Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây


  MỤC LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  LUẬN VĂN
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP 10
  1.1. Bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 10
  1.1.1. Bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 10
  1.1.1.1. Bản chất chi phí sản xuất xây lắp. 10
  1.1.1.2. Bản chất giá thành sản phẩm xây lắp. 10
  1.1.1.3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 11
  1.1.2. Vai trò kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp. 11
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp. 12
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 12
  1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo nội dung kinh tế của chi phí. 12
  1.2.1.2. Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của chi phí sản xuất. 13
  1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu chi phí. 14
  1.2.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất. 14
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 15
  1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính 15
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí 17
  1.3. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm áp dụng trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp. 17
  1.3.1. Kế toán chi phí sản xuất 17
  1.3.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 17
  1.3.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 19
  1.3.1.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp thực hiện sản xuất theo cơ chế khoán. 28
  1.3.1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang. 31
  1.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 32
  1.3.2.1 Đối tượng tính giá thành. 32
  1.3.2.2. Kỳ tính giá thành. 32
  1.3.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 36
  VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM . 36
  2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp xây lắp viễn thông ở Việt Nam 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 36
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp xây lắp viễn thông. 37
  2.1.2.1. Mô hình quản lý trong doanh nghiệp xây lắp viễn thông. 37
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức cơ chế quản lý của một số doanh nghiệp xây lắp viễn thông 40
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 45
  2.1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung. 45
  2.1.3.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán. 46
  2.1.3.3. Về hình thức kế toán. 47
  2.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh ngiệp xây lắp viễn thông. 47
  2.2.1. Thực trạng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 47
  2.2.2. Thực trạng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 51
  2.2.3. Thực trạng hạch toán chi phí máy thi công. 54
  2.2.4. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất chung. 57
  2.2.5. Thực trạng tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 60
  2.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp viễn thông. 60
  2.2.8. Tính giá thành sản phẩm 62
  2.3: Đánh giá thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp viễn thông. 64
  2.3.1: Những ưu điểm cơ bản. 64
  2.3.2: Những tồn tại cơ bản. 65
  2.3.2.1.Những tồn tại trên phương diện kế toán tài chính. 65
  2.3.2.2. Những tồn tại trên phương diện kế toán quản trị 68
  2.3.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại này:. 69
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VIỄN THÔNG 70
  3.1. Những yêu cầu cơ bản hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp viễn thông. 70
  3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp viên thông. 71
  3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 71
  3.2.1.1. Hoàn thiện chứng từ ghi chép ban đầu. 71
  3.2.1.2. Hoàn thiện nội dung và phạm vi hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 73
  3.2.1.3. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong hạch toán. 73
  3.2.3. Hoàn thiện và xây dựng định mức chi phí sản xuất. 81
  3.2.4. Quy định về việc tạm ứng chi phí phục vụ xây lắp thông qua báo cáo sản lượng. 82
  3.2.5 Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 82
  3.2.6. Hoàn thiện hệ thống sổ trong hạch toán chi phí sản xuất 86
  3.2.7. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán ở các doanh nghiệp xây lắp viễn thông. 88
  3.2.8. Xây dựng hệ thống (mô hình) cảnh báo chi phí đồng thời nhận diện phân loại chi phí sản xuất phục vụ việc ra quyết định trong ngắn hạn. 89
  3.2.3. Hoàn thiện về cơ chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 91
  4. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp xây lắp viễn thông. 96
  4.1. Điều kiện vĩ mô. 96
  4.1. Điều kiện vi mô. 96

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Xây lắp viễn thông là một lĩnh vực kinh doanh trong ngành xây lắp có nhiệm vụ xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động thông tin liên lạc đảm bảo đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Do vậy xây lắp viễn thông cũng có đặc thù riêng đòi hỏi phải có phương thức quản lý hữu hiệu.
  Trong những năm qua cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, thực hiện mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động xây lắp viễn thông cũng không ngừng được phát triển khẳng định vị trí vai trò của mình trong nền kinh tế.
  Các phương thức cùng hệ thống công cụ quản lý cần thiết phải đổi mới hoàn thiện theo sự phát triển của lĩnh vực ngành đặc thù nêu trên. Chính vì lý này tôi chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp viễn thông” cho luận văn cao học
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 2 chương:
  Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp
  Chương I: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp viễn thông
  Chương II: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp viễn thông
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại một số doanh nghiệp xây lắp viễn thông
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp viên thông ở Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu
  - Về lý luận: Luận văn hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm áp dụng trong các doanh nghiệp xây lắp
  - Về thực tiễn: Nêu và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp viễn thông ở Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu
  - Khảo sát nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp viễn thông như: Tổng công ty xây Viễn thông Quân đội Viettel - Bộ Quốc Phòng, Tổng công ty Đầu tư phát triển công nghệ Phát thanh Truyền hình, Tổng công ty Thành An, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp chung: Phương pháp duy vật biện chứng, suy luận và logic
  - Phương pháp cụ thể: Sử dụng tổng hợp các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, hệ thống hoá
  - Phương pháp trình bày: Sử dụng kết hợp cả phương pháp diễn dịch và quy nạp


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status