Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Hoá Dược.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Hoá Dược.
  MỤC LỤC ( Luận văn dài 99 trang có file WORD)

  Lời Nói Đầu
  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 3

  Phần I: Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
  I. Khái quát chung về tài sản cố định 3
  1. Khái niệm tài sản cố định. . 3
  2. Đặc điểm . 3
  3. Vai trò. 3
  II. Chứng từ sổ sách phương pháp tổng hợp và chi tiết của tài sản cố
  định, cách đánh giá tài sản cố định. 4
  1. Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định tại xí nghiệp Hoá Dược. 6
  2. Tổ chức kế toán chi tiết tài sản cố định ở xí nghiệp Hoá Dược 9
  3. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 10
  4. Kế toán hao mòn và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, quản
  lý vốn khấu hao. . 10
  5. Kế toán sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn cố định, nguồn vốn
  sửa chữa lớn. 12
  6. Phương pháp kế toán xây dựng cơ bản, thanh lý, cho thuê, nhượng
  bán tài n cố định (nếu có), tài sản cố định đi thuê. 13
  7. Ưu điểm và tồn tại của kế toán tài sản cố định tại đơn vị và các chỉ
  tiêu hiệu quả sử dụng tài sản cố định, vốn cố định của doanh nghiệp. 14

  Phần II: Kế toán thu mua, nhập xuất và dự trữ vật liệu chi phí vật liệu trong sử dụng. . 16

  1. Phương pháp chứng từ và tập hợp chi phí vật liệu. 16
  2. Phương pháp tính giá xuất kho vật liệu. 19
  3. Phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí công cụ và dụng cụ và
  bao bì luân chuyển 22
  4. Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại kho và phòng kế toán. 23
  5. Kiểm kê vật liệu, công cụ và việc hạch toán xử lý vật liệu, công cụ
  thừa thiếu – vòng quay vật liệu tồn kho. . 25

  Phần III: Kế toán chi phí nhân công, BHXH, BHYT, KPCĐ thu nhập của người lao động cấu thành công nhân viên và hình thức trả lương 29

  1. Cấu thành cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp và hình thức
  trả lương: 29
  2. Phương pháp theo dõi thời gian và kết qủa lao động để làm căn cứ
  tính lương. 30

  Phần IV: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  I Đối tượng tợp hợp chi phí sản suất của doanh nghiệp. . 32
  II. Quá trình tập hợp các loại CPSX. 32
  1. Nội dung cơ bản của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất diễn
  ra tại doanh nghiệp . . 32
  III. Các loại chi phí diễn ra tại doanh nghiệp . . 45
  1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . 45
  2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 48
  3. Phí sản xuất Kế toán tập hợp chi chung (CPSXC): . 51
  4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn Xí nghiệp. 55
  IV. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 56
  V. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang ở Xí nghiệp Hoá Dược. 58

  Phần V: Kế toán thành phẩm lao vụ đã hoàn thành
  Phần VI: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 64
  I. Các phương thức bán hàng tịa doanh nghiệp . 64
  II. Các chỉ tiêu kinh tế về tổng doanh thu và doanh thu thuần . 64
  III. Phương pháp tính toán và kế toán giá vốn hàng bán. 64
  IV. Báo cáo doanh thu 65
  Phần VII: Kế toán vốn bằng tiền
  1. Kế toán tiền mặt tại quỹ – Tại bộ phận kế toán. nhật ký tiền mặt –
  báo cáo thu chi tồn quỹ . 66
  2. Các khoản thanh toán với người bán . 67
  Phần VIII: Tìm hiểu nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán với ngân sách và các loại thuế kế toán thuế, tạm ứng .

  Phần IX:Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
  1. Thanh toán với khách hàng. 73
  2. Thanh toán với người bán. 73
  3.Thanh toán với Nhà nước . 74
  4. Kế toán các khoản thanh toán khác . 75

  Phần X: Kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính và bất thường . 76
  1. Chi phí hoạt động tài chính. 76
  2. Chi phí bất thường trong doanh nghiệp gồm: 77

  Phần XI: Phương pháp kế toán tổng hợp và chi tiết nguồn vốn 78


  I. Kế toán nguồn vốn , ké toán đàu tư xây dựng cơ bản Tại Xí nghiệp
  Hoá Dược không có .78
  II. Kế toán ngồn vốn kinh doanh 78
  1. Khía niệm : 78
  2. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh. . 78
  III- Kế toán các loại quỹ doanh nghiệp . 80
  1. Mục đích sử dụng .80
  2. Hạch toán quỹ Xí nghiệp .80

  Phần XII: Tìm hiểu công tác kế toán quyết toán . 82
  Phần XIII: Các loại báo cáo kế toán. 86

  I. Các báo cáo tháng, quý năm . 86
  II. Phương pháp lập báo cáo. 86
  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 86
  2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 89
  III. Sử dụng tác dụng cuả các báo cáo đối với quản lý doanh nghiệp . 93
  IV. thuyết minh báo cáo tài chính . 94

  Kết luận
  LỜI NÓI ĐẦU

  Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo cơ cấu kinh tế thị trường, phát triển theo định hướng XHCN để hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy đảng và nhà nước ta luôn chú trọng quán triệt các chủ trương, chính sách của mình vì chế độ quản lý kinh tế và khuyến khích trong quá trình quản lý các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Xí nghiệp Hoá Dược là một doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty Dược Việt Nam thuộc bộ Y tế là một Xí nghiệp sản xuất các sản phẩm Hoá Dược cho toàn miền Bắc. Hoà nhập với guồng máy hoạt động của nền kinh tế Xí nghiệp Hoá Dược đã có nhiều bước chuyển đổi mạnh mẽ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngày càng vững mạnh tiếp cận cạnh tranh với thị trường.
  Trong quá trính sản xuất Xí nghiệp Hoá Dược rất quan tâm đến công việc xây dựng, tổ chức công tác kế toán, tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Coi đây là vấn đề căn bản gắn chặt với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, từ đó có những thông tin chính xác kịp thời đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường.
  Nhận thức đúng vai trò phần hành kế toán này, trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Hoá Dược với kiến thức đã được học và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Phương Lan và các cô chú trong phòng tài vụ, em đã chọn đi sâu vào đề tài “Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Hoá Dược".

  Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá những vấn đề cơ bản trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cả về lý luận cũng như thực tiễn.

  Luận văn chỉ nghiên cứu kế toán tập hợp và tính chi phí giá thành sản phẩm và nhận xét chung để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Hoá Dược.


  Xem Thêm: Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Hoá Dược.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Hoá Dược. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status