Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5


  MỤC LỤC

  Bìa . i
  Nhận xét của giáo viên ii
  Nhận xét của đơn vị thực tập iii
  Lời cảm ơn iv
  Các từ viết tắt đã sử dụng v
  Danh sách các bảng đã sử dụng . vi
  Danh mục các đồ thị, sơ đồ vii
  Mục lục . viii


  Lời mở đầu 1
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 3
  I. Khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu . 3
  1. Khái niệm sản xuất . 3
  2. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  3. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu . 3
  a. Phân loại theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí) 3
  b. Phân loại theo công dụng kinh tế chi phí (khoản mục chi phí) 3
  II. Khái niệm giá thành sản phẩm và cách phân loại giá thành sản phẩm 4
  1. Giá thành sản phẩm 4
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 4
  a. Phân loại theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành . 4
  b. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí . 4
  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
  III. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 5
  IV Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm . 5
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 5
  2. Đối tượng tính giá thành 5
  3. Kỳ tính giá thành 6
  V. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 6
  1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 6
  2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất . 6
  VI. Kế toán chi phí sản xuất 6
  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6
  a. Khái niệm . 6
  b. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 7
  c. Chứng từ, tài khoản sử dụng và kế toán các nghiệp vụ chủ yếu . 7
  2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 8
  a. Khái niệm . 8
  b. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành . 8
  c. Chứng từ, tài khoản sử dụng và kế toán các nghiệp vụ chủ yếu . 9
  3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 10
  a. Khái niệm . 10
  b. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành . 10
  c. Chứng từ, tài khoản sử dụng và kế toán các nghiệp vụ chủ yếu . 11
  VII. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 13
  1. Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 13
  2. Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) . 14
  VIII. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 15
  1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 15
  2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương . 15
  3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức . 16
  IX. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
  1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 17
  2. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ . 17
  3. Phương pháp hệ số . 17
  4. Phương pháp tỷ lệ . 18

  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 . 19
  Phần I: Giới thiệu khái quát về Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 . 19
  I. Đặc điểm chung về Công Ty Cố Phần Thủy Sản Số 5 19
  1. Giới thiệu về công ty 19
  2. Lịch sử hình thành và phát triển . 19
  3. Chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của công ty 20
  4. Cơ sở sản xuất 20
  5. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 20
  6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn của công ty 21
  II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 22
  1. Cơ cấu . 22
  2. Chức năng phòng ban . 22
  III. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . 23
  1. Cơ cấu . 23
  2. Chức năng của bộ máy kế toán . 23
  3. Trách nhiệm và công việc . 24
  IV. Đặc điểm của hệ thống kế toán áp dụng tại công ty 24
  V. Hình thức kế toán trên máy vi tính 25
  1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 25
  2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . 25
  Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 . 26
  I. Giới thiệu quy trình công nghệ tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 . 26
  II. Tổng quan về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 26
  III. Kế toán chi phí sản xuất xuất tại công ty . 27
  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27
  a. Các loại nguyên vật liệu sử dụng tại công ty . 27
  b. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho 27
  c. Phương pháp phân bổ 27
  d. Tài khoản và chứng từ sử dụng . 28
  e. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28
  2. Kế toán chi phi nhân công trực tiếp 31
  a. Nội dung chi phi nhân công trực tiếp 31
  b. Tài khoản và chứng từ sử dụng . 31
  c. Hình thức trả lương, cách tính lương và các khoản trích theo lương 31
  d. Phương pháp phân bổ 31
  e. Kế toán tập hợp chi phi nhân công trực tiếp 32
  3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 37
  a. Nội dung chi phí sản xuất chung . 37
  b. Tài khoản và chứng từ sử dụng . 37
  c. Phương pháp phân bổ 37
  d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 38
  IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 42
  2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 44
  3. Tính giá thành sản phẩm . 45

  Chương III: Nhận xét và kiến nghị . 47
  I. Nhận xét . 47
  1. Những ưu điểm . 47
  a. Về công tác kế toán tại công ty . 47
  b. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 48
  2. Những mặt còn tồn tại 49
  II. Kiến nghị 49
  1. Kế toán thiệt hại do ngừng sản xuất . 49
  2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ . 50
  a. Trường hợp sửa chữa lớn ngoài kế hoạch 50
  b. Trường hợp sửa chữa lớn theo kế hoạch . 50
  3. Kế toán công cụ, dụng cụ . 51
  4. Kế toán trích khấu hao TSCĐ 51
  5. Về kế toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp . 52
  6. Về kỳ tính giá thành . 52
  7. Về phương pháp tính giá thành 52
  8. Về hạch toán BHTN . 53
  9. Về biện pháp hạ giá thành sản phẩm 55
  10. Về công tác phân tích giá thành sản phẩm . 56

  Kết luận . 59

  Phụ lục

  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status