Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình


  ----------  BÁO CÁO THỰC TẬP

  Kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương tại
  Công ty sản xuất Thương Mại
  và dịch vụ Phú Bình


  Họ tên sinh viên : Đinh Thế Hùng
  Giáo viên hướng dẫn :  ---------- Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  1
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU . 5
  PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
  trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp .6
  1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
  trích theo tiền lương trong doanh nghiệp
  . 6
  1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương .
  6
  1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
  1.1.2.1. Vai trò của tiền lương 6
  1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương 7
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương . 7
  1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp . 7
  1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 7
  1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 8
  1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 8
  1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp 9
  1.2.2.3. Theo khối lượng công việc 9
  1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương . 9
  1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ .9
  1.3.1. Quỹ tiền lương 9
  1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội . 10
  1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế . 11
  1.3.4. Kinh phí công đoàn 12
  1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương 12
  1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương . 13
  1.5.1. Hạch toán số lượng lao động . 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  2
  1.5.2. Hạch toán thời gian lao động . 13
  1.5.3. Hạch toán kết quả lao động . 14
  1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 14
  1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương .
  15
  1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT,
  KPCĐ .15
  1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 16
  1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 16
  1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương
  và khoản trích theo lương 19
  1.7. Hình thức sổ kế toán 20
  PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình
  26
  2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại
  và Dịch Vụ Phú Bình 26
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình . 26
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình 28
  2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình . 29
  2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại
  và Dịch Phú Vụ Bình . 29
  2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình .
  .30
  2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương 30. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  3
  2.2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương 30
  2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình 32
  2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 33
  2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) . 33
  2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ . 33
  2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
  Dịch Vụ Phú Bình
  34
  2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
  Công Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình
  34
  PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
  Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình .60
  3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương ở Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
  Dịch Vụ Phú Bình 60
  3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty 60
  3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương
  60
  và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ
  60
  3.1.3. Ưu điểm . 62
  3.1.4. Nhược điểm 62
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
  kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
  62
  KẾT LUẬN 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  4  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  1. BHXH: Bảo Hiểm Xã Hội
  2. BHYT Bảo Hiểm Y Tế
  3. KPCĐ .Kinh Phí Công Đoàn
  4. CNV Công Nhân Viên
  5. TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn
  6. LĐTL Lao Động Tiền Lương
  7. SP .Sản Phẩm
  8. TK .Tài Khoản
  9.CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên
  10. SXKD .Sản Xuất Kinh Doanh


  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  5
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  6
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  Trang
  Sơ đồ 1.1 – Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên 18
  Sơ đồ 1.2 – Hạch toán các khoản trích theo lương 19
  Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung .22
  Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký - Sổ Cái .23
  Sơ đồ 1.5 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ 24
  Sơ đồ 1.6 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ .26
  Sơ đồ 2.1 – Tổ chức công tác kế toán 30
  Bảng biểu 2.2 - Đặc điểm lao động của công ty .31
  Bảng biểu 2.3 – Bảng chấm công tháng 12 văn phòng hành chính 37
  Bảng biểu 2.4 - Bảng thanh toán lương tháng 12 văn phòng hành chính .41
  Bảng biểu 2.5 - Bảng thanh toán lương tháng 12 Công Ty Phú Bình 42
  Bảng biểu 2.6 - Bảng phân bổ tiền lương và trích theo lương .43
  Bảng biểu 2.7 - Bảng phân bổ tiền lương của các bộ phận .44
  Bảng biểu 2.8 - Chứng từ ghi sổ 1 .45
  Bảng biểu 2.9 - Chứng từ ghi sổ 2 46
  Bảng biểu 2.10 - Chứng từ ghi sổ 3 47
  Bảng biểu 2.11 - Chứng từ ghi sổ 4 48
  Bảng biểu 2.12 - Chứng từ ghi sổ 5 48
  Bảng biểu 2.13 – Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 49
  Bảng biểu 2.14 – Sổ cái TK 334 .50
  Bảng biểu 2.15 – Sổ cái TK 338 .51
  Bảng biểu 2.16 – Bảng tạm ứng lương kỳ I bộ phận tổng hợp .55
  Bảng biểu 2.17 - Bảng tạm ứng lương kỳ I văn phòng hành chính 56
  Bảng biểu 2.18 – Bảng kê phân loại có TK 334 .58
  Bảng biểu 2.19 – Bảng kê phân loại có TK 338 .59
  Bảng biểu 2.20 – Bảng kê phân loại có TK 338 .60
  Bảng biểu 2.21 – Bảng kê phân loại có TK 334 .60 Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  7

  Bảng biểu 2.22 – Bảng kê phân loại có TK 622 61
  Bảng biểu 2.23 – Bảng kê phân loại có TK 338 61
  Bảng biểu 2.24 – Bảng kê phân loại có TK 338 62
  Bảng biểu 2.25 – Nhật ký chứng từ số 7 63
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  8
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  75
  KẾT LUẬN
  Công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương
  được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt
  các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về chế độ lao động, đảm
  bảo tính toán phân bổ đúng đắn, chính xác các khoản tiền lương và các
  khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho
  người lao động và tăng lợi nhuận cho Công Ty để Công Ty ngày càng lớn
  mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý lao
  động tiền lương thì kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa trên
  cơ sở kết hợp với thực trạng của công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt
  nhất
  Đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao
  động, với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại
  Công Ty Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình sẽ đóng góp một phần
  vào việc giải quyết vấn đề đảm bảo công bằng trong việc trả lương của công
  ty cũng như ngoài công ty, ở nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công Ty
  tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
  Trên cơ sở lý luận trên xuất phát từ hạch toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại Công Ty Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình và
  đặc biệt quá trình sản xuất kinh doanh của Công Ty.
  Đề tài đã đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
  tiền lương và các khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể của
  Công Ty. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và đưa phương
  pháp quản lý đạt kết quả cao hơn.
  Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế về công tác quản lý kế toán
  đối với bộ phận kế toán nói chung và tiền lương nói riêng ở Công Ty Sản
  Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình em thấy. Qua 3 năm xây dựng và Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  76
  phát triển dến nay đã có một bộ phận quản lý khá ổn định, quy mô sản xuất
  vững chắc nhưng với thời đại ngày nay nền kinh tế nước ta đã và đang phát
  triển với một tốc độ rất nhanh chính vì thế mà Công Ty bằng mọi cách phải
  có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập bước đi
  của mình với nhịp độ kinh tế phát triển chung của đất nước.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán – Trường Đại Học Kinh Tế
  Quốc Dân do Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên- Nhà xuất bản Tài
  Chính T11/1999
  2. Giáo Trình Kế Toán Công Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp -
  Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân do PGS - Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông
  chủ biên- Nhà xuất bản Tài Chính T5 /2003
  3. Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất – Trường Đại Học Tài
  Chính Kế Toán chủ biên Tiến Sỹ Nguyễn Đình Đỗ –Nhà xuất bản Tài Chính
  T12/2000
  4. Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
  5. Giáo Trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  77


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status