Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phân phối má

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phân phối má


  o0o
  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

  Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh tại công
  ty cổ phần phân phối máy tính Vietpc-
  chi nhánh Thanh Hoá Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế
  toán


  Kết cấu của cuốn luận văn này gồm 3 phần:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết
  quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại chi nhánh VietPC Thanh Hoá.
  Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và
  xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh VietPC Thanh Hoá . Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế
  toán
  Nguyễn Thị Thanh Huyền MSV : 2002D2868
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU.
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .1
  1. Những khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kết quả
  kinh doanh: 10
  1.1. Về doanh thu bán hàng: 10
  1.2.Về thu nhập khác: 10
  1.3.Về kết quả kinh doanh: . 11
  1.4. Về các khoản giảm trừ: 11
  1.4.1. Chiết khấu thương mại: 11
  1.4.2. Hàng bán bị trả lại: 11
  1.4.3. Giảm giá hàng bán: . 12
  2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: 12
  3. Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: . 12
  3.1. Kế toán doanh thu bán hàng : . 12
  3.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 12
  3.1.2. Tài khoản sử dụng: 13
  3.1.3. Nguyên tắc kế toán: . 13
  3.1.4.Phương pháp kế toán : 15
  3.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 15
  3.2.1 . Xác định giá vốn hàng bán: 15
  3.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán: . 17
  3.3. Kế toán chi phí bán hàng: . 17
  3.3.1. Phân loại chi phí bán hàng: . 17
  3.3.2. Tài khoản sử dụng: 18
  3.3.3. Nguyên tắc kế toán TK 641: . 20
  3.3.4. Phương pháp kế toán chi phí bán hàng: . 20
  3.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : . 20
  3.4.1. Phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp: . 20
  3.4.2. Tài khoản sử dụng : . 21
  3.4.3. Nguyên tắc kế toán TK 642: . 21
  3.4.4. Phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: . 22
  3.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 23
  3.5.1. Kế toán chiết khấu thương mại: 23
  3.5.2. Kế toán hàng bán bị trả lại : 23
  3.5.3. Kế toán giảm giá hàng bán: . 24
  3.5.4. Kế toán các khoản thuế trừ vào doanh thu bán hàng: . 24
  3.6. Kế toán xác định kết quả: . 25
  3.6.1. Chứng từ sử dụng: . 25
  3.6.2. Tài khoản sử dụng: 25
  3.6.3. Nguyên tắc kế toán TK 911: . 25
  3.6.4. Phương pháp kế toán xác định KQKD: . 25 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế
  toán
  Nguyễn Thị Thanh Huyền MSV : 2002D2868
  CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETPC THANH HOÁ. .26
  1. Đặc điểm tình hình công ty cổ phần phân phối máy tính VietPC - chi
  nhánh Thanh Hoá 26
  1.1. Sự hình thành và phát triển chi nhánh VietPC Thanh Hoá: . 26
  1.1.1.Quá trình hình thành của chi nhánh: 26
  1.1.2. Tình hình tài chính và nhân sự của công ty: . 26
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh VietPC Thanh Hóa: 27
  2.1 .Giám đốc chi nhánh : . 27
  2.2. Phòng tổ chức hành chính: . 28
  2.3. Phòng kinh doanh máy tính thiết bị: 28
  2.4. Phòng kỹ thuật: . 28
  2.5. Phòng kế toán tài chính: . 28
  3. Tình hình công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại
  chi nhánh Viet PC Thanh Hoá: 31
  3.1. Kế toán bán hàng ở công ty: . 31
  3.1.1. Kế toán tổng hợp bán hàng: 31
  3.1.2. Kế toán chi tiết bán hàng : 33
  3.2. Kế toán doanh thu bán hàng: 35
  3.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 35
  3.2.2. Tài khoản sử dụng: 35
  3.2.3. Phương pháp kế toán: 36
  3.3. Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ: . 36
  3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: . 37
  3.4.1. Kế toán hàng bán bị trả lại: . 37
  3.4.2. Hạch toán chiết khấu thương mại: 38
  3.4.3. Hạch toán giảm giá hàng bán: . 38
  3.5.Kế toán chi phí bán hàng: 39
  3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : . 40
  3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Viet PC Thanh Hoá .
  . 40
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN
  HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETPC THANH
  HOÁ 43
  1. Đánh gía tình hình quản lý và tổ chức công tác kế toán ở chi nhánh
  VietPC Thanh Hoá : 43
  1.1. Ưu điểm: . 43
  1.2. Nhược điểm: . 46
  1.2.1. Về tổ chức quản lý: . 46
  1.2.2. Về tổ chức bộ máy kế toán: . 46
  1.2.3 Về tổ chức công tác kế toán: 46
  3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế
  toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần phân
  phối Máy tính VietPC - Chi nhánh Thanh Hoá. 48
  3.1. Về tổ chức quản lý: 48 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế
  toán
  Nguyễn Thị Thanh Huyền MSV : 2002D2868
  3.2. Về tổ chức bộ máy kế toán: 49
  3.3. Về tổ chức công tác kế toán: 49
  KẾT LUẬN

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  TSCĐ : Tài sản cố định
  KQKD : Kết quả kinh doanh
  DNTM : Doanh nghiệp thương mại
  TTĐB : Thuế tiêu thụ đặc biệt
  GTGT : Giá trị gia tăng
  HĐTC : Hoạt động tài chính
  QLDN : Quản lý doanh nghiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế
  toán
  Nguyễn Thị Thanh Huyền MSV : 2002D2868

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giáo trình kế toán doanh nghiệp – Trường Đại học Quản lý Kinh doanh
  2. Hệ thống Kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Tài chính năm 2000
  3. Giáo trình Kế toán tài chính – Trường Học viện Tài chính
  4. Giáo trình Kế toán Quản trị – Trường Học viện Tài chính
  5. Hướng dẫn Kế toán doanh nghiệp theo Luật, Nghị định, các chuẩn mực và
  chế độ kế toán (Thực hiện từ 30/3/2005).
  6. Hướng dẫn Kế toán doanh nghiệp theo 4 chuẩn mực chế độ kế toán
  7. Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo 6 chuẩn mực chế độ kế toán.
  8. Báo cáo : Kế toán của Công ty cổ phần phân phối máy tính VietPC – Chi
  nhánh Thanh Hóa.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phân phối má
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phân phối má sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status