Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch


  MỤC LỤC
  Các ký hiệu viết tắt: 7
  Danh mục các sơ đồ. 8
  Danh mục các bảng biểu. 9
  Danh mục tài liệu tham khảo. 10
  LỜI NÓI ĐẦU 11
  CHƯƠNG 1. 13
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 13
  1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 13
  1.1.1.1. Doanh nghiệp thương mại 13
  1.1.1.2.Quá trình bán hàng. 14
  1.1.1.3.Kết quả kinh doanh. 14
  1.1.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 15
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. .15
  1.1.4 ý nghĩa của kế toán bán hàng .16
  1.2.Các phương pháp tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 16
  1.2.1 Phương pháp bán buôn hàng hoá. 16
  1.2.2 Bán lẻ hàng hoá. 17
  1.2.3 Phương pháp bán hàng đại lý. 18
  1.2.4 Phương pháp bán hàng trả chậm trả góp 18
  1.2.5 Phương thức hàng đổi hàng. 18
  1.3. Hạch toán tổng hợp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 18
  1.3.1 Chứng từ sử dụng. 19
  1.3.2 Tài khoản sử dụng. 19
  1.3.3 Phương thức tính giá vốn hàng bán. 19
  1.3.3.1.Phương thức giá đơn vị bình quân (bình quân gia quyền) 20
  1.3.3.2.Phương pháp nhập trước xuất trước. 20
  1.3.3.3.Phương pháp nhập sau xuất trước. 20
  1.3.3.4.Phương pháp tính theo giá đích danh. 20
  1.3.3.5.Phương pháp giá hạch toán. 20
  1.3.4 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ. 21
  1.3.5 Phương pháp hạch toán tổng hợp. 21
  1.3.5.1.Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 21
  1.3.5.1.1 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 21
  Sơ đồ 1: Hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 21
  Sơ đồ 2: Hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng. 22
  Sơ đồ 3: Hạch toán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (giao tay ba) 23
  Sơ đồ 4: Hạch toán phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán. 23
  Sơ đồ 5: Hạch toán phương thức bán lẻ. 24
  Sơ đồ 6: Hạch toán phương thức bán hàng đại lý. 25
  Sơ đồ 7: Hạch toán phương thức bán hàng trả chậm trả góp .26
  1.3.5.1.2 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. 26
  1.3.5.2.Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 27
  Sơ đồ 8: Hach toán tiêu thụ hàng hoá theo PP KKĐK 26
  1.3.6 Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý kinh doanh 27 1.3.6.1. Hạch toán chi phí bán hàng .27
  1.3.6.2. Hạch toán chi phí doanh nghiệp 30
  1.3.7 Hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 30
  1.3.7.1 Các khái niệm 35
  1.3.7.2 Tài khoản sử dụng. 35
  1.3.7.3 Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 36
  1.3.8 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 36
  1.4 Các hình thức kế toán 37
  1.4.1 Hình thức nhật ký chung 37
  1.4.2 Hình thức kế toán trên máy vi tính 39
  1.4.3 Hình thức nhật ký-ý sổ cái 41
  1.4.4 Hình thức chứng từ ghi sổ 42
  CHƯƠNG 2:THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T&C 43
  2.1.Đặc điểm chung của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 43
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C. 43
  2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy và đặc điểm kinh doanh của công ty 45
  2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 46
  2.1.3.1.Cơ cấu bộ máy kế toán 47
  2.1.3.2 Hệ thống tài khoản áp dụng. 50
  2.1.3.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C. 50
  2.1.3.4.Sổ kế toán sử dụng. 51
  2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C. 52
  2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty. 52
  2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 53
  2.2.3. Kế toán xuất kho vật tư, hàng hoá. 54
  2.2.3.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ. 54
  2.2.3.2. Quy trình xuất kho hàng hoá. 54
  2.2.4 Các phương pháp thanh toán tiền hàng. 61
  2.2.5 Kế toán bán hàng. 61
  2.2.5.1.Kế toán giá vốn hàng bán. 61
  2.2.5.2.Kế toán doanh thu bán hàng. 69
  2.2.5.3.Kế toán phải thu khách hàng. 69
  2.2.5.4.Kế toán các khoản giảm trừ. 75
  2.2.5.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 80
  2.2.6 Kế toán kết quả kinh doanh. 83
  2.2.7 Lợi nhuận chưa phân phối 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T&C
  3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 104
  3.1.1 Những ưu điểm. 104
  3.1.2. Những điểm cần hoàn thiện. 105
  3.2. Một số ý kiến cần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y tế T&C. 105
  Kết luận . 107  CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT:
  - TM:Thương mại
  - DN[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D">oanh nghiệp
  - CFQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  - XĐKQKD: Xác định kết quả kinh doanh
  - HĐ GTGT: Hoá đơn giá trị gia tăng
  - TSCĐ:Tài sản cố định
  - TK:Tài khoản
  - CKTM: Chiết khấu thương mại
  - CKTT: Chiết khấu thanh toán
  - CBCNV: Cán bộ công nhân viên
  - GGHB: Giảm giá hàng bán
  - HBBTT: Hàng bán bị trả lại
  - CCDC: Công cụ dụng cụ
  - DT[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D">oanh thu
  - TC:Tài chính
  - DV: Dịch vụ
  - LN: Lợi nhuận  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp Sơ đồ 2: Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng Sơ đồ 3: Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp(giao tay ba)
  Sơ đồ 4: Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán Sơ đồ 5: Hạch toán phương thức bán lẻ Sơ đồ 6: Hạch toán phương thức bán hàng đại lý
  Sơ đồ 7: Hạch toán phương thức bán hàng trả chậm trả góp Sơ đồ 8: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp KKĐK
  Sơ đồ 9: Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
  Sơ đồ 10: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
  Sơ đồ 11: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh
  Sơ đồ 12: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Nhật ký chung”
  Sơ đồ 13: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Kế toán trên máy vi tính”
  Sơ đồ 14: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Nhật ký sổ cái”
  Sơ đồ 15: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”
  Sơ đồ 16: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 17: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU


  Bảng 1: Danh sách các mặt hàng
  Bảng 2: Hóa đơn giá trị gia tăng
  Bảng 3: Phiếu xuất kho
  Bảng 4: Thẻ kho
  Bảng 5: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hoá
  Bảng 6: Sổ chi tiết hàng hoá
  Bảng 7: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán
  Bảng 8: Sổ chi tiết thanh toán với người mua
  Bảng 9: Sổ tổng hợp theo dõi công nợ với khách hàng
  Bảng 10: Sổ chi tiết TK 521
  Bảng 11: Phiếu nhập kho hàng bán trả lại
  Bảng 12: Sổ chi tiết TK 5212
  Bảng 13: Hóa đơn dịch vụ
  Bảng 14: Bảng thanh toán lương nhân viên văn phòng
  Bảng 15: Sổ chi tiết TK 642
  Bảng 16: Nhật ký chung
  Bảng 17: Sổ cái TK 511
  Bảng 18: Sổ cái TK 5211
  Bảng 19: Sổ cái TK 5212
  Bảng 20: Sổ cái TK 632
  Bảng 21: Sổ cái TK 131
  Bảng 22: Sổ cái TK 642
  Bảng 23: Sổ cái TK 911
  Bảng 24: Sổ cái TK 421
  Bảng 25: Báo cáo kết quả kinh doanh

  Danh mục tài liệu tham khảo
  1.Giáo trình “Kế toán thương mại và dịch vụ”-Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội, Tác giả:Thạc sĩ Hoàng Thị Việt Hà 3.Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam –Nhà xuất bản Tài chính –HN tháng 01-2004 4.Giáo trình “Kế toán doanh nghiệp” –Học viện Tài chính Tác giả[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">GS-TS:Ngô Chi và TS:Trương Thị Thuỷ 5. “Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán”-Nhà xuất bản tài chính –Hà Nội-2005 6.Trang web:http/www.mof.gov.vn Và một số tài liệu khác

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
  Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn KQKD nói chung và kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
  Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C em đã đi sâu nghiên cứu vấn đề tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài :
  “ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C .

  Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo, trực tiếp là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan cùng các anh, các chị cán bộ kế toán Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các anh, các chị phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
  Chuyên đề của em gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.


  Chương 2 : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C .

  Chương 3 : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status