Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng


  BÁO CÁO QUẢN LÝ

  Hoàn thiện công tác kế toán lưu
  chuyển hàng hoá tại Công ty Phát
  hành sách Hải Phòng

  Giáo viên thực hiện :
  Sinh viên thực hiện : Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 1
  LỜI MỞ ĐẦU

  Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt nam đã chỉ rõ "Phát huy sức mạnh dân tộc,
  tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ
  Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa " (trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
  quốc lần thứ IX). Với mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước có nền
  công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng và Nhà nước phải xây dựng một đường lối
  chiến lược đúng đắn , phù hợp với tình hình cụ thể của nước ta . Bên cạnh đó
  nền kinh tế thị trường với tính khốc liệt của nó cũng là một vấn đề không giản
  đơn do đó chúng ta phải có những bước chuyển mình cho phù hợp. Trong quá
  trình chuyển đổi đó mỗi doanh nghiệp, để thực hiện tốt mục tiêu của hạch toán
  kinh tế là sản xuất kinh doanh phải có lãi đòi hỏi luôn đổi mới bộ máy và cơ chế
  quản lý kinh tế.
  Hạch toán kế toán là khoa học - thu nhận, xử lý và cungcấp thông tin về tài
  sản và sự vận động của tài sản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
  của đơn vị nhằm kiểm tra giám sát hoạt động tài chính kinh tế của đơn vị.
  Kế toán là một công cụ quan trọng của quản lý kinh tế. Để có thể đáp ứng
  tốt hơn cho công tác quản lý đòi hỏi phải làm tốt công tác kế toán trong đó tổ
  chức công tác kế toán là một nội dung quan trọng. Chỉ có tổ chức hợp lý đúng
  đắn công tác kế toán mới phục vụ tốt cho các cấp lãnh đạo và quản lý kinh
  doanh ở mỗi doanh nghiệp.
  Ở Việt nam hệ thống chuẩn mực kế toán đã được ban hành: 04 chuẩn mực
  kế toán đầu tiên được Ban hành theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày
  31/12/2001 và 06 chuẩn mực tiếp theo được Ban hành theo quyết định
  165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 bên cạnh đó là Thông tư 89/2002/TT-BTC
  Ban hành ngày 9/10/2002 đã thể hiện nội dung của các chuẩn mực quốc tế ở
  những mức độ nhất định và được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trên
  phạm vi cả nước. Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 2
  Hoạt động kinh doanh thương mại là một hoạt động kinh tế mang tính đặc
  thù. Phạm vi hoạt động của nó rất rộng bao gồm cả buôn bán nội địa và buôn
  bán quốc tế. Nói đến buôn bán là nói đến mua hàng hoá vào và bán hàng hoá ra
  đó chỉ là một trong những hoạt động chính yếu của doanh nghiệp thương mại,
  hoạt động mua bán hàng hoá hay còn gọi là lưu chuyển hàng hoá vô cùng quan
  trọng trong nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp thương mại. Nó quyết
  định đến lợi nhuận của doanh nghiệp, vì có lưu chuyển hàng hoá thì mới có
  chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì
  mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Do đó việc tổ chức kinh
  doanh và quản lý kinh doanh thương mại đặt ra những yêu cầu phải cải thiện
  mọi công tác trong doanh nghiệp mà hoàn thiện công tác kế toán là không thể
  thiếu để có thể đạt được lợi nhuận cao.
  Qua quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải
  Phòng, qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Phát hành
  sách Hải Phòng với tầm quan trọng của nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong
  doanh nghiệp tôi đã chọn đề tài:
  "Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát
  hành sách Hải Phòng" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của chuyên đề bao gồm 3 phần:
  Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG
  HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
  Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY
  PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG.
  Phân III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY
  PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG. Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 3
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ
  LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP
  THƯƠNG MẠI
  I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ NHIỆM VỤ


  Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 65

  Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 66
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu . 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN
  HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và nhiệm vụ hạch toán 3
  1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại. . 3
  2. Đặc điểm hạch toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 4
  II. Công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá 6
  1. Phương pháp và tài khoản hạch toán lưu chuyển hàng hoá. 6
  2. Các hình thức sổ áp dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá. . 9
  3. Kế toán giai đoạn mua hàng . 10
  4. Kế toán giai đoạn tiêu thụ. . 13
  5. Kế toán lưu chuyển hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ.20
  6. Kế toán hàng hoá tồn kho 21
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG
  HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG 24
  I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty 24
  1. Quá trình hình thành và phát triển . 24
  2. Nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động kinh doanh 24
  3. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán 25
  II. Tình hình hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty phát hành sách
  hải phòng 30
  1. Phương thức lưu chuyển và phương pháp tính giá hàng hoá . 30
  2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 31
  3. Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty . 33
  PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG
  HOÁ TẠI CÔNG TY PHS HẢI PHÒNG 52
  I. Nhận xét về hoạt động kinh doanh, công tác hạch toán lưu chuyển
  hàng hoá tại công ty phs Hải phòng . 52
  1. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh 52
  2. Đánh giá công tác hạch toán 54
  II. một số kiến nghị hoàn thiện công tác hạch lưu chuyển hàng hoá tại
  Công ty PHS Hải Phòng . 57
  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện . 57
  2. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác KT lưu chuyển hàng hoá . 58
  Kết luận 63


  Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 67

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Kế toán thương mại - dịch vụ
  PGS - TS Trần Thế Dũng - NXB Thống kê 1999
  2. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính
  TS - Nguyễn Văn Công - NXB Tài chính 2002
  3. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính trong các doanh nghiệp thương
  mại dịch vụ
  TS - Nguyễn Văn Công - NXB Tài chính 2002
  4. Thông tư 89/2002/TT-BTC Ban hành 9/10/2002 của Bộ Tài chính  Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn
  Kế toán
  Trần Thị Hằng - KTDN 1E Trang 68

  NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status