Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Luận Án TS Kinh tế: Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận Án TS Kinh tế: Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ng


  Luận án dài 175 trang có File WORD

  Trang phụ bìa ii
  Lời cam đoan iii
  Lời cảm ơn iv
  Mục lục v
  Danh mục chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ ix
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ tổ chức kế toán quản trị chi phí giá thành sản phẩm
  1.2. Nội dung về tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  1.3. Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số nước trên thế giới và bài học vận dụng ở việt nam

  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

  2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trông Việt Nam
  2.3. đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam

  CHƯƠNG 3. NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH GIỐNG CÂY TRỒNGVIỆT NAM
  3.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam
  3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt nam
  3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam

  KẾT LUẬN 138
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 141
  BẢNG BIỂU
  PHỤ LỤC 147-171  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


  Bảng Bảng 1.1 Phân tích điểm hoà vốn 48
  Bảng 1.2 Báo cáo sản xuất theo phương pháp bình quân 147
  Bảng 1.3. Báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước 148
  Bảng 2.1. Phiếu xuất kho 83
  Bảng 2.2. Bảng phân bổ vật liệu công cụ dụng cụ 149
  Bảng 2.3. Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 150
  Bảng 2.4. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 151
  Bảng 2.5. Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 153
  Bảng 2.6. Bảng phân bổ khấu hao 154
  Bảng 2.7. Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung 155
  Bảng 2.8. Sổ chi tiết tài khoản 154
  Bảng 2.9. Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 157
  Bảng 2.10. Báo cáo giá thành sản xuất sản phẩm
  Bảng 3.1. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí
  Bảng 3.2. Mẫu phiếu xuất kho theo hạn mức
  Bảng 3.3 Mẫu phiếu xuất kho
  Bảng 3.4a Thanh toán theo phương thức khoán sản phẩm
  Bảng 3.4b Phiếu theo dõi lao động đối với công nhân sản xuất trực tiếp
  Bảng 3.5 định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 116
  Bảng 3.6 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 121
  Bảng 3.7 Bảng tổng hợp kế hoạch chi phí sản xuất năm 2009 121
  Bảng 3.8 Sổ định mức và dự toán chi phí sản xuất 127
  Bảng 3.9 Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 128
  Bảng 3.10 Sổ chi tiết chi phí làm đất chuẩn bị sản xuất 128
  Bảng 3.11 Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 129
  Bảng 3.12 Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung 129
  Bảng 3.13 Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 130
  Bảng 3.14 Thẻ tính giá thành sản phẩm 131
  Bảng 3.15 Báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí 159
  Bảng 3.16 Báo cáo trách nhiệm của trung tâm kinh doanh 159
  Bảng 3.17 Báo cáo trách nhiệm của trung tâm đầu tư 160
  Bảng 3.18 Báo cáo chi phí sản xuất 161
  Bảng 3.19 Báo cáo chi phí sản xuất theo phương pháp bình quân 161
  Bảng 3.21 Báo cáo giá thành sản phẩm 164
  Bảng 3.22 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (dạng theo biến phí)  SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1 Giá thành sản xuất toàn bộ của sản phẩm 26
  Sơ đồ 1.2 Giá thành sản xuất theo biến phí 27
  Sơ đồ 1.3 Giá thành có phân bổ hợp lý chi phí cố định 28
  Sơ đồ 1.4 Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ 29
  Sơ đồ 1.5 Quá trình tập hợp chi phí theo công việc 37
  Sơ đồ 1.6 Chi phí sản xuất được tập hợp theo từng phân xưởng 42
  Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam
  Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam
  Sơ đồ 3.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam
  Sơ đồ 3.2 Kế toán xác định chi phí sản phẩm theo công việc
  Sơ đồ 3.3 Kế toán xác định chi phí sản phẩm theo quá trình sản xuất
  MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA đỀ TÀI

  Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 (Tháng 11/2006) của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đem lại rất nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng nói riêng. Các doanh nghiệp không còn được sự bảo hộ của Nhà nước về thuế, về trợ cấp, ưu đãi khác và cạnh tranh đang trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng, điều đó đặt ra cho công tác quản lý kinh tế tài chính là một yêu cầu bức xúc. Hàng loạt chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với nền kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện đó, tổ chức kế toán quản trị nói chung, tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm nói riêng một cách khoa học, hợp lý cho các doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam có ý nghĩa về mặt thực tiễn.
  Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là khâu quan trọng trong công tác quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế để cạnh tranh và tạo lợi thế trong kinh doanh thì việc tính đúng, tính đủ và kịp thời các yếu tố đầu vào, giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong việc định giá bán sản phẩm và xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành giống cây trồng.
  Về mặt lý luận, tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đã được thừa nhận ở Việt Nam. Tuy nhiên còn khá mới mẻ, mặt khác trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cần phải được bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp và thông lệ kế toán quốc tế.
  Xuất phát từ vấn đề lý luận và thực tiễn, tác giả luận án chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam”.

  Thông qua việc thực hiện đề tài, nghiên cứu sinh mong muốn đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam.


  Xem Thêm: Luận Án TS Kinh tế: Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận Án TS Kinh tế: Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status