Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam


  M ỤC L ỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Khái quát chung về vốn của doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Phân loại vốn. 5
  1.1.2.1. Căn cứ theo phương thức luân chuyển giá trị của vốn. 5
  1.1.2.2. Căn cứ theo nguồn hình thành vốn. 7
  1.1.2.3. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn. 8
  1.1.2.4. Căn cứ theo phạm vi huy động và sử dụng vốn. 9
  1.1.3. Vai trò của vốn. 10
  1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 11
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 11
  1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 12
  1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn. 13
  1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 13
  1.2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận. 14
  1.2.3.3. Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 15
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 18
  1.3.1. Các nhân tố chủ quan. 18
  1.3.1.1. Trình độ bộ máy quản lý và người lao động. 18
  1.3.1.2. Cơ cấu vốn. 19
  1.3.1.3. Chi phí vốn. 20
  1.3.1.4. Thị trường của doanh nghiệp. 21
  1.3.1.5. Nguồn vốn. 21
  1.3.2. Các nhân tố khách quan. 23
  1.3.2.1. Cơ chế quản lý và các chính sách của Đảng, Nhà nước. 23
  1.3.2.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh. 24
  1.3.2.3. Rủi ro kinh doanh. 25
  1.3.2.4. Rủi ro bất thường. 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM . 26
  2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam . 26
  2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 26
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. 27
  2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 27
  2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 28
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 28
  2.1.3.1.Hội đồng quản trị 28
  2.1.3.2.Ban kiểm soát 29
  2.1.3.3.Giám đốc điều hành. 29
  2.1.3.4.Phòng tổ chức hành chính nhân sự. 29
  2.1.3.5.Phòng kinh tế - kế hoạch. 30
  2.1.3.6. Phòng cơ giới - vật tư. 30
  2.1.3.7. Phòng tài chính – kế toán. 30
  2.1.4. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh. 31
  2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 -2011. 37
  2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam 39
  2.2.1. Thực trạng vốn và tài sản của công ty CP xây dựng BYD Việt Nam 39
  2.2.1.1. Thực trạng về tài sản của BYD 39
  2.2.1.2. Thực trạng về nguồn vốn của BYD 41
  2.2.2. Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty CP xây dựng BYD Việt Nam 43
  2.2.2.1. Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn cố định. 43
  2.2.2.2. Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 46
  2.2.2.3 Thực trạngvà hiệu quả sử dụng tổng vốn. 54
  2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam . 56
  2.3.1. Kết quả đạt được. 56
  2.3.1.1. Về vốn cố định. 56
  2.3.1.2 - Về vốn lưu động. 56
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 57
  2.3.2.1. Hạn chế. 57
  2.3.2.2. Nguyên nhân. 58
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM . 61
  3.1. Phương hướng hoạt động của công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam trong thời gian tới 61
  3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam 62
  3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 62
  3.2.1.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượngTSCĐ trong thời gian tới 62
  3.2.2 .Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 63
  3.2.2.1. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của công ty. 63
  3.2.2.1. Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt 63
  3.2.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng 65
  3.2.2.4. Quản lý chặt hơn nữa hàng tồn kho. 66
  3.2.2.5. Chú trọng quản lý vật tư và máy móc. 66
  3.2.2.6.Về tổ chức đào tạo. 68
  3.2.2.7. Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất 68
  3.2.3. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động. 69
  KẾT LUẬN 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
  XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP . 73


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BYD Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam
  CPĐT Cổ phần đầu tư
  CP Cổ phần
  QLDA Quản lý dự án
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  HĐKD Hoạt động kinh doanh
  CĐKT Cân đối kế toán
  BCTC Báo cáo tài chính
  TS Tài sản
  TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình
  TSCĐ Tài sản cố định
  TSNH Tài sản ngắn hạn
  TSDH Tài sản dài hạn
  TSLĐ Tài sản lưu động
  NSNN Ngân sách nhà nước
  CSH Chủ sở hữu
  LN Lợi nhuận
  trđ triệu đồng
  VKD vốn kinh doanh


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1: Một số công trình, dự án tiêu biểu do công ty đã và đang thực hiện 34
  Bảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam 37
  Bảng 2.2: Nguồn hình thành vốn của công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam . 38
  Bảng 2.3: Cơ cấu tài sản của công ty năm 2011. . 39
  Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2011. . 41
  Bảng 2.5: Cơ cấu vốn cố định của công ty . 44
  Bảng 2.6: Hiệu quả sử dụng vốn cố định 44
  Bảng 2.7: Hệ số sinh lời của vốn cố định . 46
  Bảng 2.8: Cơ cấu vồn lưu động của công ty . 47
  Bảng 2.9: Nguồn tài trợ vốn lưu động . 49
  Bảng 2.10: Tình hình thanh toán của BYD . 50
  Bảng 2.11: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của BYD 52
  Bảng 2.12: Hiệu quả sử dụng tổng vốn tại công ty BYD . 56
  LỜI NÓI ĐẦU

  Vốn là yếu tố hàng đầu vào không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn.
  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Vấn đề hiệu quả sử dụng vốn không phải chỉ riêng một đối tượng nào mà tất cả các nhà kinh doanh, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp đều phải tính toán kỹ lưỡng đến các phương hướng, biện pháp làm sao sử dụng vốn đầu tư một cách có hiệu quả nhất, sinh được nhiều lợi nhuận nhất. Thực tế cho thấy, để thực hiện được điều đó không phải là đơn giản. Rất nhiều doanh nghiệp không đứng vững nổi trong cơ chế thị trường, làm ăn thua lỗ gây thâm hụt nguồn vốn. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp thuộc các nghành kinh tế khác nhau đã đạt được thành công, khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong nước và thế giới.
  Sau thời gian học tập tại trường và quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng BYD Việt Nam, em đã được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía cô giáo Th.S Nguyễn Thị Diệu Chi cùng các anh, chị trong phòng Tài chính - Kế toán, phòng Hành chính - Nhân sự, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình, với đề tài:

  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam

  Chuyên đề tốt nghiệp của em bao gồm các nội dung chính như sau:
  Chương I: Các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam
  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam.
  Do giới hạn về mặt thời gian, hiểu biết còn hạn chế và các điều kiện khách quan khác nên bài viết này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo cùng các anh, chị hướng dẫn tại công ty để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn !


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng BYD Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status