Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp


  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TƯ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
  1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp. 3
  1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp. 7
  1.2.1. Khái quát đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 7
  1.2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất xây lắp. 8
  1.2.3. Nội dung và đặc điểm chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp 9
  Phần II: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
  2.1. Chứng từ, quy trình luân chuyển chứng từ và tài khoản sử dụng. 11
  2.2. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung. 14
  2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung. 19
  Phần III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 21
  3.1. Những vấn đề còn tồn tại trong kế toán chi phí sản xuất chung tại doanh nghiệp xây lắp 21
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung. 22
  KẾT LUẬN 24
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 25  DANH MỤC CÁC TƯ VIẾT TẮT

  TSCĐ Tài sản cố định
  NVL Nguyên vật liệu
  CCDC Công cụ dụng cụ
  KPCĐ Kinh phí công đoàn
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  CPSX
  CPSXC
  Chi phí sản xuất
  Chi phí sản xuất chung
  GTGT Giá trị giá tăng
  VAT Thuế giá trị gia tăng
  TK Tài khoản
  CNV Công nhân viên
  MTC Máy thi công
  KH TSCĐ Khấu hao tài sản cố định
  XD Xây dựng
  NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
  NCTT Nhân công trực tiếp
  SXC Sản xuất chung
  CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
  CPMTC Chi phí máy thi công
  CT Công trình
  SXKD Sản xuất kinh doanh  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  Sơ đồ 1. Sơ đồ hoạt động sản xuất xây lắp. 6
  Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 17
  Sơ đồ 3:Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung. 18

  Biểu 1: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung: 13
  Biểu 2: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung. 14
  LỜI NÓI ĐẦU

  ViÖt nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn, c¸c lo¹i h×nh Doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn vưng, c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh lu«n t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. ChÝnh ®iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña th«ng tin kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp ngµy ®­îc n©ng cao. ë nhưng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, th«ng tin kÕ to¸n trë thµnh mét c«ng cô quan träng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh tiÕt kiÖm chi phÝ, ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­, chän ph­¬ng ¸n tèi ­u.
  Ngµnh x©y l¾p lµ mét trong nhưng ngµnh quan träng s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o ra cë së vËt chÊt h¹ tÇng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §©y lµ ngµnh chiÕm tû träng ®Çu t­ lín trong tæng sè vèn ®Çu t­ cña c¶ n­íc kÓ c¶ quy m« vµ chÊt l­îng. Qu¶n lý chi phÝ lµ viÖc tæng hîp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ viÖc sö dông c¸c nguån vµ chi phÝ, tõ ®ã ®­a ra nhưng quyÕt ®Þnh vÒ c¸c chi phÝ ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n cña doanh nghiÖp. Chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh lu«n cã nhưng biÕn ®éng nhÊt ®Þnh trong tõng thêi kú ®Ó qu¶n lý ®ång vèn trong ngµnh x©y l¾p mét c¸ch hiÖu qu¶, kh¾c phôc nhưng nh­îc ®iÓm, khai th¸c thÕ m¹nh ®Ó phôc vô tèt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
  Kế toán chi phí sản xuất giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật tư, nhân công kế toán chi phí sản xuất đúng đắn sẽ giúp các đơn vị, doanh nghiệp xây lắp xác định được chi phí sản xuất là tiết kiệm hay lãng phí để từ đó đưa ra các biện pháp thích hợp hơn cho công tác quản lý trong đơn vị một cách đúng đắn và có nhiều hiệu quả hơn. Để có thể cạnh tranh thắng lợi thì việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, việc tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm là một vấn đề thiết yếu của các doanh nghiệp xây lắp trong việc thực hiện mục tiêu tăng lợi nhuận. Trong các yếu tố chi phí trên, chi phí sản xuất chung là một yếu tố chi phí rất quan trọng mà các doanh nghiệp xây lắp phải quan tâm trong việc hạ giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung là một khâu quan trọng trong công tác kế toán nói riêng và công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp nói chung, vì vây tôi chọn đề tài: “ Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp”.

  Nội dung Đề án bao gồm 3 phần:
  Phần I: Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp
  Phần II: Kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp
  Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Ths. Bùi Thị Minh Hải đã hướng dẫn tôi hoàn thành Đề án này.


  Xem Thêm: Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status