Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình


  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu . 5
  Phần 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
  trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp .6
  1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
  trích theo tiền lương trong doanh nghiệp . 6
  1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương . 6
  1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
  1.1.2.1. Vai trò của tiền lương 6
  1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lương 7
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương . 7
  1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp . 7
  1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 7
  1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 8
  1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 8
  1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp 9
  1.2.2.3. Theo khối lượng công việc 9
  1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương . 9
  1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ .9 1.3.1. Quỹ tiền lương 9
  1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội . 10
  1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế . 11
  1.3.4. Kinh phí công đoàn 12
  1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương 12
  1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương . 13
  1.5.1. Hạch toán số lượng lao động . 13
  1.5.2. Hạch toán thời gian lao động . 13
  1.5.3. Hạch toán kết quả lao động . 14
  1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 14
  1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương . 15
  1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ .15
  1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 16
  1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 16
  1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương
  và khoản trích theo lương 19
  1.7. Hình thức sổ kế toán 20
  Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình 26
  2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại
  và Dịch Vụ Phú Bình 26
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình . 26
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình 28
  2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình . 29
  2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại
  và Dịch Phú Vụ Bình . 29
  2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình . .30
  2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương 30.
  2.2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương 30
  2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình 32 2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 33
  2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) . 33
  2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ . 33
  2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
  Dịch Vụ Phú Bình 34
  2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
  Công Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình 34
  Phần III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình .60
  3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương ở Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
  Dịch Vụ Phú Bình 60
  3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty 60
  3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương 60
  và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ 60
  3.1.3. Ưu điểm . 62
  3.1.4. Nhược điểm 62
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
  kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 62
  Kết luận 64
  Tài liệu tham khảo 65
  DANH MụC CáC Từ VIếT TắT


  1. bhxh: Bảo Hiểm Xã Hội
  2. BHYT Bảo Hiểm Y Tế
  3. KPCĐ .Kinh Phí Công Đoàn
  4. CNV Công Nhân Viên
  5. TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn
  6. LĐTL Lao Động Tiền Lương
  7. SP .Sản Phẩm
  8. TK .Tài Khoản
  9.CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên 10. SXKD .Sản Xuất Kinh Doanh
  Danh mục sơ đồ bảng biểu
  Trang
  Sơ đồ 1.1 – Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên 18
  Sơ đồ 1.2 – Hạch toán các khoản trích theo lương 19
  Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung .22
  Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký - Sổ Cái .23
  Sơ đồ 1.5 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ 24
  Sơ đồ 1.6 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ .26
  Sơ đồ 2.1 – Tổ chức công tác kế toán 30
  Bảng biểu 2.2 - Đặc điểm lao động của công ty .31
  Bảng biểu 2.3 – Bảng chấm công tháng 12 văn phòng hành chính 37
  Bảng biểu 2.4 - Bảng thanh toán lương tháng 12 văn phòng hành chính .41
  Bảng biểu 2.5 - Bảng thanh toán lương tháng 12 Công Ty Phú Bình 42
  Bảng biểu 2.6 - Bảng phân bổ tiền lương và trích theo lương .43
  Bảng biểu 2.7 - Bảng phân bổ tiền lương của các bộ phận .44
  Bảng biểu 2.8 - Chứng từ ghi sổ 1 .45
  Bảng biểu 2.9 - Chứng từ ghi sổ 2 46
  Bảng biểu 2.10 - Chứng từ ghi sổ 3 47
  Bảng biểu 2.11 - Chứng từ ghi sổ 4 48
  Bảng biểu 2.12 - Chứng từ ghi sổ 5 48
  Bảng biểu 2.13 – Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 49
  Bảng biểu 2.14 – Sổ cái TK 334 .50
  Bảng biểu 2.15 – Sổ cái TK 338 .51
  Bảng biểu 2.16 – Bảng tạm ứng lương kỳ I bộ phận tổng hợp .55
  Bảng biểu 2.17 - Bảng tạm ứng lương kỳ I văn phòng hành chính 56
  Bảng biểu 2.18 – Bảng kê phân loại có TK 334 .58
  Bảng biểu 2.19 – Bảng kê phân loại có TK 338 .59
  Bảng biểu 2.20 – Bảng kê phân loại có TK 338 .60
  Bảng biểu 2.21 – Bảng kê phân loại có TK 334 .60


  Bảng biểu 2.22 – Bảng kê phân loại có TK 622 61
  Bảng biểu 2.23 – Bảng kê phân loại có TK 338 61
  Bảng biểu 2.24 – Bảng kê phân loại có TK 338 62
  Bảng biểu 2.25 – Nhật ký chứng từ số 7 63  Lời mở đầu
  Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
  Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Từ đó thấy kế toán tiền lương là các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình”Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status