Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung


  Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3

  PhÇn I: Nhưng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.​ ​ I. Kh¸i qu¸t chung 4
  1.1.ý nghÜa cña tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm 4
  1.2.C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu . 6
  II. C¸c ph­¬ng thøc tÝnh gi¸ thµnh phÈm xuÊt- nhËp kho . 7
  III. H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm . 8
  3.1. Chøng tõ sö dông . 8
  3.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm 9
  3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm 9
  IV. H¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm 12
  4.1. Tµi kho¶n sö dông . 13
  4.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 13
  V. Tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm 15
  5.1. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng 15
  5.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu . 18
  VI. KÕ to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n trong tiªu thô 20
  6.1. Thanh to¸n víi ng©n s¸ch 20
  6.2. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua . 24
  VII. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . 25
  7.1. H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 25
  7.2. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . 26
  7.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 27
  VIII. KÕ to¸n c¸c kho¶n dù phßng trong tiªu thô . 27
  8.1. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 28
  8.2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 28
  8.3. HÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch . 29

  PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i xÝ nghiÖp Bia- Quang Trung.

  I. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp Bia- Quang Trung 30
  1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp 30
  1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp 1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp 37
  II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp Bia- Quang Trung 39
  2.1. KÕ to¸n thµnh phÈm 39
  2.2. §¸nh gi¸ thµnh phÈm . 40
  2.3. KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm 45
  2.4. KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm . 47
  III. KÕ to¸n doanh thu tiªu thô . 47
  3.1. §Æc ®iÓm tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp Bia – Quang Trung . 47
  3.2. KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm . 48
  IV. KÕ to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n trong tiªu thô 50
  4.1. Thanh to¸n víi ng©n s¸ch 50
  4.2. KÕ to¸n thµnh to¸n víi kh¸ch hµng 51
  V. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu . 52
  5.1. ChiÕt khÊu b¸n hµng . 52
  5.2. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 54
  VI. H¹ch to¸n l·i ( lç ) trong tiªu thô . 55
  6.1. H¹ch to¸n vµ kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 55
  6.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 55
  6.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 57
  PhÇn III: Ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp Bia- Quang Trung.

  I. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp Bia- Quang Trung 61
  II. Ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm 62
  III. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 66
  3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô thµnh phÈm 66
  3.2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh . 67
  3.3. Ph©n tÝch c¸c kho¶n ph¶i thu . 68
  3.4. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë xÝ nghiÖp . 68
  KÕt luËn . 70
  NhËn xÐt cña xÝ nghiÖp Bia- Quang Trung 71
  NhËn xÐt cña Gi¸o viªn h­íng dÉn 72


  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status