hiện một số yêu cầu sau:
  - Tìm hiểu các lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.
  - Nghiên cứu các vấn đề kế toán tiền lương tại công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam.
  - Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, từ đó sẽ đưa ra những đề nghị giải quyết những vấn đề còn tồn tại nếu có.

  Nội dung bài khoá luận bao gồm ba phần:
  Phần I: Lý luận chung về lao động tiền lương và kế toán tiền lương trong doanh nghiệp.
  Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam.
  Phần III: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng Mỹ Việt Nam.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sáng M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status