Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tình hình kế toán quản trị tại công ty Samyang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình kế toán quản trị tại công ty Samyang


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 5
  1.1. Tổng quan về kế toán quản trị 5
  1.1.1 Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 5
  1.1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 5
  1.1.1.2 Mục tiêu của kế toán quản trị 5
  1.1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán quản trị 5
  1.1.2 Đối tượng sử dụng kế toán quản trị trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. 6
  1.1.2.1 Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị 6
  1.1.2.2 Vị trí của kế toán quản trị trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. 6
  1.1.3 So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 7
  1.1.3.1 Mối liên hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 7
  1.1.3.2 Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 7
  1.2 Yêu cầu và kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trị 8
  1.2.1 Kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trị 8
  1.2.2 Các yêu cầu về thông tin kế toán quản trị 9
  1.3 Một số nội dung cơ bản của kế toán quản trị 10
  1.3.1 Kế toán quản trị chi phí 10
  1.3.1.1 Phân loại chi phí 10
  1.3.1.1.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. 10
  1.3.1.1.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận. 11
  1.3.1.1.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 11
  1.3.1.1.4 Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định. 13
  1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí 14
  1.3.1.2.1 Phương pháp trực tiếp. 14
  1.3.1.2.2 Phương pháp phân bổ. 14
  1.3.1.3 Trung tâm chi phí 15
  1.3.2. Kế toán quản trị hàng tồn kho. 16
  1.3.3 Lập dự toán ngân sách. 18
  Kết luận chương 1. 19
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY SAMYANG 21
  2.1 Giới thiệu chung. 21
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 21
  2.1.2 Tổ chức bộ máy kế toán. 21
  2.1.3. Những thách thức công ty đang đối đầu hiện nay. 22
  2.1.4. Đặc điểm quá trình sản xuất tại công ty Samyang Việt Nam 23
  2.2 Thực trạng vận dụng kế toán quản trị 26
  2.2.1. Tổ chức kế toán quản trị tại công ty Samyang Việt Nam. 26
  2.2.2. Phân loại chi phí 26
  2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm và xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 28
  2.2.3.1. Kế toán giá thành sản phẩm 28
  2.2.3.2. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 30
  2.2.4 Lập kế hoạch. 32
  2.2.5. Hệ thống kiểm soát 33
  2.3. Đánh giá chung và phân tích các nguyên nhân hạn chế việc vận dụng kế toán quản trị trong samyang. 35
  2.3.1. Đáng giá chung. 35
  2.3.1.1. Những thuận lợi 35
  2.3.1.2. Những vấn đề tồn tại liên quan đến việc tổ chức kế toán quản trị tại công ty. 36
  CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG SAMYANG 39
  3.1 Quan điểm của việc vận dụng kế toán quản trị tại samyang. 39
  3.2 Cơ sở để xây dựng hệ thống kế toán quản trị 39
  3.3 Các giải pháp để vận dụng kế toán quản trị tại Samyang. 42
  3.3.1 Tổ chức bộ máy kế tại công ty Samyang Việt Nam (có áp dụng kế toán quản trị) 42
  3.3.2 Xây dựng hệ thống chứng từ. 44
  3.3.3. Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán quản trị 48
  3.3.3.1. Hoàn thiện hệ thống tài khoản hiện tại 48
  3.3.3.2. Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán quản trị 48
  3.3.4. Hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán. 49
  3.3.4.1. Hệ thống sổ sách. 49
  3.3.4.2. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị 50
  3.4. Các giải pháp hỗ trợ. 51
  3.4.1. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho bộ phận kế toán quản trị. 51
  3.4.2 Thông tin và truyền thông giữa bộ phận kế toán quản trị với các phòng ban khác. 52
  3.4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán. 52
  Kết luận chương 3. 53
  KẾT LUẬN 55
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56  LỜI MỞ ĐẦU
  Ngày nay, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp là rất lớn, Để tồn tại và thích ứng với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi cách đối phó trước khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Kế toán quản trị là một trong những công cụ hỗ trợ trong những bước đi của doanh nghiệp, có vai trò hết sức lớn trong việc cung cấp những thông tin nền tảng, giúp nhà quản trị doanh nghiệp có những căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định sản xuất kinh doanh một cách chính xác và toàn diện. Hệ thống báo cáo quản trị là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán số liệu, cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.
  Công ty Samyang Việt Nam thuộc tập đoàn Samyang Tongsang là công ty có vốn 100% đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất giày thể thao Nike cho công ty Nike In-house Incorporation, đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994 đến nay nhưng vẫn chưa tổ chức bộ phận kế toán quản trị.
  Để thực hiện bài tiểu luận của mình, em đã nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài “ Tình hình kế toán quản trị tại công ty Samyang”, đồng thời, kết hợp sử dụng phương pháp quan sát và phỏng vấn để thu thập những thông tin tại công ty. Sau đó, sử dụng phương pháp so sánh đánh giá giữa cơ sở lý luận với thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty để đưa ra các giải pháp thích hợp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị của công ty.
  Với hy vọng sẽ được các chuyên gia Hàn Quốc phát triển hệ thống kế toán quản trị tại đây. Thêm vào đó, công ty Samyang Việt Nam là thành viên của tập đoàn Nike In-house Incorporation (là một tập đoàn kinh tế mạnh của Mỹ), vì vậy nếu được tập đoàn này hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại công ty Samyang Việt Nam chắc chắn sẽ thành công hơn và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế toán quản trị tại Công ty Samyang.

  Nghiên cứu và góp phần hoàn thiện vấn đề lý luận về tình hình kế toán quản trị tại Công ty Samyang.
  Đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện hệ kế toán quản trị tại Công ty Samyang.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Nội dung của kế toán quản trị rất đa dạng và phong phú, vì thế trong phạm vi giới hạn của bài tiểu luận này, em không nghiên cứu toàn bộ nội dung của kế toán quản trị, mà chỉ nghiên cứu, ứng dụng những nội dung phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh tại công ty Samyang Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Được thực hiện dựa vào sự thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp các thông tin kinh tế thu được từ hoạt động thực tiễn của công ty Samyang Việt Nam.
  5. Bố cục
  Ngoại trừ phần mở đầu, phần kết luận và phần phụ lục, tểu luận “Tình hình kế toán quản trị tại công ty Samyang” được tổ chức thành ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận để vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp.
  Chương 2:Thực trạng hệ thống kế toán quản trị tại công ty Samyang Việt Nam.
  Chương 3:Các giải pháp cơ bản để vận dụng kế toán quản trị trong công ty Samyang.


  Xem Thêm: Tình hình kế toán quản trị tại công ty Samyang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình kế toán quản trị tại công ty Samyang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status