Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp


  Luận văn tốt nghiệp

  Đề tài KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

  Sau khi mua tài liệu này có nhu cầu đổi sang định dạng file word vui lòng liên hệ yahoo

  Mực Lực
  LỜI NÓIĐAU .
  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VE HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUAT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHAM XÂY LAP
  1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp
  2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
  2.1. Chi phí sản xuất xây lắp
  2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
  2.3. Quan hệ về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .
  3. Nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp .
  4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  4.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây lắp
  4.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí và phương pháp hạch toán chi pí
  4.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm .
  4.1.3. Mối quan giữa đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành
  sản phẩm
  4.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp
  4.2.1. hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
  4.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  4.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  4.2.4. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp
  4.2.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp .
  4.2.6. Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện khoán sản phẩm
  4.2.7. Tổ chức sổ sách kế toán .
  4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
  4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp .


  4.4.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp
  4.4.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức
  4.4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
  CHƯƠNG n. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM Ở xí NGHIỆP XÂY LAP I
  1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và công tác kế toán ở XNXL I .
  1.1. Đặc điểm tổ chức hoạt đông kinh doanh
  1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của XNXLI .
  1.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của XNXLI
  1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XNXLI
  1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở XNXL I
  2. Kế toán chi phí xây lắp tai XNXL I .
  2.1. Đặc điểm về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XNXL I
  2.1.1. Đặc điểm về chi phí xây lắp
  2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong XNXLI
  2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở XNXL I .
  2.2.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
  2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  2.3. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang
  2.4. Tính gái thành sản phẩm xây lắp ở XNXL I
  CHƯƠNG III: MỘT s ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHAM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM XÂY LAP .
  1. Những ưu điểm .
  2. Những mặt tổn tại .
  3. Phương hướng hoàn thiên công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại XNXL I .
  3.1. Nôi dung hoàn thiên .
  83


  3.1.1. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu
  3.1.2. Hoàn thiện vận dụng hệ thống TK kế toán .
  3.1.3. Hoàn thiện sổ kế toán
  3.1.4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất .
  3.2. Phương hướng hoàn thiện .
  4. Môt số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm ở xí nghiệp xây lắp I .
  KẾT LUẬN


  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM XÂY LẮP
  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP:
  Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Tuy nhiên ngành xây lắp có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất khác ảnh hưởng đến công tác quản lý và hạch toán.
  - Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp. mang tính đơn chiến. Mỗi sản phẩm được xây lắp theo thiết kế kỹ thuật và giá dự toán riêng. Do đó, đòi hỏi mỗi sản phẩm trước khi tiến hành sản xuất phải lập dự toán về thiết kế thi công và trong quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp phải tiến hành so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo.
  - Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thanh toán với đơn vị chủ thầu, giá này thường được xác định trướ khi tiến hành sản xuất thông qua hợp đổng giao nhận thầu. Mặt khác sản phẩm xây lắp không thuộc đối tượng lưu thông, nơi sản xuất đổng thời là nơi tiêu thụ sản phẩm vì vậy sản phẩm xây lắp là loại hàng hoá có tính chất đặc biệt.
  Thời gian sử dụng của sản phẩm xây lắp là lâu dài và giá trị của sản phẩm xây lắp rất lớn. Đặc điểm này đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp trong quá trình sản xuất phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng công trình để đảm bảo cho công trình và tuổi thọ của công trình theo thiết kế.

  Những đặc điểm trên có ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức hạch toán kế toán làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng. Để phát huy đầy đủ vai trò là công cụ quản lý kinh tế, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải được tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trong xây dựng cơ bản và thực hiện nghiêm túc các chế đô của kế toán do Nhà nước ban hành.
  1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHAM XÂY LẮP.
  1.1. Chi phí sản xuất xây lắp:
  1.1.1. Khái niệm chi phí xây lắp.
  Doanh nghiệp xây lắp là môt doanh nghiệp sản xuất trong đó quá trình hoạt đông sản xuất cũng là sự kết hợp của các yếu tố sức lao đông của con người, tư liệu lao đông và đối tượng lao đông. Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trong sản xuất cũng đổng thời là quá trình doanh nghiệp phải chi ra những chi phí sản xuất tương ứng chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL, và trong nền kinh tế thị trường các yếu tố chi phí trên được biểu hiện bằng tiền.
  Vậy chi phí xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bô hao phí về lao đông sống và lao đông vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt đông sản xuất và xây lắp trong môt thời kỳ nhất định.
  Tuy nhiên trong quá trình xây lắp doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí ngoài hoạt đông sản xuất xây lắp. Theo chế đô kế toán hiện hành, chỉ những chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất xây lắp nhằm tạo ra sản phẩm xây lắp mới được coi là chi phí sản xuất xây lắp.
  - Chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tạo nên giá trị sản phẩm bao gổm 3 bô phận c, v, m.
  G = c + v + m
  c: là toàn bô giá trị tự liệu sản xuất đã được tiêu hao trong quá trình sản xuất xây lắp như khấu hao TSCĐ, NVL, CC - DC.
  v: là chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao đông tham gia vào quá trình sản xuất xây lắp tạo ra sản phẩm.
  m: là giá trị mới lao đông sáng tạo ra.
  Trong doanh nghiệp xây lắp, cvà v là chi phí sản xuất xây lắp để tạo ra sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp.
  1.1.2. - Phân loại chi phí xây lắp
  * Phân loại chi phí sản xuất theo nôi dung kinh tế của chi phí.
  Theo cách phân loại này, mỗi loại chi phí sản xuất mang môt nôi dung kinh tế riêng, ngoài ra không phân biệt chi phí sản xuất mang môt nôi dung kinh tế riêng, ngoài ra không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực hoạt đông sản xuất nào, ở đâu và mục đích hoặc tác dụng của chi phí như thế nào. Ta có thể phân loại như sau:
  - Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bô chi phí về các loại nguyên vật liệu phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm.
  - Chi phí nhân công: Là toàn bô tiền công, tiền lương phải trả, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân sản xuất trong doanh nghiệp.
  - Chi phí công cụ, dụng cụ là phần giá trị hao mòn của các loại công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất xây lắp.
  - Chi phí hao TSCĐ: Là toàn bô số tiền tính khấu hao TSCĐ sử dụng vào hoạt đông sản xuất xây lắp của doanh nghiệp.
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài là toàn bô số tiền mà doanh nghiệp phải trả về các dịch vụ bên ngoài sử dụng vào quá trình xây lắp của doanh nghiệp như tiền điện tiền nước, điện thoại
  - Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bô các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất xây lắp ở doanh nghiệp ngoài các yếu tóo trên và được thanh toán bằng tiền.
  Việc phân loại chi phí theo nôi dung kinh tế chỉ rõ quá trình hoạt đông xây lắp doanh nghiệp phải phân bố ra các loại chi phí gì, nó là cơ sở để kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố, phục vụ việc lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính, là cơ sở để phân tích, kiểm tra dự toán chi phí sản xuất và lập kế hoạch cung ứng vật tư, là


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status