Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- hữu nghị Việt Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- hữu nghị Việt Hà


  Vốn là một phạm trù của nền kinh tế hàng hóa, là một trong hai yếu tố quyết định
  sản xuất và lưu thông hàng hóa.Công tác quản lý và sử dụng vốn mang một ý nghĩa
  quan trọng, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phái triển. Vì vậy, vấn đề
  tạo lập và qủn lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những
  lợi ích tối đa cho doanh nghiệp đang là vấn đề bức xúc đặt ra đối với tất cả các doanh
  nghiệp. Trong tổng số vốn kinh doanh vốn lưu ®éng chiếm một vai trò hết sức quan
  trọng.
  Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh diễn ra hết sức quyết liệt giữa các doanh
  nghiệp, nó đặt các doanh nghiệp luôn phải đứng trước các yêu cầu như cải tiến công
  nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín trên thị trường Vì vậy, việc
  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh được đặt ra như
  một yêu cầu tất yếu đối với câc doanh nghiệp.
  Việc sử dụnh vốn lưu động hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng khả
  năng cạnh tranh và lợi nhuận của công ty. Làm thế nào để sử dụng vốn lưu động một
  cách có hiệu quả nhất là vấn đề khó khăn đối với công ty hiện nay.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề sử dụng vốn lưu ®ộng của doanh
  nghiệp, bằng kiến thức đã học ở trường và ®i sâu vào nghiên cứu về mảng tài chính,
  em chọn đề tài:” Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
  Trách nhiệm hữu hạn- hữu nghị Việt Hàn”. Với mục đích tăng thêm sự hiểu biết về
  hoạt động quản trị tài chính trong một doanh nghiệp, nắm bắt các vấn đề thực tiễn và
  tìm kiếm những giải pháp có tính tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu
  động trong tại công ty.
  Ph
  ¬ng ph¸p luËn mà em sö dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng kho¸ luËn là vËn
  dông kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi tài liÖu s¸ch b¸o ®Ó t×m hiÓu thùc tiÔn vÒ vÊn
  ®Ò nh»m t×m kiÕm gi¶i ph¸p thÝch hîp.
  Ph
  ¬ng ph¸p ®îc
  sö dông là ph
  ¬ng ph¸p ph©n tÝch, so s¸nh ®¸nh gi¸ t×nh
  h×nh diÔn biÕn cña C«ng ty. Những vấn đề trình bày trong chuyên đề chính là nghiên
  cứu về quá trình quản lý sử dụng vốn lưu động của công ty để từ đó phân tích, luận giải
  vấn đề nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề bao gồm 3 phần chính.
  Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
  lưu động trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng về quản lý sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.
  Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
  vốn lưu động tại doanh nghiệp.
  Ch
  ¬ng 1
  LÝ LUẬN CHUNG vÒ vèn LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  vèn LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
  1.1.Tổng quan về vốn lưu động.
  1.1.1. Khái niệm vÒ vèn l-u ®éng
  Trước đây, dưới thời kỳ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, các doanh nghiệp
  quốc doanh hoạt động trong điều kiện Nhà nước giao vốn bao cấp về giá, sản xuất và
  tiêu thụ theo đơn đặt hàng của Nhà nước các doanh nghiệp không có ý thức bảo tồn,
  tiết kiệm và phát triển, thậm chí còn gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước giao
  cho.
  Chuyển sang nền kinh tế thị trường, cơ chế chính sách có sự thay đổi căn bản.
  Nghị quyết Đại hội VI khóa 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Namđẫ
  nhấn mạnh:” Các xí nghiệp quốc doanh không còn được bao cấp về giá và vốn, phải
  chủ động sản xuất kinh doanh với quyền tự chủ đầy đủ đảm bảo tự bù đắp chi phí, nộp
  đủ thuế và có lãi”. Theo tinh thần đó các doanh nghiệp sản xuất phải gắn với thị
  trường, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về vốn.
  Để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần có một lượng
  vốn nhất định, trong đó vốn lưu động chiếm một vị trí khá quan trọng. Trong nền kinh
  tế thị trường hiện nay, vốn lưu động là điều kiện quuết định đến hoạt động kinh doanh
  của doanh nghiệp.
  Hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động các doanh nghiệp cần
  có các đối tượng lao động. Khác với tư liệu lao động các đối tượng lao động như:
  Nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh
  và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn
  bộ, một lần vào giá trị sản phẩm.
  Những đối tượng lao động nói trên nếu xét về hình thái biểu hiện được gọi là tài
  sản lưu động, còn nếu xét về hình thái giá trị thì được gọi là vốn cố định của doanh
  nghiệp.
  Trong các doanh nghiệp người ta chia tài sản lưu động thành hai loại: Tài sản lưư
  động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông. Trong quá trình sản xuất kinh doanh các
  tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông vận động thay thế và chuyển
  hóa lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục.
  Trong điều kiện nền kinh tế hàng hóatiền
  tệ, để hình thành các tài sản lưu động
  sản xuất và tài sản lưu động lưu thông các doanh nghiệp bỏ ra một số vốn đầu tư ban
  đầu nhất định. Vì vậy có thể nói vốn lưu động của doanh nghiệp là một số vốn tiền tự
  ứng trước để đầu tư, mua sắn tài sản lưu động của doanh nghiệp. Vốn lưu động thuần
  của doanh nghiệp được xác định bằng tổng giá trị tài sản lưu động của doanh nghiệp
  trừ đi các khoản nợ ngắn hạn.
  Phù hợp với đặc điểm trên của tài sản lưu động, vốn lưu động của doanh nghiệp
  cũng không ngừng vận động qua các giai đoạn của chu kỳ sản xuất: Dự trữ sản xuất và
  lưu thông. Quá tình này dược diễn ra liên tục và thường xuyên lặp lại theo chu kỳ và
  được gọi là quá trình tuần hoàn, chu chuyển của vốn lưu động lại thay đổi hình thái


  Xem Thêm: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- hữu nghị Việt Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- hữu nghị Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status